Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Spojenie teórie a praxe v oblasti odborných služieb hasičských jednotiek

V spolupráci s Prezídiom HaZZ, SŠPO MV SR a spoločnosťou AJ, s.r.o. Prievidza sa uskutočnil 1. 12. 2011, na pôde TU vo Zvolene, vedecko-odborný seminár protiplynovej služby.

V poradí už tretí seminár tejto odbornej služby na pôde TU vo Zvolene, tentoraz s názvom Zmeny legislatívy a vývojové trendy v oblasti protiplynovej služby. Potreba zvolania seminára vychádzala z predpokladanej legislatívnej zmeny názvu tejto odbornej služby, ale aj obsahu práce, tak ako je to uvedené aj v hlavných úlohách HaZZ na nasledujúce obdobie. Z tohto dôvodu bol obsah seminára rozdelený na štyri navzájom súvisiace oblasti, ktorými boli:

I. Oblasť

Legislatíva SR a jej aktuálne zmeny v oblasti protiplynovej služ­by

Navrhované zmeny v organizácii protiplynovej služby v HaZZ MV SR

II. Oblasť

Technický vývoj v oblasti v ADP tlakových fliaš, ochranných odevov a kompresorovej techniky

Požiadavky na údržbu a servis ADP, kompresorovej techniky, tlakových fliaš a ochranných odevov.

III. Oblasť

Nové požiadavky na odbornú spôsobilosť v oblasti protiplynovej služby po zmenách v legislatíve

**IV. Oblasť **

Skúšky odbornej spôsobilosti pre technikov protiplynovej služby (teoretické a praktické preskúšanie)

Seminár bol určený:

  • príslušníkom, zamestnancom a členom organizácií (štátnych organizácií, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb), s funkčnou náplňou technikov protiplynovej služby v hasičských jednotkách v zmysle § 30 zákona č. 314/2011 Z.z.,
  • pedagógom vysokých a stredných škôl so zameraním na odbor ochrana pred požiarmi.

K jednotlivým oblastiam boli zabezpečené vstupné prednášky. Úvodná prednáška, Mgr. Ing. Ivana Chromeka, PhD. bola zameraná, okrem poslania seminára a významu odbornej služby, na základné legislatívne zmeny v uvedenej oblasti. Okrem iného spomenul problematiku nového zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s §3 písmeno c, ktorý sa zaoberá, okrem iného, dobrovoľníckou činnosťou pri odstraňovaní následkov prírodných a ekologických katastrof, záchrane života a zdravia v CO a ochrane pred požiarmi, ale aj §4 odsek 6, ktorý rieši povinnosti vysielajúcej organizácie vo vzťahu k ochrane zdravia dobrovoľníkov, poukázal na ďalší možný rozmer činnosti uvedenej služby. Ide najmä o zabezpečenie odbornej spôsobilosti pre obecné hasičské zbory, ale aj dobrovoľné organizácie, ktorých náplňou práce sú uvedené oblasti. Zároveň sa dotkol aj problematiky otázok vzťahu platnej legislatívnych noriem k aktualizovaným technickým normám, čo bolo neskôr rozobrané v III. oblasti. Poukázal aj na nutnosť aktualizácie vykonávajúcej vyhlášky, zameranej na hasičské jednotky, s prihliadnutím na odborné služby, vo vzťahu k rekodifikovanému zákonu č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Ing. Štefan Košík, ako spoluautor navrhovanej zmeny, sa vo svojom vystúpení zameral na vývoj samotnej protiplynovej služby a na dôvody potreby zmeny jej názvu. Táto zmena vychádza z hlavných úloh, ktoré v súčasnosti služba zabezpečuje. Na príkladoch, v rámci krajín V4, zdokumentoval potrebu tohto organizačného kroku v rámci HaZZ, ale aj nutnosti kodifikovanej podoby zmeny v legislatíve. Prítomných oboznámil so zložením pracovnej skupiny, vytvorenej pre prípravu textu pokynu k chemickej službe, a chronologicky popísal jej činnosť od jej vymenovania, ktoré sa uskutočnilo 30. 6. 2010. V druhej časti svojho vystúpenia, po jednotlivých častiach rozobral obsah textu navrhovaného pokynu. Cez celé spektrum legislatívy charakterizoval miesto tejto služby v ochrane pred požiarmi, zdravotníctve, ochrane pri práci, pri priemyselných haváriách ale aj v odpadovom hospodárstve. Najvýstižnejšie charakterizoval miesto uvedenej služby vo vzťahu legislatíva a hasič – zácjranár v zmysle zákona 314/2001 Z.z. a 315/2001 Z.z. „de-Facto a de-Jure“. Podľa tohto vzťahu je hasič povinný nasadiť svoj život, ale tak, aby bol odborne spôsobilý vykonávať zásahovou činnosťou bez toho, aby v krízovej situácii neohrozil seba, zachraňovanú osobu alebo neznížil kvalitu životného prostredia alebo neohrozil verejné zdravotníctvo. Takto definovaný vzťah nevyžaduje žiadny iný komentár.

Druhá oblasť bola zameraná na technické prostriedky a údržbu v rámci uvedenej služby. Prvá, teoretická časť, v podaní Petra Pribulu, z Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava, niesla názov Fľaše pre dýchacie prístroje. Obsahom prednášky bola legislatíva a technické požiadavky. V tejto časti bol rozobraný obsah vyhlásenia o zhode, jednotlivé technické, prevádzkové a certifikačné značky. Ďalej sa zaoberal otázkou prevádzky fliaš, so zameraním na periodické prehliadky a skúšky. Dôraz pritom položil na povinné normy súvisiace s touto oblasťou. V poslednej časti rozobral požiadavky na postup pri plnení fliaš.

Po tejto prednáške Ing. Igor Perniš rozobral praktické skúsenosti v rámci servisovania jednotlivých typov fliaš, s dôrazom na nedostatky, s ktorými sa stretáva pri ich preberaní. Zároveň upozornil na základné chyby, ktoré majú vplyv na technický stav ale z jeho pohľadu aj ovplyvňujú samotnú životnosť fliaš.

Tretia oblasť, zameraná na odbornú spôsobilosť, začala prednáškou riaditeľa SŠPO MV SR, plk. Ing. Jaroslava Flachbarta, PhD.. V nej boli rozobrané základné druhy odbornej prípravy, ktoré sú akreditované na SŠPO a vplyv legislatívnych zmien na ich obsah. V závere prednášky poukázal na dôsledky zanedbania odbornej prípravy pri činnosti hasičských jednotiek.

V druhej časti npor. Ing. Ivan Čelko a pplk. Ing. Peter Rentka sa zamerali na problematiku odbornej spôsobilosti, zatiaľ protiplynovej služby. Zároveň, na základe zmien legislatívy spresnili niektoré základné postupy pre prácu technikov protiplynovej služby.

Nadstavbovou časťou seminára, štvrtou oblasťou boli skúšky odbornej spôsobilosti pod vedením npor. Ing. Ivana Čelka a pplk. Ing. Petra Rentka. Praktická časť skúšky sa uskutočnila v priestoroch OR HaZZ.

Na záver seminára bol odovzdaný čestný certifikát absolventa seminára Ing. Štefanovi Košíkovi, ktorý ho absolvoval v prvom dni výsluhového dôchodku a plk. Ing. Jaroslavovi Flachbartovi, PhD., ktorý končí prácu v HaZZ k 31. 12. 2011. Všetci účastníci seminára im týmto spôsobom zaželali veľa šťastia, zdravia a úspechov v rodinnom ale aj budúcom profesionálnom živote. Ich odchodom z HaZZ sa uzatvára jedna etapa nielen ich života, ale aj odbornej práce, ktorú vynaložili v rámci rozvoja profesionálneho hasičstva na Slovensku. Rozvinuli základy svojich predchodcov a vytvorili priestor pre svojich nasledovníkov. Z tohto dôvodu organizátori seminára predpokladajú, že po ich odchode, ani tretí seminár v oblasti protiplynovej služby, nebol posledným.

Ivan Chromek a Eva Mračková
KPO DF TU vo Zvolene

Sdílet