Sobota 21. října 2017, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Zásady první pomoci – díl druhý

Základní neodkladná resuscitace dospělých.

Důležité upozornění: Tento výtah obsahuje v této fázi pouze stručný přehled novinek a překlad konkrétních sekvencí. Kompletní texty a literatura viz anglické originály


Novinky:

* Kontrola tepu na karotidách je nyní pro laické zachránce nahražena „kontrolou projevů funkčího oběhu“ – desetisekundovým intervalem po provedení prvních dvou umělých vdechů, kdy zachránce sleduje zda zaslechne nebo uvidí námky spontánní dechové či oběhové aktivity. Důvodem změny je to, že zachránci velmi často ztrácejí čas daleko delší čas než vyhrazených 10 sekund, a přesto ve významném počtu docházejí k chybným závěrům.

* Dechové objemy: dříve doporučovaný objem 400 – 600 ml je nyní zvětšen na 10 ml/kg, tj. 700 – 1000 ml . Vychází se přitom z kompromisu mezi doporučením American Hearth Association (doporučující 800 – 1200 ml) a obavou z distenze žaludku při příliš velkých dechových objemech. S tím souvistí i prodloužení stanovení délky umělého vdechu na 2 sek., tj. na horní hranici doposud doporučovaného rozpětí mezi 1,5 a 2 sek.

* Poměr kompresí hrudníku a dechové frekvece: dosavadní výsledky studií ukazují, že perfuze myokardu v průměhu masáže je lepší při větším množství kompresí v řadě za sebou (tlak v koronárních arteriích dosahuje s každou kompresí vyší hodnoty) a naopak strmě klesá při přerušení masáže. Z tohoto důvodu, a také s cílem zjednodušit výcvik, je upraven poměr frekvence kompresí a frekvence vdechů na 15:2 pro jakýkoliv počet a kvalifikaci zachránců. Pouze jsou-li dýchací cesty zajištěny endotracheální intubací, je možné poměr upravit podle potřeby.

* Dušení u bezvědomých: dosavadní pokyny odsahovaly doporučení pěti úderů mezi lopatky spolu s pěti kompresemi břišní krajiny pro všechny dusící se pacienty. Z důvodu zjednodušení výcviku se nyní u osob v bezvědomí považuje za dostatečné provádět komprese hrudníku místo břicha.Sekvence:

1) Zajistěte bezpečnost pro sebe i pro postiženého2) Zkontrolujte postiženého a ověře jeho reakci: zlehka mu zatřeste remenem a hlasitě se ho zeptejte „Jste v pořádku?“3a) Pokud odpoví nebo se alespoň pohne:

* Nechte ho v pozici ve které jste ho našli (pokud mu v ní nehrozí další nebepečí), zkontrolujte ho a pokud je potřeba, poskytněte mu potřebnou pomoc.

* Pověřte někoho, aby přivolal pomoc. Pokud jste sám (sama), můžete postiženého opustit a přivolat pomoc.

* Pravidelně postiženého kontrolujte.3b) Pokud nereaguje:

* Snažte se křikem přivolat pomoc z okolí

* Pokud nemůžete postiženého bezpečně ošetřit v poloze ve které se nachází, otočte postiženého na záda a uvolněte dýchací cesty:

 – Položte ruku na čelo tak, aby palec a ukazovák zůstaly volné k případné kompresi nosních křídel při umělém dýchání, a citlivým tlakem mírně zakloňte hlavu

 – Vyjměte všechny viditelné překážky z dýchacích cest včetně volných protéz (pevně držící protézy ponechte).

 – Tlakem prstů zespoda na úhel čelisti předsuňte čelist a uvolněte dýchací cesty.

* Pokud možno se vyvarujte záklonu hlavy, pokud je podezření na trauma krční páteře.4) Udržujte volné dýchací cesty, snažte se zachytit známky spontánního dýchání (nepočítaje občasné lapavé dechy):

* Sledujte pohyby hrudníku

* Poslouchejte zvukové projevy dechové aktivity

* Registrujte dech na tváři

Známky spontánního dýchání nehledejte déle než 10 sekund.5a) Pokud dýchá normálně:

* Obraťte jej do zotavovací polohy

* Pověřte někoho, aby přivolal pomoc. Pokud jste sám (sama), můžete postiženého opustit a přivolat pomoc.

* Opakovaně kontrolujte spontánní dýchání.5b) Pokud nedýchá, případně má pouze lapavé dechy:

* Pověřte někoho, aby přivolal pomoc. Pokud jste sám (sama), můžete postiženého opustit a přivolat pomoc, ale co nejdříve se vraťe a pokračujte dalšími body.

* Otočte postiženého na záda, pokud už není v této poloze.

* Proveďte dva pomalé, účinné umělé vdechy tak, aby se hrudník vidětelně zvedal a zase klesal:

 – Zontrolujte záklon hlavy a předsunutí čelisti.

 – Stiskněte palcem a ukazovákem nosní křídla, dlaní stále tlačte na čelo.

 – Mírně otevřete ústa za stálého udržování záklonu hlavy.

 – Zhluboka se nadechněte a svými ústy obemkněte ústa postiženého tak, aby dobře těsnila.

 – Vydechněte do postiženého plynulým výdechem po dobu asi 2 sekund, sledujte hrudník.

 – Udržujte záklon a předsunutí čelisti, oddalte ústa od úst postiženého a pozorujte hrudník, zda během výdechu klesá.

* Znovu se nadechněte a zopakujte celý postup ještě podruhé.

* Pokud se nedaří zajistit efektivní vdech:

 – Znovu zkontrolujte ústa postiženého a vyjměte případné nečistoty

 – Zkontrolujte adekvátní záklon hlavy a předsunutí čelisti.

 – Učiňte nejvýše 5 pokusů tak, abyste docílili 2 efektivních vdechů.

 – Pokud trvá bezvědomí, pokračujte kontrolou oběhu.6) Kontrola známek funkčního oběhu:

* Hledejte známky spontánní ventilace, kašle, pohybů

* Pouze pokud máte příslušný výcik, zkontrolujte puls na krční tepně

* Neztrácejte touto činností více než 10 sekund.7a) Pokud jste přesvědčen(a) že jste nalezl(a) známky funčního oběhu:

* Pokračujte v umělém dýchání, dokud postižený nezačne dýchat sám.

* Po každých deseti vdeších (nebo zhruba každou minutu) znovu kontrolujte známky funkčního oběhu.

* Pokud postižený začne dýchat spontánně, ale zůstává v bezvědomí, otočte jej do zotavovací polohy. Buďte připraveni na to, že může být potřeba znovu začít s umělým dýcháním.7b) Pokud nejsou známky funkčního oběhu, nebo si nejste jist(a) zda začít s nepřímou masáží srdce:

* Rukou, která je blíže postiženému, lokalizujte dolní polovinu hrudní kosti:

 – Ukazováčkem a prostředníkem nahmatejte oblouk nejnižšího žebra, po hraně klouzejte prsty až k místu, kde se připojují k hrudní kosti. V této úrovni položte na hrudní kost ukazováček a dlaní druhé ruky posunjte po hrudní kosti shora až k prstu. Zde by měl být střed dolní poloviny hrudní kosti.

 – Položte dlaň druhé ruky na hřbet ruky spočívající na hrudní kosti.

 – Natáhněte nebo propleťte prsty obou rukou vzájemně tak, aby tlak nepůsobil na žebra postiženého. Nevyvíjejte žádný tlak na břicho nebo dolní okraj hrudní kosti.

 – Zaujměte vzpřímenou polohu vedle postiženého a napjatýma rukama masírujte hrudní kost tak, aby jste ji promačkl(a) asi 4–5 cm.

 – Aniž byste zvedal(a) ruce, uvolněte tlak, a opakujte postup asi 100 krát za minutu (tj. o něco méně než 2 stlačení za sekundu), může být užitečné si hlasitě počítat. Komprese i uvolnění by měly trvat asi stejnou dobu.

* Kombinujte masáž a umělé vdechy

 – Po 15 kompresích zakloňte hlavu, předsuňte čelist a proveďte 2 efektivní umělé vdechy

 – Bez prodlení vraťte ruce do správné pozce na hrudní kosti a proveďte dalších 15 kompresí. Pokračujte poměrem 15 kompresí na 2 umělé vdechy.

 – Přerušte resuscitaci pouze pokud jsou známky efektivního oběhu, pokud se postižený začne hýbat nebo pokud začne spontánně dýchat. Jinak nesmí být resuscitace přerušena.8) Pokračujte v resuscitaci tak dlouho než:

 – se na místo dostaví kvalifikovaná pomoc

 – postižený jeví známky zlepšení stavu

 – jste zcela vyčerpáni.Zotavovací poloha

Existuje velké množství zotavovacích poloh, z nichž každá má svoje zastánce. Národní rady pro resuscitaci a další významné organizace si mohou zvolit jednu z několika dostupných možností tak, aby školení a výcvik byly konzistentní.

Pracovní skupiny ERR pro základní neodkladnou resuscitaci a automatickou externí defibrilaci doporučují používat následující zotavovací pozici, ale upozorňují, že dobrovolníci při vědomí, uvádění do této polohy v rámci výcviku, by v ní neměli strávit více než několik minut. Pokud je tato poloha použita pro postiženého, měla by být věnována pozornost stavu periferního prokrvení končetin při podložce a mělo by být zajištěno, aby tlak působící na tyto končetiny byl co nejmenší. Pokud by měl postižený setrvat v této poloze déle než 30 minut, měl by být poté otočen na druhý bok.

Provedení:

- Sejměte postiženému brýle.

- Poklekněte vedle postiženého a ujistěte se, že obě jeho dolní končetiny jsou natažené.

- Ruku která je blíže k vám položte nataženou dlaní vzhůru tak, aby svírala s dlouhou osou těla pravý úhel.

- Vzdálenější ruku uchopte a přiložte ji k tváři bližší k vám.

- Druhou rukou podeberte vzdálenější nohu těsně nad kolenem a pokrčte ji vzhůru tak, aby chodidlo zůstalo na zemi.

- Tahem zvednuté koleno přetočte postiženého směrem k sobě, vzdálenější ruku postiženého držte na jeho tváři.

- Upravte polohu dolní končetiny vzdálenější od podložky tak, aby v kyčli i v koleni byla ohnutá v pravém úhlu.

- Zakloňte hlavu tak, aby dýchací cesty zůstaly volné.

- upravte polohu ruky podepírající pod tvář tak, aby hlava zůstala zakloněná.

- Pravidleně kontrolujte dýchání.Je třeba zdůraznit, že přes různé potíže a nezdary při nácviku i při praktickém použití zůstává uvedení do zotavovací polohy pro dýchající osobu v bezvědomí život zachraňujícím úkonem.Resuscitace dvěma zachránci

Resuscitace, na které se podílejí dva zachránci, je méně namáhavá než pokud ji provádí jedna osoba. Je ale důležité, aby oba zachránci byli v této technice dokonale vycvičení. Proto je doporučeno, aby tuto techniku používali pouze trénované osoby a členové záchranářských týmů, spolků a organizací. Mějte na vědomí následující body:

1) První prioritou je přivolat odbornou pomoc. To znamená, že zatímco jeden zachránce provádí KPR sám, druhý zajišťuje přivolání pomoci.

2) Při spolupráci dvou zachránců zaujmou zpravidla místa proti sobě každý na jedné straně postiženého.

3) Měl by být používán poměr 15 kompresí ku 2 vdechům. Na konci každé série patnácti kompresí by měl být zachránce zodpovědný za dýchání připraven provést dva umělé vdechy s nejmenším možným prodlením. Je užitečné, pokud masírující zachránce hasitě počítá.

4. Předsunutí čelisti a záklon hlavy by měl být udržován za každou cenu. Vdechy by měly trvat po 2 skundách, během nichž je máž přerušena a měla by pokračovat okamžitě po ukončení druhého vdechu, jakmile zachránce oddálí ústa od obličeje postiženého.

5. Pokud si zachránci chtějí vyměnit role – zpravidla proto, že masírující je unaven – mělo by to trvat nejkratší možnou dobu.Dušení

Je-li blokáda dýchacích cest neúplná, postižený je zpravidla schopen dosáhnout uvolnění dýchacích cest kašláním. Pokud je ale blok kompletní, nemusí to být možné.

Diagnostika:

* Postižený mohl být spatřen jak jí, resp. malé dítě jak vkládá předměty do úst.

* Postižený, který se dusí, si zpravidla rukama svírá hrdlo.

* Jde-li o částečnou obstrukci, bude postižený anxiozní a bude kašlat. Mohou být inspirační hvízdoty a pískání, jak se postižený snaží nadechnout.

* Jde-li o kompletní obstrukci, postižený nemůže mluvit, dýchat ani kašlat, a nakonec ztrácí vědomí.

Terapie:

1) Pokud postižený dýchá, povzbuzujte ho ke kašli, ale jinak nepodnikejte nic.

2) Pokud postižený jeví známky hrozích mdlob nebo zástavy dýchání, proveďte údery mezi lopatky:

 – Vyjměte veškeré zjevné překážky nebo falešné zuby z úst

 – Postavte se na stranu a mírně za něj.

 – Jednou ruku podepřete jeho hrudník a předkloňte ho tak, aby případně uvolněné cizí těleso bylo dislokováno spíše vzhůru než aby se dostalo hlouběji do dýchacích cest.

 – Dlaní druhé ruky dejte až 5 úderů do zad mezi lopatky. Cílem je uvolnit obstrukci dříve než za použití všech pěti úderů.

3) Pokud údery mezi lopatky selžou, pokračujte kompresemi břicha:

 – Postavte se za postiženého a dejte ruce kolem jeho nadbřišku.

 – Postižený by měl být předkloněný, aby případné cizí těleso bylo dislokováno spíše do úst, než do nižších partií dýchacích cest.

 – Sevřete dlaň v pěst a položte ji mezi pupek a dolní konec hrudní kosti. Druhou rukou obemkněte pěst.

 – Ostře zatlačte k sobě a vzhůru.

 – Pokud není překážka stále odstraněna, znovu zkontrolujte průchodnost dýchacích cest a odstarňte vše z míst kam lze dosáhnout prsty. Pokračujte střídavě pěti údery mezi lopatky a pěti kompresemi břicha.

4) Pokud postižený kdykliv upadne do bezvědomí:

Bezvědomí může vést k uvolnění svalů v laryngu a k částečnému uvolnění dýchacích cest. Pokud dusící se postižený kdykoliv upadne do bezvědomí, je nutné postupovat podle násedující sekvence:

* Zakloňte hlavu postiženého a vyměte všechna viditelná cizí tělesa.

* Dále uvolněte dýchací cesty předsunutím čelisti.

* Zkontrolujte, zda dýchá, sledováním , poslechem a vnímáním vydechovaného proudu vzduchu na tváři.

* Pokuste se o dva účinné umělé vdechy.

* Pokud se podaří uskutečnit dva účinné vdechy ne více než pěti pokusy:

 – Zkontrolujte známky účinného oběhu.

 – V případě potřeby zahajte srdeční masáž a umělé vdechy

* Pokud se nedaří uskutečnit dva účinné vdechy ne více než pěti pokusy:

 – Okamžitě začněte s hrudní masáží, napátrejte po známkách účinného oběhu.

 – Po patnácti kompresích zkontrolujte ústa, zda se v nich nenachází cizí těleso, a opět zkuste umělé vdechy.

 – Pokračujte v cyklu 15 kompresí hrudníku následovaných pokusy o umělý vdech.

* Pokud se kdykoliv podaří uskutečnit dva účinné vdechy ne více než pěti pokusy:

 – Zkontrolujte známky účinného oběhu.

 – V případě potřeby pokračujte srdeční masáž a umělým dýcháním.Kdy volat pomoc

Je životně důležité přivolat pomoc jak rychle je to jen možné.

* Pokud je k dispozici více než jeden zachránce, jeden začne resuscitaci a druhý, jakmile se přesvědčí, že postižený nedýchá, okamžitě zajišťuje přivolání pomoci.

* Je-li postižený dospělý, zpravidla předpokládáme kardiální příčinu potíží a přivolání pomoci zajišťujeme jakmile zjistíme že postižený nedýchá. Toto rozhodnutí může být ovlivněno dostupností záchranné služby. Nicméně pokud je pravěpodobnou příčinou bezvědomí zástava dýchání, jako například při:

 – traumatu

 – tonutí

 – dušení

 – intoxikaci alkoholem nebo drogami

 – pokud jde o dítě

měl by zachránce provádět resuscitaci po dobu jedné minuty před tím, než začne zajišťovat přivolání pomoci.

Zdroj : Záchranná služba.cz
Sdílet
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK