Pátek 2. prosince 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Požár haly s elektronikou ve Zlíně byl zlikvidován, na místě pracují vyšetřovatelé

Od středečního rána rána hořel sklad elektroniky v 103. budově v bývalém areálu Svitu. Vyhlášen byl postupně čtvrtý, tedy zvláštní stupeň poplachu.


Ve středu 9. ledna 2013 v 01:16 hodin obdrželo krajské operační středisko zlínských hasičů oznámení o požáru v objektu č.103 bývalého průmyslového areálu SVIT ve Zlíně.V době zaregistrování požáru se v objektu nacházelo také několik zaměstnanců.

Provedeným průzkumem po příjezdu prvních jednotek na místo události bylo zjištěno silné zakouření ve druhém nadzemním podlaží objektu a následně intenzivní hoření v prvním podlaží. Minimální viditelnost a sálání tepla hoření znesnadnilo hasičům zjistit kde a v jakém rozsahu se požár přesně nachází. Jeho další rozvoj vytlačil zasahující jednotky z objektu a hasební práce musely být prováděny z vnějšího prostoru.

Na místě se nacházeli tři zaměstnanci společnosti, kteří byli intoxikováni zplodinami hoření a kteří byli na místě ošetřeni zdravotnickou záchrannou službou. Jejich zdravotní stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení.

Požár ve vnitřní části objektu se za vývinu intenzivního kouře rychle šířil. Velitel zásahu proto povolal na místo události další síly a prostředky. I přes maximální nasazení všech sil se nepodařilo požár lokalizovat. Nebylo také možné určit, které prostory jsou přesně zasaženy a v jakém rozsahu.

Zasažená polovina objektu se dělila na pěti a sedmi podlažní skladové části. Jak bylo zjištěno, byla ve skladových prostorech uložena především elektronika.

V 03:12 hodin byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo události byly povolány další posilové jednotky. V 03:37 hodin pak byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu.

Z vnitřním části objektu se valil hustý černý kouř a bylo cítit intenzivní sálavé teplo. Podle provedeného měření se teplota v některých částech zasaženého interiéru pohybovala okolo 600°C.

Vzhledem k podezření na možné narušení stavebních konstrukcí objektu byl na místo povolán také statik. Ten po provedené kontrole potvrdil nebezpečí destrukce nosných nebo obvodových konstrukcí. Jednotky se tedy soustředily na vedení hasebních prací z vnější části objektu.

Vzhledem silnému vývinu a šíření kouře z hořícího objektu nad některé městské části byla v 05:49 hodin vyhlášena výstraha pro obyvatelstvo Zlína. Na místo události byli také povoláni pracovníci chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštem.

V ranních hodinách bylo provedeno vystřídání zasahujících hasičů a byl ustanoven štáb velitele zásahu. O mimořádnosti situace byly postupně informovány všechny dotčené orgány.

Vzhledem k intenzitě požáru byly v dopoledních hodinách na místo povolány další posilové jednotky a v 09:24 hodin byl vyhlášen nejvyšší stupeň požárního poplachu.

V 11:50 hodin se podařilo požár lokalizovat. Hasební práce však nadále probíhaly s nezmenšenou intenzitou. Aktuální podrobnosti již níže dle času.


11.02.2013 13:00

Po vystřídání příslušníků štábu velitele zásahu v 07:00 hodin byl proveden závěrečný průzkum celého objektu zasaženého požárem. Po jeho provedení bylo rozhodnuto o ukončení tohoto náročného zásahu a v 09:52 hodin byla na operační středisko oznámena konečná likvidace požáru.

Od 10:00 hodin bylo provedeno předání místa zásahu majitelům objektu. Jednotky, které na místě zasahovaly až do této doby byly postupně odeslány na své stanice.

Na místě požáru opět zahájili činnost týmy vyšetřovatelů hasičů a policie.

Připravujeme podrobný přehled nasazení sil a prostředků podílejících se na likvidaci tohoto mimořádného požáru, uvedl závěrem tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.


11.01.2013 08:00

Ve včerejších odpoledních a podvečerních hodinách pokračovalo hašení ložiska požáru ve IV. nadzemním podlaží objektu. Bylo také prováděno nepřetržité odčerpávání vody ze sklepních prostor.

Vzhledem ke skutečnosti, že ani intenzivní prolévání zadní části čtvrtého podlaží z plošin výškové techniky nevedlo k zásadnímu omezení hoření, pokusili se zasahující hasiči o proražení dvou otvorů ve zdivu příčky zasažené části a to ze strany požárem nezasažené a staticky stabilní části objektu. Bylo také využito blízkého stavebního prostupu ve vnitřní příčce.

Po použití bouracího kladiva a nářadí se podařilo otvory prorazit, a mohlo dojít k nasazení tří útočných proudů, kterými byla dodávána voda do prostoru ložiska hoření. Po zahájení hasebních prací z tohoto směru se rychle ukázalo, že dochází k zásadnímu omezení hoření zasažených materiálů.

V podvečerních hodinách dne 10.1. bylo provedeno vystřídání velení zásahu a zasahujících jednotek. Střídání zasahujících hasičů bylo využito také k dalšímu snížení počtu přítomných jednotek a to s ohledem na efektivitu prováděných hasebních prací v odpoledních hodinách.

Na místě události bylo ponecháno pět jednotek profesionálů, jednotky dobrovolných hasičů a jednotka HZS Olomouckého kraje byly odeslány na své základny. Mimo našich profesionálních jednotek dále zasahuje i jednotka Moravskoslezského kraje a příslušníci záchranného útvaru z Hlučína.

V průběhu včerejších nočních hodin se podařilo odčerpat veškerou vodu ve sklepních prostorech objektu a do půlnoci i zcela likvidovat ložisko hoření ve čtvrtém podlaží. Od půlnoci do dnešních ranních hodin už hasiči pouze kontrolovali stav na požářišti.

Vzhledem k zásadnímu posunu v prováděných pracích na místě události lze předpokládat, že dojde k ukončení zásahu a předání místa odpovědným osobám. Definitivní rozhodnutí však padne až na základě následující porady velení zásahu.


10.01.2013 13:00

Po provedení vystřídání příslušníků štábu velitele zásahu a zasahujících jednotek byl také snížen jejich počet na místě události. Aktuálně na místě požáru zasahují profesionální a dobrovolní hasiči deseti jednotek všech tří krajů. V zásahové činnosti pokračují také příslušníci záchranného útvaru z Hlučína.

Jednotky provádí hašení ložiska požáru v zadní části IV. nadzemního podlaží a zahájily odčerpávání asi 70 cm vody v podzemním podlaží objektu.

V průběhu dopoledních hodin byla také provedena kontrola stavu stavebních konstrukcí objektu statikem. Při prohlídce objektu bylo zjištěno lokální zřícení stropních konstrukcí v nejvíce zasažené části objektu a nebylo vyloučeno, že destrukce může dále pokračovat. V sousedící sedmipodlažní části bylo zjištěno narušení spojů některých stavebních prvků a to v důsledku požáru. Objekt nadále zůstává pro zasahující jednotky nepřístupný.

Na místě události zahájili činnost také vyšetřovatelé hasičů a policie.


10.01.2013 08:00

Vzhledem k pozitivnímu posunu prováděných hasebních prací v podvečerních a nočních hodinách včerejšího dne rozhodl velitel zásahu o dalším snížení zasahujících jednotek. Z 18 jednotek hasičů byl k půlnoci jejich počet snížen na 9. Do dnešních ranních hodin byl stav snížen o další jednotku.

K sedmé hodině ranní na požářišti zasahuje asi 50 hasičů s třemi kusy výškové techniky a 7 cisternovými vozy. Na místě zůstávají mimo jednotek Zlínského kraje i jednotky z Olomouckého a Moravskoslezského kraje, včetně příslušníků záchranného útvaru z Hlučína.

V průběhu nočních hodin likvidovaly jednotky lokální ložiska hoření na úrovni IV. a I. nadzemního podlaží.

Při prováděném průzkumu objektu byl zjištěn vznik prasklin v prostoru schodiště střední části objektu, která byla doposud pro zasahující hasiče přístupná. Velitel zásahu okamžitě nařídil zákaz vstupu do střední části objektu a tím rozšířil staticky nebezpečný prostor v zasaženém objektu.

Zásah hasičů byl v dnešních nočních hodinách komplikován deštěm, který přešel v intenzivní sněžení. Vzhledem ke skutečnosti, že komunikace v okolí místa zásahu začaly namrzat, byl na místo povolán posypový vůz, který byl připraven k zásahu už od včerejšího dne.

V průběhu celé noci byl také prováděn monitoring stavu ovzduší v určených lokalitách města. Do současné doby nebyl zjištěn žádný výskyt nebezpečných látek v ovzduší.

Od 07:00 hodin bude na místě zásahu provedeno vystřídání zasahujících jednotek a velení zásahu. Předpokládá se další snížení počtu zasahujících jednotek. V 08:00 hodin je plánován také další průzkum stavu objektu statikem.

Už v této době patří také velký dík pracovníkům magistrátu města Zlína, kteří po celou dobu nasazení jednotek zabezpečují pro zasahující stravu a teplé nápoje.


22:00 hodin

Celodenní intenzivní hasební práce u požáru vícepodlažního skladového objektu v bývalém průmyslovém areálu SVIT Zlín vedly k zásadnímu snížení intenzity hoření ve vnitřních částech skladů. Tato skutečnost umožnila po provedení střídání zasahujících jednotek i jejich početní redukci na místě zásahu.

Na místě události zasahuje od podvečerních hodin 18 jednotek profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů. Na místě zůstávají také posilové jednotky povolané v rámci mezikrajské výpomoci z Olomouckého a Moravskoslezské­ho kraje.

Na základě rozhodnutí velitele zásahu byla po provedení průzkumu příslušníky záchranného útvaru HZS ČR Hlučín povolána na místo události také jejich těžká technika, jejíž část se zapojila do prováděných hasebních prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že se plamenné hoření dále omezilo pouze na několik lokálních míst ve III. a IV. nadzemním podlaží, bude další část zasahujících jednotek s největší pravděpodobností v průběhu nočních hodin odeslána z místa zásahu.

Podle posledního provedeného průzkumu stavu stavebních konstrukcí přetrvává možnost zřícení části objektu v důsledku narušení statiky nosných prvků. Z tohoto důvodu stále platí zákaz vstupu a provádění hasebních prací v nejvíce zasažené části objektu.

Současně s prováděnými hasebními pracemi je monitorován i stav ovzduší v různých částech města. Podle naměřených výsledků nebylo zjištěno žádné přímé ohrožení zdraví občanů. Monitoring bude pokračovat i v průběhu nočních hodin.

Další střídání zasahujících jednotek bude provedeno v zítřejších ranních hodinách, kdy bude také rozhodnuto o dalším postupu při likvidaci požáru.


20:00 hodin
Bylo provedeno střídání hasičů a redukce počtu jednotek na polovinu. Na místě je v tuto chvíli 18 jednotek. Při likvidaci požáru pomáhá i technika ze ZÚ Hlučín. Kouř v okolí je již minimální a v budově jsou jen lokální ohniska. Hašení se provádí vně objektu pomocí lafet. Statik potvrdil nebezpečí zřícení budovy.

Problémem v budoucnu bude, že stavební konstrukce mohou i nadále pracovat a praskat. Ve městě jsou stále prováděna měření koncentrace škodlivin v ovzduší. V průběhu noci se předpokládá další redukce jednotek.


19:00 hodin
Díky tomu, že je požár pod kontrolou a z ovzduší nehrozí žádné nebezpečí, budou zítra, tedy ve čtvrtek 10. ledna, fungovat základní i mateřské školy a také jesle zřizované městem v normálním režimu.

„Platí tedy, že rodiče můžou malé děti přivést ráno do školek a jeslí, žáci se mohou vydat do škol. Pokud by se situace zásadním způsobem změnila, což v tuto chvíli nepředpokládáme, budeme o tom veřejnost ihned informovat. Lidé by tak měli i nadále sledovat média a městský web www.zlin.eu,“ upozornil Bedřich Landsfeld.


18:00 hodin
Přes celou noc bude pokračovat i monitoring ovzduší, přestože aktuální naměřené hodnoty všech látek jsou pod limity, při kterých by bylo ohroženo zdraví obyvatel. „Monitorovat bude jak mobilní laboratoř hasičů, tak i měřící vůz Zdravotního ústavu z Ostravy. Dalšímu zlepšování stavu ovzduší by měl pomoci vítr, který předpovídají meteorologové,“ prohlásil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, člen krizového štábu.


17:00 hodin
Z ovzduší lidem nebezpečí v souvislosti s požárem skladu elektroniky v bývalém areálu Svitu nehrozí. Krizový štáb obce s rozšířenou působností o tom informoval veřejnost prostřednictvím VISO. Požár v areálu mají hasiči pod kontrolou. „I z termokamer je patrné, že teplota klesá a je předpoklad, že ohně bude ubývat. Na místě zůstane celou noc osmdesát hasičů a policistů. Nepřetržitě bude zasedat i Krizový štáb obce s rozšířenou působností,“ sdělil náměstek primátora Ondřej Běták, člen krizového štábu.


16:00 hodin
Je prováděno další vystřídání zasahujících hasičů a příslušníků štábu velitele zásahu.


13:20 hodin
Do mimořádných opatření, která vyhlásil krizový štáb města Zlína v souvislosti s požárem budovy v továrním areálu bývalého Svitu, se aktivně zapojuje Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. DSZO zajišťuje autobusy pro odvoz dětí z některých mateřských škol mimo oblast zasaženou kouřem z hořícího objektu.

„Krizový štáb nás požádal, abychom svými dopravními prostředky zajistili v této mimořádné situaci odvoz dětí z vybraných mateřských škol. Již po oznámení této možnosti přibližně v 7.40 hodin začali naši dispečeři svolávat potřebné řidiče a připravovat volné autobusy,“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek, který na půdě DSZO součinnost s krizovým štábem koordinuje. Ředitel DSZO se účastní přímo práce krizového štábu v budově městské policie.

Během deseti minut měli dispečeři připraveno devět autobusů, z toho tři kloubové vozy. Pro usednutí za volant byli k dispozici hotovostní řidiči, pracovníci údržby, kteří mají oprávnění k řízení autobusů, řidiči, kteří v tu dobu končili své řádné služby. Byli kontaktováni i někteří řidiči, kteří měli volno a byli k zastižení na telefonu.

První příkaz k zajištění odvozu byl vydán v 8.55 hodin. Týkal se odvozu dětí z Mateřské školy Osvoboditelů a Jeslí Tyršova. V tomto případě odvážely autobusy DSZO školáky do MŠ v městské části Malenovice.

Další autobusy byly vypraveny v 9.41 hodin. Do kina v Malenovicích byly převezeny děti z mateřských škol Osvoboditelů (opakovaně), Na Vyhlídce, U Dřevnice, Za Školou. DSZO přistavila také vlastní vozidlo Transit k přepravě dětí ze zlínské miniškolky do kina Květen v Malenovicích. V 11.07 byl vyslán autobus DSZO k převozu dětí z Mateřské školy Kneslova do Malenovic.

„Všechny požadavky krizového štábu na mimořádný odvoz dětí se nám podařilo prakticky okamžitě uspokojit. Náš vozový park i potřební řidiči budou připraveni i pro případnou pozdější přepravu dětí zpátky do jejich škol,“ dodal Pavel Nosálek.


13:00 hodin
Krizový štáb obce s rozšířenou působností zřídil pro veřejnost informační linku 577 630 510, na které se zájemci dozví aktuality z jeho činnosti související s požárem skladu elektroniky v 103. budově bývalého areálu Svitu.

„Veřejnost jsme dosud informovali prostřednictvím médií, městského webu www.zlin.eu a Varovného informačního systému obyvatelstva. Nově zřízená telefonní linka možnosti předávání aktuálních informací rozšiřuje. Požár je událostí, která život ve Zlíně ovlivnila a o kterou se lidé zajímají,“ vysvětlil Bedřich Landsfeld, který řídí zasedání Krizového štábu obce s rozšířenou působností.


12:30 hodin
Podle odhadu majitele objektu, firmy HP Tronic a policejních i hasičských vyšetřovatelů, přesáhne škoda způsobená požárem 200 mil korun.

11:50
Byla ohlášena lokalizace požáru.


10:45 hodin
Krizový štáb města Zlína rozhodl o evakuaci některých školek z centra města. O základních školách se zatím uvažuje. Hasiči stále zasahují v plném počtu sil a prostředků, které mají k dispozici. Hala je plná elektroniky a stále hrozí zřícení části nosných stěn a stropu.


09:45 hodin
Byl vyhlášen poslední – zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místě je asi 50 hasičských vozidel, zasahuje zde celkem 150 profesionálních i dobrovolných hasičů. Policie ČR vytvořila speciální dopravní koridor, který umožňuje hasičům hladký přesun cisteren na místo požáru.


09:30 hodin
Kvůli ohrožení zplodinami hoření se uvažuje, že některé školky v centru Zlína přesunou děti mimo zasaženou oblast. Stále probíhá monitoring ovzduší.


Hoří zboží firmy HP TRONIC
Firma HP TRONIC patří k lídrům na trhu domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Vlastní a provozuje 33 maloobchodních prodejen Euronics a vlastní obchodní značku Proton s nejznámějším akčním letákem s elektronikou v ČR.


09:00 hodin
Hasičům přijeli na pomoc i kolegové z HZS Olomouckého kraje. Stále je složité se dostat přímo k ohniskům požáru. Hrozí nebezpečí pádu poškozených konstrukcí.


08:30 hodin
Obyvatelům města bylo krizovým štábem doporučeno nevětrat. Od večera na místě pracuje i hasičský vyšetřovatel. V hale hoří převážně elektronika. Na místo byla povolána chemická laboratoř a odbor životního prostředí na monitoring okolí.08:00 hodin
Hasiči se dle dostupných informací složitě dostávají dovnitř budovy, která navíc hrozí zřícením. Na místě je statik. V současné chvíli požár stále není lokalizován. Hoření probíhá v 1. a 2.NP budovy.


Areál SVIT Zlín
Jedná se o bývalý areál obuvnické firmy SVIT, která se rozdělila po roce 1991 na několik společností. V areálu v současné době sídlí několik firem, jednotlivé haly a sektory v nich jsou pronajímány. Většina firem s obuvnickým průmyslem již nemá nic společného.


Z Frenštátu pod Radhoštěm vyjelo k požáru do Zlína vozidlo (Škoda Yeti) s pracovníky Chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje. V ulicích Zlína již od rána měří chemici přítomnost nebezpečných látek v ovzduší, především v okolí školských budov, zdravotnických zařízení, domovů pro seniory a obdobných objektů pro veřejnost.

Dopoledne pak do Zlína vyjel ze stanice HZS MSK Ostrava-Zábřeh kontejnerový automobil Mercedes Benz Actros, který veze v kontejneru velkokapacitní čerpadlo Somati a zásobu velkokapacitních hadic – tato technika pomůže zasahujícím hasičům s dodávkou vody na požářiště.

Sdílet