Sobota 21. října 2017, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

<span style=„color: red;“>POMOZTE NÁM !!!</span>

Potřebujeme se opřít o Vaše stanovisko !!!!Aktualizace a další reakce kolegů k článku.

Vážení kolegové, apelujeme na vás a potřebujeme Vaší pomoc. Aby se zabránilo názorům, že kampaň je výkřikem několika málo lidí, zkopírujte prosím následující text a zašlete ho na email redakce@pozary.cz

Souhlasím s názorem prezentovaným na reklamní kampani Odborového sdružení hasičů hl.m.Prahy a Občanského sdružení TRIPOS v pražském metru. Zaujímám stejný postoj a inzerát prezentoval i můj osobní názor. Je to nepolitická kampaň, která chce prezentovat dobrou práci poctivých lidí a zabránit pošpinění dobrého jména hasičů. Proto s kampaní souhlasím a podporuji jí.
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Zaměstnání:


zkopírovat a zaslat na email redakce@pozary.cz

DĚKUJEME
--------------------------------------------------------------------
a zde je další názor jednoho kolegy:

Autor: Václav Šubrt
Tyršova 13
Praha 2


Srovnávat služební poměr s pracovním poměrem je naprosto nepatřičné
(reakce na zákonné iniciativy předsedy KDÚ ČSL pana Kalouska)

Glosa: Jsem přesvědčen, že zvítězí zdraví rozum a ne demagogie a účelové výkřiky některých politiků, a že při projednávání věci se najde prostor i pro názor obyčejného hasiče.
Nelze ani v nejmenším pochybovat o tom, že pan předseda Kalousek dobře zná omezení vyplývající ze služebního poměru. Moc dobře také ví, a to ze svého osobního působení, jaká omezení vyplývají ze služebního poměru Armádě České republiky, že kompenzace těchto omezení zákonem je v Armádě ČR mnohem výraznější než u ostatních bezpečnostních sborů a že účelem nového zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů je alespoň částečně kompenzovat existující a nová omezení a poněkud přiblížit sociální podmínky příslušníků bezpečnostních sborů příslušníkům armády. Je od něho proto naprosto nepatřičné dávat rovnítko mezi služební a pracovní poměr a argumentovat údajným porušováním principu sociální soudržnosti tím, že říká „A“, ale úmyslně zamlčuje „B, C a D“. Je mi jasné, že panu Kalouskovi a jeho lidovcům tímto jednáním nejde o státní rozpočet ani o platy policistů, ale o zcela zjevný politický kalkul. Vždyť volby budou již za 1 a půl roku a se sociálními demokraty již nemusí pokračovat vládní spolupráce. Dílčí a zavádějící informace je proto předurčena pro budoucí potencionální voliče. Vždyť státních zaměstnanců je více než 700 tisíc, kdežto příslušníků ve služebním poměru sotva 1/10 z tohoto počtu. Jde také o to, zda částečnou a neúplnou účelovou informaci, nelze ve skutečnosti vnímat jako hrubou dezinformaci. Pokud sociální soudržnost skutečně někdo ohrozí, nebude to zákon, ale pan Kalousek, který přirozeně předpokládá, že veřejnost ani pracovníci sdělovacích prostředků omezení vyplývající ze služebního poměru pochopitelně neznají. Je proto načase nemluvit o existujících omezeních obecně, ale alespoň s těmi hlavními seznámit veřejnost. Jde zejména o tato:

Přísný režim služby, povinnost splnění rozkazu a s tím související snadná manipulace s příslušníkem (převelení, převedení na jiné služební místo, zproštění výkonu služby, kázeňské trestání -snížení platu o 1/4 na dobu až 3 měsíců, pokuta, odnětí hodnosti,propadnutí věci, zákaz činnosti, úplný zákaz jiné výdělečné činnosti, zákaz členství v politické straně apod.). Zákon navíc ještě rozšiřuje a zpřísňuje kritéria pro povinné propuštění příslušníka např. za odnětí hodnosti, za porušení služebního slibu jestliže svým jednáním ohrozí dobrou pověst sboru, za nepovolenou výdělečnou činnost, ze členství v politické straně atd. Nejpřísněji pak na příslušníky dopadá povinnost zaměstnavatele k jejich propuštění z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti podle lékařského posudku, psychické způsobilosti podle posudku psychologa nebo jestliže nesplní testy fyzické zdatnosti nebo odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu. Zde tvrdost zákona, i když je nutná z důvodu zajištění schopnosti příslušníků provézt zásah, velice omezuje jejich pracovní a sociální jistoty, přičemž příslušníci, zejména ti dlouhodobě sloužící, nemohou svůj neuspokojivý zdravotní stav včetně psychiky a nižší fyzickou zdatnost z důvodu věku a zdravotní škodlivosti služby subjektivně nijak ovlivnit.
Jako příslušník HZS ČR musím zmínit řadu dalších nepříjemných omezení, které přináší služební poměr profesionálním hasičům – míním tím např. omezování osobního volna (nařízená pohotovost mimo pracoviště, neplacená práce přesčas a to až do výše limitu 300 hodin ročně. To činí skoro 2 měsíce neproplacené práce, u vedoucích funkcionářů ani tento limit neexistuje. Hasiči nemohou odjet od ohně když mají tzv. „padla“, stejně tak policisté od případu. Musejí počkat na vystřídání a výše uvedený limit v podstatě všichni překročí. Teprve nadlimitní hodiny jsou jim podle nového zákona proplaceny, ostatní jsou rozpuštěny v platovém tarifu. Lékaři, učitelé a jiní státní zaměstnanci si nechají přesčasové hodiny dobře zaplatit mimo svůj tarifní plat. Pokud chce někdo srovnávat, ať srovnává možnosti měsíčního příjmu, ne tarifní paty. Potom bychom se dostali úplně někam jinam. Bylo by zajímavé nechat spočítat, kolik by musel vydat státní rozpočet, kdyby všichni hasiči a policisté měli možnost si nechat tyto přesčasy proplatit, když přesčasy mají vyšší hod. sazbu. Bohužel, zákon o služebním poměru zvýhodněné proplácení práce přesčas neumožňuje, neumožňuje na rozdíl od ostatních státních zaměstnanců ani jinou výdělečnou činnost. Hasiči i policisté jsou tak závislí jen na služebním příjmu.
Kromě desítek různých omezení, která vyplývají přímo ze zákona je třeba připomenout, že práce hasičů a policistů je vysoce riziková a u hasičů se kupř. na jejich zdraví výrazně podepisuje práce v prostředích zamořených jedovatými zplodinami hoření, nebo práce v přímém styku s jedy, jejichž únik musí likvidovat při různých haváriích, a nezřídka i práce v radioaktivních prostředích.
Z důvodu výše uvedeného pokládám za nutné a zcela přirozené, aby zákonná omezení byla rovněž zákonem kompenzována a proto je navržená kompenzace v podobě zvýšení platového tarifu naprosto opodstatněná. Připomínám, že jde o zvýšení platového tarifu. Na druhé straně se úplně zruší 13 a 14 platy a hodností příplatky jakož i další příplatky, jinak zcela standardní v pracovním poměru,
které jsou zákonem rovněž rozpuštěny v tarifním platu, čímž faktické navýšení platu bude podstatně nižší než uvádí pan Kalousek a jím ovlivněné sdělovací prostředky.
Vzhledem k rizikovosti a vysoké zdravotní škodlivosti služby považuji také za přirozené , že hasiči, zejména ti dlouhodobě sloužící, zdravotně nebo fyzicky na svoji práci nestačí, což je i důvodem, jak shora uvedeno, pro jejich povinné propuštění. Hasiči po 50 letech věku a starší již těžko mohou nalézt odpovídající zaměstnání a proto rentu, kterou jim zákon přiznává, pokládám za více než zaslouženou a potřebnou, zmírňující sociální dopady a vedoucí též k tolik potřebnému omlazení sboru. U policistů je situace obdobná.
Zákon byl v minulosti již dvakrát odložen a to naposled z iniciativy stínového ministra vnitra za ODS. Pan Langer odůvodnil odložení potřebou ještě většího vylepšení kompenzačních ustanovení tak, aby se alespoň trochu přiblížila Armádě ČR, o čemž informoval otevřeným dopisem všechny regionální ředitele jak hasičů tak policie. Obsah dopisu je dobře znám sdělovacím prostředkům tak i části veřejnosti. Toto vylepšení se mu také zčásti podařilo a proto jednání, že nyní hlasuje proti zákonu, který podporoval a podpořil ještě při letošní jarní televizní debatě s tehdejším ministrem vnitra panem Grossem nelze označit jinak než za jednání farizejské. Důvod je smutný a lze vidět jen jeden – jeho kalkulace, že padne vláda a on sám se stane ministrem nevyšla. Je jasné, že u příslušníků vzrůstá sociální napětí, čekají na účinnost v podstatě hladce schváleného zákona, ve kterém byla již v roce 2003 zohledněna neuspokojivá situace ve veřejných rozpočtech, provedena úprava koeficientu navýšení, schváleny a vyčleněny finanční prostředky pro realizaci zákona. Spoléhají na to, že bude dodržen princip právní jistoty, který vyplývá z Ústavy České republiky a který je jedním ze základních pilířů právní kultury demokratického státu, ke kterému se, jak doufám, hlásíme. Proto iniciativy pana Kalouska jakož i jím iniciovaný Poslanecký návrh, předložený několika poslanci strany lidové, který požaduje odložení účinnosti již schváleného a platného zákona, nutno považovat za hrubé porušení ústavního principu právní jistoty.

Autor Václav Šubrt ( Vaclav.Subrt@grh.izscr.cz )
hasič, příslušník Hasičského záchranného sboru ČR


.............­.............­.............­....
Původní text článku:

Jednostranné, nevyvážené a tendenční, tak by se dalo vyjádřit tažení pana Kalouska proti hasičům. Ani předvolební kampaň neospravedlňuje politiky, aby špinili práci poctivých lidi. Vzhledem k tomu, že hasiči nemají šanci dostat se do médií, aby mohli vyjádřit své názory na danou věc, jsme nuceni reagovat. Inzeráty KDU-ČSL zaměřené proti hasičům jako předvolební kampaň jsou poslední kapkou. Musíme okamžitě reagovat! Obyčejní poctiví hasiči si ze svého zaplatili reklamu na velkoplošných plátnech Metro Vision v pražském metru, kde v pátek odpoledne a celé pondělí budou vysílat reakci na štvavé inzeráty pana Kalouska. Jedná se o kreslený vtip s textem na závěr.
Organizátorem akce jsou pražští hasiči resp. Odborové sdružení hasičů hl.m.Prahy a občanské sdružení TRIPOS, které mimo jiné provozuje web pozary.cz. Právě naše sdružení se zaměřuje na propagaci práce hasičů, na prevenci proti vzniku požáru a dáváme samotným hasičům prostor vyjádřit své názory. K tomu slouží web pozary.cz. V diskusním fóru tohoto webu bylo mnoho reakcí na vzniklou situaci, hasiči jsou naštvaní z té kampaně proti nim. Proto jsme tlumočili názory našich čtenářů, samotných hasičů skrze reklamu v metru.
Někteří poslanci se snaží ještě na poslední chvíli odsunout zákon, který hasičům zajistí navýšení platů. Zákon je na nás přísnější, kompenzací je proto navýšení platů. Nechceme však naší práci srovnávat třeba s povoláním učitele. Je to tendenční, líbivé a nesrovnatelné. Pan Kalousek toto srovnání neváhá použít ve svůj prospěch. Hasiče tak zatahuje do jeho předvolební kampaně a snaží se proti nám poštvat učitele a občany této země. Vážíme si práce všech ostatních profesí, ale pan Kalousek zapomíná na to, že hasiči mají svůj plat za 240 hodin měsíčně, bez příplatků za svátek, sobotu, neděli, přesčasy nebo noční hodiny. Hasiči nesmí podnikat a politicky se angažovat. Po 30-ti letech služby je pak hasič psychicky i fyzicky deformovaný a neumí pracovat v jiném oboru než je záchrana a pomoc občanům. Za dlouholetou službu státu, za záchranu lidského života a majetku si po ukončení aktivní služby pozornost státu ve formě renty zasloužíme. Chceme občanům ukázat, že nám jde právě o ně, za jejich záchranu položíme i svůj život.

Za hasiče, naše čtenáře a příznivce,

Občanské sdružení TRIPOS, provozovatel webu POŽÁRY.CZ
Martin Kavka

Odborové sdružení hasičů hl.m.Prahy
Jiří Vítek
Sdílet
Banner DrägerCZ 970