Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků členům JSDHO zakotvené v právních (popř. jiných) předpisech

Vzhledem k tomu, že se neustále množí dotazy na téma poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDHO“), pokusili jsme se prostudovat právním a popř. jiné předpisy upravující tuto problematiku. To, jak jsme daná ustanovení pochopili, jsme pro přehlednost zpracovali do tabulky.

Naše úvahy se začaly odvíjet od založení jednotky, přes vznik členství v jednotce a jeho právní charakter, úkoly jednotek požární ochrany a rizika při jejich plnění až po ochranu hasičů před těmito riziky.

Pomineme-li možnost vzniku společné JSDHO, tak každá obec dle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) zřizuje JSDHO – viz P. č. A1 tabulky.

Členství v JSDHO se řídí Zákoníkem práce nebo Občanským zákoníkem – viz P. č. A2 tabulky.

JSDHO plní základní úkoly a její členové vykonávají v JSDHO službu. Při této službě vznikají členům rizika ohrožení života a zdraví – viz P. č. A3 tabulky.

Ministerstvo vnitra usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany. Vláda stanovuje nařízením podmínky akceschopnosti JSDHO vybraných obcí. Akceschopnost jednotek požární ochrany všeobecně se pak řídí vyhláškou MV ČR č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Dále zákon stanovuje obcím povinnost udržovat akceschopnost JSDHO a zabezpečovat její materiální a finanční potřeby – viz P. č. A4 tabulky.

Na podmínky akceschopnosti pak navazuje příloha č. 4 vyhlášky. Povinnosti členů a velitelů jsou upraveny zákonem a vyhláškou (mimo jiné i v oblasti používání OOPP). Cvičební řád jednotek požární ochrany stanovuje, čím se při zásahu a výcviku hasič zejména vybavuje. O konkrétních nebezpečích a možné ochraně proti nim hovoří Bojový řád jednotek požární ochrany – viz P. č. A5 tabulky.

O tom, jak musejí vypadat OOPP dle předchozího odstavce, hovoří vyhláška MV ČR č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – viz P. č. A6 tabulky.

Pokud členství v JSDHO vzniká na základě Zákoníku práce, musí být uzavřena písemná pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti – viz P. č. B1 tabulky.
Zaměstnavatel (v našem případě obec), nelze-li rizika spojená s výkonem práce (členství v JSDHO) odstranit, je musí vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení. Pro splnění této povinnosti poskytuje OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje – viz P. č. B2 tabulky.

Jelikož dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které upravuje poskytování OOPP, ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů, musíme postupovat podle příslušných zvláštních právních předpisů, což je v našem případě zákon – viz P. č. B3 tabulky. Tímto se vracíme k P. č. A5 a A6 tabulky.

Postup pro vybavení členů jednotek SDH obcí osobními ochrannými pracovními prostředky 
P.č.SkutečnostPrávní (popř. jiný) předpis
1obec zřizuje JSDHOzákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. a)
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce .....
zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 1
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. .....
2členství v JSDHOzákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 65 odst. 3
(3) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci .....
zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 51
Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 12 písm. d)
Dokumentaci (o zřízení JSDHO) tvoří .....
..... d) seznam členů .....
3některé základní úkoly JSDHOzákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 70 odst. 1 písm. a), b), odst. 2, odst. 5
(1) Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly
a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, .....
(2) Výkonem služby ..... členů zařazených v jednotkách požární ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.
..... (5) Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. .....
4usměrnění některých činností v JSDHOzákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 1 písm. i)
Ministerstvo (vnitra) na úseku požární ochrany .....
..... i) ..... usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany .....
zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 30 písm. e)
Vláda stanoví nařízením .....
..... e) podmínky akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí.
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 1, 4
(1) Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí je zajištěna její organizační, technickou a odbornou připraveností k plnění základních úkolů podle zákona a k plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. .....
..... (4) Technickou připraveností je vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce odpovídající požární technikou podle zvláštního právního předpisu a věcnými prostředky požární ochrany a její použitelnost k provádění zásahu včetně odpovídajícího technického stavu.
zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. b), d)
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany .....
..... b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, .....
..... d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany, .....
zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 70 odst. 6 písm. b)
Prováděcí právní předpis stanoví .....
..... b) podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany, .....
zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 101 odst. 6 písm. a)
Ministerstvo (vnitra) vydá
a) prováděcí právní předpisy k provedení ..... § 70 odst. 6, .....
5úprava některých postupů činnosti v JSDHOzákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 69b písm. b), c)
..... členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou povinni .....
.....b) při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených,
c) dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu, .....
vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 2
..... (2) Minimální vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ..... vybranými věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v příloze č. 4. .....
vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 18 písm. c)
Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže .....
.....c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky požární ochrany a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků požární ochrany podle § 8 odst. 2 až 5.
vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 25 písm. a), d), e)
Hasiči na místě zásahu
a) plní rozkazy a pokyny svých velitelů jednotek, .....
..... d) používají osobní ochranné pracovní prostředky,
e) nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které mohou ohrozit jejich zdraví.
vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 2 písm. b), e, odst. 3
(2) Velitel jednotky za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví hasičů jednotky .....
..... b) rozděluje místo zásahu jednotky na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanovuje odpovídající režim práce a způsob ochrany hasičů, .....
..... e) dbá u zasahujících hasičů na používání předepsaného standardního vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a věcnými prostředky požární ochrany proti působení nebezpečných látek, zejména chemických, radioaktivních a infekčních.
(3) Velitel jednotky může odvolat z místa zásahu hasiče, který nemůže plnit nebo neplní svoje úkoly nebo jestliže mu neočekávané závažné okolnosti jejich plnění znemožní. .....
Pokyn vrchního požárního rady ČR č. 20/1996, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s § 24 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a k zabezpečení jednotného postupu při provádění bojového rozvinutí požárních družstev při výcviku a zásahu .....
..... I. stanovím
Cvičební řád jednotek požární ochrany .....
..... III. ukládám
1. ředitelům HZS .....
b) informovat o cvičebním řádu i jeho změnách velitele jednotek PO v okruhu své územní působnosti; .....
Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik, metodický list č. OBEC 1, Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení technických prostředků a metodika výcviku, stať I odst. 6)
Pokud VD nerozhodne jinak, je hasič při výcviku a zásahu vybaven osobními ochrannými prostředky a zařízeními, zejména ochrannou požární přilbou, oblekem určeným pro zásah, svítilnou, ochrannými rukavicemi, jednoduchým klíčem na spojky a hadicovým držákem (dále jen „vazák“). Podle pokynu VD se čísla 1 až 4 vyzbrojí i opaskem, sekyrkou, lanem, izolačním dýchacím přístrojem, ochranným oblekem apod.

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s § 24, § 70 a § 71 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů , a v návaznosti na vyhlášku MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a k zabezpečení jednotného postupu při výkonu služby
I. vydávám
v příloze tohoto pokynu Bojový řád jednotek požární ochrany .....
..... II. ukládám
1. ředitelům HZS krajů
b) seznámit s bojovým řádem velitele jednotek požární ochrany v okruhu své územní působnosti, .....
- zejména v metodických listech kapitoly „N“ je popsáno použití OOPP
6jaké OOPP použít?zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 2
.....(2) Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky ..... věcných prostředků požární ochrany .....
vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1
(1) Pokud jsou stanoveny pro ..... věcné prostředky požární ochrany technické podmínky, lze ..... věcné prostředky požární ochrany do vybavení jednotek zařadit jen v případě, že stanoveným technickým podmínkám vyhovují. Nejsou-li technické podmínky právním předpisem stanoveny, platí technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo. .....
vyhláška MV ČR č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1 písm. b), c), e), f), g), h), i), odst. 2
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky těchto vybraných věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany: .....
..... b) přilby pro hasiče (dále jen „přilba“),
c) autonomního dýchacího přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „dýchací přístroj“), .....
..... e) ochranného oděvu pro hasiče (dále jen „ochranný oděv“),
f) protichemického ochranného oděvu pro hasiče (dále jen „protichemický oděv“),
g) pracovního stejnokroje II pro hasiče (dále jen „pracovní stejnokroj II“),
h) trika s dlouhými rukávy pro hasiče a trika s krátkými rukávy pro hasiče (dále jen „triko s dlouhými rukávy“ a „triko s krátkými rukávy“),
i) pulovru s dlouhými rukávy pro hasiče a pulovru bez rukávů pro hasiče (dále jen „pulovr s dlouhými rukávy“ a „pulovr bez rukávů“).
(2) Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany podle odstavce 1 jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 9.


Zákoník práce

P.č.SkutečnostPrávní (popř. jiný) předpis
1vznik pracovně-právního vztahuzákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 33 odst. 1
(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 34 odst. 3, odst. 4
..... (3) Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně.
(4) Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci.
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 76 odst. 1, odst. 4
(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin. .....
..... (4) Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. .....
2bezpečnost a ochrana zdraví při prácizákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101 odst. 1, odst. 2, odst. 6
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).
(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. .....
..... (6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 102 odst. 1, odst. 4
(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. .....
.....(4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci.
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 104
(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.
(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
(3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.
(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.
(5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
(6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 4 odst. 1
(1) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. ..... (vyhodnocovací tabulka)
3poskytování OOPPnařízení vlády č. 495/2001 Sb., § 2 písm. b)
Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou
..... b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů, .....

Z uvedeného vyplývá, že právní předpisy upravující rozsah poskytování OOPP s ohledem na § 2 písm. b) nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zvláště v operačním řízení nelze ve vztahu ke členům JSDHO použít. Proto se aplikuje zvláštní právní úprava dané problematiky obsažená v zákoně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisech.

Na závěr musíme poznamenat, že nejsme oprávněni vykládat právní předpisy. Toto jsou pouze naše závěry po přečtení příslušných ustanovení. Pokud by si danou problematiku někdo vykládal jinak, velice rádi se budeme jeho názory zabývat. Jestli bude výše uvedené využitelné pro velitele JSDHO a představitele obcí pro jejich snahu o zlepšení podmínek činnosti hasičů v JSDHO, tak nebyla naše snaha zbytečná.Pro Požáry.cz Mgr. Zdeňka Paukertová a Ing. Radek Vojík

-wap-
Sdílet