Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Co psala 150 před deseti lety

Dnes již neexistující časopis 150 HOŘÍ, jehož nástupcem je titul 112, ve svém posledním dvojčísle 11–12 v roce 1999, se zabýval několika tématy, stěžejním byla bilance roku slovy tehdy ještě plukovníka, Ing. Miroslava Štěpána, vrchního požárního rady ČR.

Na přelomu roku 1999 a 2000

plk. Ing. Miroslav ŠTĚPÁN, vrchní požární rada ČR

Cílem následujících řádků je určitá bilance činností MV-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (Ř HZS) za rok 1999. Tento příspěvek je napsán začátkem listopadu a do konce roku zbývají ještě dva měsíce. Mnohé se proto ještě může, třeba i překvapivě, změnit.

Začátek roku byl pro Ř HZS ve znamení jeho významné organizační změny. Rozhodnutím ministra vnitra z prosince 1998 byla Ř HZS podřízena oblast krizového řízení. Jedná se o oddělení krizového řízení, do jehož působnosti patří především krizová připravenost vlastního resortu MV a příslušná meziresortní spolupráce a oddělení krizového řízení územních orgánů (okresů).

V této nové působnosti Ř HZS byl rok 1999 ve znamení intenzivní práce na dopracování návrhu zákona o krizovém řízení a IZS. Tímto zákonem se vytvářejí předpoklady pro převedení Civilní ochrany z působnosti resortu Ministerstva obrany do Ministerstva vnitra a v důsledku toho i sloučení orgánů Civilní ochrany, tj. HÚCO a jeho zařazení do HZS a vytvoření nové organizační složky v naší republice – Záchranného sboru ČR. Jeho posláním by vedle požární ochrany a technického záchranářství měla být právě i oblast Civilní ochrany a podstatná část krizového řízení. Podrobnosti se navrhují upravit samostatným zákonem o Záchranném sboru ČR.

Po přijetí ČR do NATO se naplno rozvinula činnost pracovních orgánů vlády pro krizové řízení ČR na ústřední úrovni, pro MV pak především Bezpečnostní rady státu a zvláště pak Výboru pro civilní nouzové plánování (CNP) a meziresortního krizového štábu (pro řešení krizových situací). Úkolem výboru pro CNP je koordinace plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti a pořádku, ochrany obyvatelstva a zajištění chodu státní správy při krizových situacích.

Národní schopnosti k řešení nevojenských krizových situací a poskytování civilních zdrojů v systému CNP byly ověřeny při součinnostních mezinárodních cvičeních HEXAGRANT 99 a COOPERATIVE QUARD 99, ale také při skutečných událostech, tj. zemětřesení v Turecku a na Tchaj-wanu. Bohužel v případě Turecka, přestože jako HZS jsme byli připraveni poskytnout pomoc téměř ihned, došlo k politováníhodnému selhání orgánů, které o vyslání pomoci do zahraničí rozhodují.

Na téma krizového řízení, CNP a záchranářství přednášeli pracovníci Ř HZS na několika mezinárodních konferencích (Polsko, Řecko, Albánie, Itálie, Francie) přímo, na dalších pověření pracovníci HZS okresů a měst.

V dubnu byla připravena, v souvislosti s kosovskou krizí, skupina operačních důstojníků HZS pro práci v koordinačním středisku pro řešení katastrof NATO (EADRCC, Euro-atlantic Disaster Response Coordination Centre). V říjnu byl vyslán pracovník Ř HZS do centrály NATO v Bruselu, jako zástupce ČR pro oblast CNP.

V tomto roce byla též zahájena systémová příprava přednostů okresních úřadů, a to prvním dvoudenním seminářem k problematice IZS.

Vrátím se ale k jednomu z hlavnímu úkolů, a to legislativní oblasti. Ředitelství HZS ČR zahájilo v roce 1999 intenzivní práce na novele zákona o požární ochraně č. 133/1885 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novém zákonu o Záchranném sboru ČR. Tvorba návrhů obou zákonů byla velmi obtížná, a to především proto, že probíhala souběžně se zákony o reformě veřejné správy. Již v jednotlivých pracovních obdobích se však podařilo zapojit do diskuse některá zájmová uskupení a občanská sdružení. Jiná však bohužel zůstala v tajuplném mlčení.

V oblasti podzákonných předpisů byla zpracována a vydána vyhláška MV č. 85/1999 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků a vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Zpracovány a do legislativního procesu byly odevzdány ještě další tři předpisy, a to vyhláška MV o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, vyhláška MV o technických podmínkách požární techniky a vyhláška MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti některých činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.

V oblasti normotvorné se Ř HZS podílelo na přípravě revizí a změn ČSN 73 0831, 73 0834 a Změna 4 ČSN 65 0201 a dále na zkušební metodice ZP – 11/98 – Zařízení pro regulaci tepla a kouře.

V rámci metodického řízení byla uspořádána instrukčně metodická zaměstnání pro pracovníky HZS a ke kontrole bylo vybráno 14 okresů. Závažným poznatkem z kontrolní činnosti je nedostatečný výkon státního požárního dozoru v oblasti kontrolní, jako důsledek stávající špatné právní úpravy této činnosti. Oblast výkonu státní správy v přenesené působnosti obcí se jeví jako neefektivní jak počtem preventivních kontrol, tak i odborností.

V rámci své působnosti Ř HZS mimo jiné:

 • zpracovalo a připravilo k vydání 50 metodických listů k bojovému řádu
 • zpracovalo návrh 10 tematických konspektů odborné přípravy jednotek PO
 • zpracovalo návrh nových pravidel požárního sportu
 • zpracovalo návrh směrnice MV k poskytování pomoci v zahraničí vysíláním záchranářských týmů
 • připravilo certifikační studijní program MV pro vysokoškolské studijní obory zaměřené na požární ochranu
 • zpracovalo a vydalo rozsah činností při rekonstrukci CAS K25 – L 101 a CAS 32 – T 815
 • zpracovalo program zavedení internetu v požární ochraně
 • zpracovalo rekondiční program ochrany požární techniky a předložen Ministerstvu financí
 • vypracovalo návrhy přidělení dotací pro občanská sdružení
 • vypracovalo soubor technických a taktických požadavků na novou CAS Škoda, velkoobjemové čerpací stanice, které budou zakoupeny Státní správou hmotných rezerv, vývoj a výrobu automobilových žebříků a plošin v Rusku (v rámci řešení deblokace ruského dluhu)
 • uzavřelo nové dohody mezi Ř HZS a Svazem záchranných brigád kynologů ČR, a. s. Mero, Českými drahami a Českou asociací pojišťoven.

Byla vydána sbírka pokynů VPR ČR k odborné přípravě lektorů v učilištích, k organizaci tělesné přípravy a k aktualizaci požárních poplachových plánů. Dokončuje se příprava vyhlášky MV, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu a vyhlášky o spolupráci na místě zásahu. Technický ústav požární ochrany MV se připravil na akreditační řízení na certifikační orgán dle ČSN EN 45 011. Dále byla vedena jednání s Českým telekomunikačním úřadem ve vztahu ke specifickému postavení jednotek PO, jehož výsledkem bylo udělení těchto výjimek:

 – bezplatná instalace kmitočtů sousedních okresů na radiostanicích

 – bezproblémové přidělování volacích znaků jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí

 – jednotky PO (včetně SDH obcí) nemusí vypracovávat a dokladovat projekty radiových sítí k žádostem o povolení radioprovozu.

Nemohu nevzpomenout na nejrůznější sportovní úspěchy, ať byly dosaženy na místní úrovni nebo na mistrovských soutěžích ČR, na vynikající úspěchy na mezinárodních závodech, zvláště na Světových sportovních hrách policistů a hasičů ve Stockholmu.

Rozsah článku neumožňuje uvést všechny aktivity Ř HZS a snad to není ani účelné. Na sklonku roku se zamýšlíme nad tím, co bylo uděláno. Pro požární ochranu v ČR je důležitější, co ještě uděláno být musí.

Závěrem chci poděkovat prostřednictvím časopisu 150-HOŘÍ za poctivou práci všem hasičům a pracovníkům v požární ochraně, ať už ji vykonávají profesionálně nebo dobrovolně, v podniku či ve veřejném sektoru. Přeji všem v roce 2000, posledním roce druhého tisíciletí našeho letopočtu, hodně zdraví, štěstí, úspěchů pracovních i v osobním životě.

Tolik přepis článku plk. Štěpána. Dalším obsahem čísla 11–12/1999 je přehled dotací, poskytnutých Ministerstva vnitra občanským sdružením. Následující stránky nabízejí rozbor prověřovacích cvičení a jednoho zásahu pražských hasičů.

Dotace občanským sdružením.


Cvičení Poteče ropa až do Bavorska?


Cvičení IZS okresu Domažlice.


Požár na únikové cestě.


Zajímavostí byl článek kpt. Ing. Martina KRÁLE, zástupce velitele jednotek HZS okresu Rychnov nad Kněžnou, jehož tématem bylo zařízení identifikace volajícího na linku 150.

V časopise měla své místo i prevence, tentokrát čtenářům vysvětloval mjr. Ing. Zdeněk HOŠEK, Ministerstvo vnitra – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, co znamená zkratka ČSNI, tedy Český normalizační institut.

V rubrice technika byla představena cisternová automobilová stříkačka CAS K25 na podvozku MERCEDES-BENZ 1124 AF 4 × 4, sloužící u brněnských hasičů. Na tomto voze zaujalo několik odlišností oproti běžným CAS pro přepravu požárního družstva. Tou hlavní bylo bezesporu stabilní zařízení impulsního hašení s označením IFEX 3000 Dual Intruder, namontované na střeše nástavby. O dalších odchylkách se dočtete zde, v článku pplk. Ing. Rudolfa VALÁŠKA, velitele jednotek HZS města Brna.


Úvodem a také hlavním článku je bilance roku slovy plk. Ing. Miroslava Štěpána, vrchního požárního rady ČR. Osobně mi na ní zaujala tato část:

 • vypracovalo soubor technických a taktických požadavků na novou CAS Škoda, velkoobjemové čerpací stanice, které budou zakoupeny Státní správou hmotných rezerv, vývoj a výrobu automobilových žebříků a plošin v Rusku (v rámci řešení deblokace ruského dluhu)
 • uzavřelo nové dohody mezi Ř HZS a Svazem záchranných brigád kynologů ČR, a. s. Mero, Českými drahami a Českou asociací pojišťoven.

Technicko-taktické požadavky na novou CAS Škoda, kdepak jim je dnes asi konec.

Výšková technika z Ruska, tu také u HZS ČR nevidíme.
 

Repro: 150 HOŘÍ


-wap-

Sdílet