Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stanovy ČHSF

Nezkrácená verze


I. Název a sídlo sdružení
II. Založení sdružení
III. Účel a předmět činnosti sdružení
IV. Zásady hospodaření sdružení
V. Podmínky členství sdružení
VI. Práva a povinnosti člena a delegáta sdružení
VII. Orgány sdružení
VIII. Ustavení sportovních klubů ČHSF
IX. Shromáždění delegátů ČHSF
X. Úkoly Shromáždění delegátů ČHSF
XI. Pravidla pro zasedání Shromáždění delegátů ČHSF
XII. Předsednictvo ČHSF
XIII. Předseda ČHSF
XIV. Sekretariát ČHSF
XV. Hospodář ČHSF
XVI. Výbor pro zahraniční styky ČHSF
XVII. Tisková redakce ČHSF
XVIII. Dozorčí rada ČHSF
XIX. Komise sportů ČHSF
XX. Zrušení sdružení a majetkové vypořádání
XXI. Závěrečná ustanovení


I.
Název a sídlo sdružení
1) Oficielní název sdružení občanů je ČESKÁ HASIČSKÁ SPORTOVNÍ FEDERACE, o.s. Užívaná zkratka sdružení je ČHSF, o.s. ( dále jen ČHSF )
2) ČHSF působí na celém území České republiky. Sídlem ČHSF je Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, PSČ 700 30.

II.
Založení ČHSF
ČHSF byla založena na ustavujícím Shromáždění dne 26. 9. 2003. ČHSF byla založena na dobu neurčitou.

III.
Účel a předmět činnosti ČHSF
1) ČHSF má za účel podporovat sport hasičů a jejich rodinných příslušníků; přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů, rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty, podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí, podporovat členské sportovní kluby k organizování sportovních akcí.
2) ČHSF nepřipustí diskriminaci jednotlivců nebo skupin na základě rasy, pohlaví, náboženství nebo politické příslušnosti.
3) ČHSF je zástupcem České republiky v „European Fire Service Sport Federation – „E.S.F“ (Evropská sportovní federace hasičů). Dále zastupuje členské kluby v mezinárodních hasičských sportovních organizacích a rozvíjí mezinárodní styky. Podílí se na rozvoji vztahů mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a hasičskými sbory jiných států.
4) ČHSF dále:
a) organizuje volno časové sportovní aktivity a reprezentaci hasičů České republiky na vybraných mezinárodních akcích ve vybraných sportech;
b) vytváří materiální a tréninkové podmínky pro členy ČHSF, kteří se připravují a účastní sportovních soutěží;
c) vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci členských klubů při rozvoji sportu, tělovýchovy a turistiky, jakož i kulturní a hospodářské činnosti;
d) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
e) vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, zprostředkovává jim širokou informace z oblasti tělesné kultury;
f) spolupracuje s vedením Hasičského záchranného sboru České republiky, Odborovým svazem hasičů či jinými organizacemi a jednotlivci;
g) pomáhá členským klubům vytvářet materiální, finanční a organizační podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost zejména zaměstnanců a příslušníků zařazených v Hasičském záchranném sboru České republiky;
h) shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět osvědčené zkušenosti a znalosti z činnosti členských klubů;
i) pomáhá členským klubům při ochraně jejich práv a zájmů a podporovat jejich oprávněné požadavky vůči třetím osobám;
j) podporuje sportovní reprezentaci hasičů a podílí se na jejím zabezpečení;
k) pomáhá organizovat a zabezpečovat sportovní mistrovství České republiky hasičů, sportovní přebory a soutěže mezi členskými kluby;
l) usiluje o vhodné formy spolupráce s jinými tělovýchovnými a sportovními organizacemi.

IV.
Zásady hospodaření ČHSF
1) Zdrojem majetku ČHSF jsou zejména členské příspěvky, dotace od sportovních svazů, jiných organizací a fyzických osob, granty a sponzorské dary.
2) ČHSF hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví ČHSF jako celku, s tímto majetkem hospodaří ČHSF v souladu s platnými právními předpisy. O nabývání a pozbývání majetku ČHSF a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Shromáždění delegátů ČHSF. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Shromážděním delegátů ČHSF.
3) Kromě majetku, ke kterému má ČHSF vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

V.
Podmínky členství v ČHSF
1) Členem ČHSF se může stát:
a) příslušník nebo zaměstnanec Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím hasičského sportovního klubu;
b) občan České republiky nebo skupiny občanů formou kolektivního členství prostřednictvím občanského sdružení působícím na úseku požární ochrany a sportu;
c) fyzická osoba a to jako mimořádný člen.
2) Pro vznik členství v ČHSF je nutné:
a) projevit svobodnou vůli stát se členem ČHSF (jednotlivec nebo kolektiv) formou smlouvy a přihlášky;
b) zaplatit členský příspěvek na daný kalendářní rok;
3) Nezaplacení členského příspěvku do 30. září běžného kalendářního roku má za následek zánik členství v ČHSF dnem 1.ledna následujícího roku.

VI.
Práva a povinnosti člena a delegáta ČHSF
1) Člen sdružení má právo:
a) zúčastnit se akcí pořádaných ČHSF v souladu s propozicemi jednotlivých soutěží;
b) podávat delegátům návrhy a obracet se na delegáta ČHSF s oznámením, žádostí či dotazem týkajícím se činnosti ČHSF;
c) podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství v ČHSF;
d) podílet se na sestavení a realizaci programu ČHSF, podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ČHSF;
e) podílet se na volbách do orgánů ČHSF a na rozhodování Shromáždění delegátů.
2) Člen je povinen:
a) řídit se usnesením Shromáždění delegátů ČHSF a předsednictva a aktivně se podílet na plnění úkolů;
b) řádně platit členské příspěvky, jejichž výši schválí Shromáždění delegátů ČHSF;
c) dodržovat stanovy ČHSF;
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ČHSF.

VII.
Orgány ČHSF
Orgány ČHSF jsou:
a) Shromáždění delegátů ČHSF;
b) Předsednictvo ČHSF;
c) Dozorčí rada ČHSF;
d) Komise sportů ČHSF;
e) Sekretariát ČHSF;
f) Tisková redakce ČHSF;
g) Výbor pro zahraniční styky ČHSF.

VIII.
Ustavení sportovních klubů ČHSF
Hasičský sportovní klub je ustaven jako občanské sdružení na základě jeho registrace u Ministerstva vnitra České republiky.
K registraci v ČHSF je nutno do pokladny ČHSF zaplatit ročně předem stanovený členský příspěvek, podepsat kolektivní smlouvu s ČHSF a přihlášku ČHSF;
Členové registrovaného subjektu v ČHSF se stávají členy ČHSF;
Mimořádný člen do pokladny zaplatí ročně předem stanovený členský příspěvek, podepíše kolektivní smlouvu s ČHSF a přihlášku ČHSF;
Příslušný subjekt jmenuje a schvaluje delegáty ČHSF zastupující sportovní klub.

IX.
Shromáždění delegátů ČHSF
Shromáždění delegátů ČHSF je vrcholovým orgánem ČHSF. Je složeno z členů předsednictva ČHSF, delegátů s hlasem rozhodujícím a mimořádných členů s hlasem rozhodujícím.
Členové ČHSF jsou na něm zastoupeni delegáty v poměrném zastoupení minimálně však jeden za sportovní klub, maximální počet schvaluje Shromáždění delegátů ČHSF. Počet delegátů za jednotlivé sportovní kluby je stanoven na základě počtu členů v příslušném sportovním klubu, který zastupují.
Shromáždění delegátů se schází minimálně jednou v kalendářním roce a dále tehdy, jestliže o to požádá nejméně 1/3 delegátů. Je svoláno předsednictvem ČHSF.

X.
Úkoly Shromáždění delegátů ČHSF
Shromáždění delegátů ČHSF:
a) volí a odvolává členy předsednictva ČHSF, členy dozorčí rady ČHSF, členy komise sportů, členy sekretariátu, členy tiskové redakce, členy výboru pro zahraniční styky;
b) stanovuje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok;
c) přijímá a schvaluje výroční zprávu předsednictva ČHSF;
d) přijímá a schvaluje roční finanční zprávu;
e) rozhoduje o změnách stanov a symbolice ČHSF;
f) rozhoduje o přijetí a změnách pravidel organizování sportovních akcí;
g) stanovuje program ČHSF a harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok;
h) schvaluje a mění závazné dokumenty ČHSF (např. jednací řád, volební řád apod.);
i) rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF, pokud o to požádá nejméně 2/3 přítomných delegátů;
j) rozhoduje o přijetí nových sportovních klubů, sdružení a mimořádných členů.

XI.
Pravidla pro zasedání Shromáždění delegátů ČHSF
1) Delegáti jsou zváni písemně nebo elektronicky minimálně 4 týdny před datem zasedání. Pozvání obsahuje návrh programu zasedání.
2) Jakýkoliv bod bude zařazen na pořad jednání, pokud byl tento předložen písemnou nebo elektronickou formou nejpozději 3 týdny před zasedáním předsednictvu ČHSF.
3) Zasedání je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. Rozhodnutí jsou platná, jsou-li přijata prostou většinou přítomných delegátů. Změny stanov ČHSF musí být přijaty nadpoloviční většinou všech delegátů. Rozhodnutí o zrušení ČHSF musí být přijato minimálně 2/3 přítomných delegátů.
4) Ze Shromáždění delegátů je pořizován zápis, který podepisuje předseda a jeden člen předsednictva ČHSF.

XII.
Předsednictvo ČHSF
1) Předsednictvo ČHSF je složeno z lichého počtu členů. O konkrétním počtu rozhoduje Shromáždění delegátů ČHSF. Jeho členy jsou zejména předseda, místopředseda, sekretář, hospodář, člen pro zahraniční styky, člen pro redakci, propagaci a média a vedoucí komise sportů. Funkční období členů předsednictva je 4 roky.
2) Předsednictvo je odpovědné za efektivní vedení ČHSF a vykonává všechny úkoly, které nejsou v povinnostech Shromáždění delegátů ČHSF. Předsednictvo ČHSF zasedá minimálně jednou za 3 měsíce. Jednání předsednictva ČHSF svolává předseda.
3) Ve výjimečných případech může předseda ČHSF použít hlasování „per rollamo“. Ke schválení usnesení tímto způsobem je potřeba nadpoloviční většina členů předsednictva ČHSF;
4) Předsednictvo ČHSF:
a) plní rozhodnutí Shromáždění delegátů ČHSF;
b) předkládá na Shromáždění delegátů ČHSF výroční zprávu;
c) svolává Shromáždění delegátů ČHSF a navrhuje jeho program;
d) zpracovává a předkládá harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok;
e) předkládá návrhy na přijetí nových členů ČHSF;
f) projednává návrhy a doporučení orgánů ČHSF. V případě nutnosti předkládá tyto návrhy a doporučení Shromáždění delegátů ČHSF včetně svého stanoviska;
g) zajišťuje spolupráci s jinými osobami, které podporují zájmy a potřeby ČHSF;
h) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vede evidenci členských klubů a mimořádných členů;
i) organizuje odborné kurzy, školení a semináře, zajišťuje vydávání metodických a propagačních materiálů a tiskovin pro potřeby členských klubů;
j) připravuje pravidla pro financování členských klubů ze společných zdrojů pro příslušný rok.

XIII.
Předseda ČHSF
1) Statutárním orgánem je předseda ČHSF. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.
2) Předseda, místopředseda nebo sekretář podepisují smlouvy, účetní doklady a ostatní dokumenty právní povahy včetně zápisů z jednání Shromáždění delegátů ČHSF.


XIV.
Sekretariát ČHSF
1) Sekretariát ČHSF je složen maximálně ze tří členů ČHSF, v čele sekretariátu stojí sekretář.
2) Sekretariát ČHSF:
a) připravuje podklady pro zasedání předsednictva ČHSF a sekretář pak zabezpečuje jeho jednání;
b) vykonává rozhodnutí předsednictva ČHSF;
c) vede administrativu ČHSF;
d) zpracovává roční zprávu o činnosti, kterou předkládá sekretář Shromáždění delegátů ČHSF;
e) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vede evidenci členských klubů a mimořádných členů.

XV.
Hospodář ČHSF
Hospodář ČHSF:
a) je zodpovědný za vedení evidence hospodaření ČHSF;
b) zpracovává roční finanční zprávu a předkládá ji dozorčí radě ČHSF a Shromáždění delegátů ČHSF;
c) zpracovává podklady pro dozorčí radu ČHSF.


XVI.
Výbor pro zahraniční styky ČHSF
1) Výbor pro zahraniční styky:
a) připravuje podklady pro spolupráci s „European Fire Service Sport Federation – „E.S.F“, členskými kluby „E.S.F“ a dalšími zahraničními subjekty;
b) vykonává rozhodnutí předsednictva ČHSF;
c) připravuje podklady pro předsedu ČHSF;
d) zpracovává roční zprávu o činnosti, kterou předkládá Shromáždění delegátů ČHSF;
e) průběžně informuje Předsednictvo ČHSF o své činnosti;
2) Výbor pro zahraniční styky je složen maximálně ze tří členů ČHSF, v čele výboru je člen předsednictva pro zahraniční styky.

XVII.
Tisková redakce ČHSF
1) Tisková redakce ČHSF je složena maximálně ze tří členů ČHSF. V jejím čele je člen Předsednictva ČHSF pro redakci, propagaci a média, který úzce spolupracuje s tiskovými mluvčími Hasičského záchranného sboru České republiky.
2) Tisková redakce ČHSF:
a) zpracovává články o činnosti ČHSF;
b) předkládá články o činnosti ČHSF a sportovních aktivitách redakci medií;
c) zpracovává propagační materiály;
d) vykonává rozhodnutí předsednictva ČHSF.

XVIII.
Dozorčí rada ČHSF
1) Dozorčí rada má maximálně 3 členy, kteří nesmějí být členy předsednictva ČHSF. Její členové jsou voleni Shromážděním delegátů ČHSF a její funkční období je 4 roky.
2) Jejím úkolem je kontrolovat hospodaření ČHSF.
3) Dozorčí rada ČHSF:
a) projednává roční finanční zprávu, zaujímá k ní své stanovisko a toto předkládá Shromáždění delegátů ČHSF;
b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů ČHSF a kontroluje obsažené údaje;
c) vyžaduje potřebná vysvětlení, projednává stížnosti členů, ověřuje podklady členských klubů o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členského příspěvku.

XIX.
Komise sportů ČHSF
1) Členové komise sportů jsou voleni Shromážděním delegátů ČHSF za účelem organizování činnosti v jednotlivých druzích sportů, zpracovávání podkladů, dokumentů, metodik a propozic. Komise má sedm členů.
2) V čele komise stojí vedoucí komise sportů, který je zároveň členem Předsednictva ČHSF. Vedoucí komise sportů svolává zasedání komise a organizuje její činnost.
3) Komise je za svou činnost zodpovědná předsednictvu ČHSF. Předkládá Předsednictvu ČHSF návrhy a doporučení. Vykonává rozhodnutí předsednictva.

XX.
Zrušení ČHSF a majetkové vypořádání
ČHSF lze zrušit dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů ČHSF. Shromáždění delegátů rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF.

XXI.
Závěrečná ustanovení
Všechny záležitosti, které nejsou stanoveny těmito stanovami, budou předmětem rozhodování Shromáždění delegátů ČHSF.
Sdílet