Neděle 13. června 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Společnost DUO CZ, s.r.o. představuje systém zvýšení hasební účinnosti vody pomocí kartuše a přiměšovače DUO

Společnost DUO CZ, s.r.o. se sídlem v Opočně je zkušený a ověřený výrobce v oblasti strojírenství, elektrotechniky a dalších speciálních výrob, včetně výroby techniky pro hasičské účely. Je společností s certifikovaným systémem řízení kvality dle ISO 9001.

S výrobou požárních armatur – speciálních přiměšovačů a proudnic – má dlouholeté zkušenosti. Jako reakci na dlouhodobou nedostupnost kartuší tuhého smáčedla i vhodných aplikačních prostředků na trhu se společnost DUO CZ rozhodla dodávat na trh kompletní systém pro hašení s tuhým smáčedlem – tedy kartuše a různé typy přiměšovačů.

Oproti doposud nabízeným kartuším tuhého smáčedla od jiných výrobců je kartuše KTS DUO podstatně inovovaným výrobkem. Úplnou změnou složení, kdy kartuše je tvořena aktivními látkami ze 100 %, se podařilo snížit její hmotnost a zkrátit její délku na polovinu, zatímco vydatnost je dvojnásobná. Kartuše KTS DUO ošetří vice než 5000 litrů vody.

Jednoduché, ekonomicky nenáročné, ekologické a vysoce efektivní řešení

Systém pro zvýšení hasební účinnosti vody dodávaný společností DUO CZ je jednoduchý a ekonomicky nenáročný – základem je kartuše tuhého smáčedla KTS DUO, používaná jako aditivum do hasební vody. Dávkování je zajištěno pomocí přiměšovacího tubusu PTD 206, ať už vloženého do hadicového vedení, nebo tvořícího součást speciální proudnice.

Voda protékající přiměšovacím tubusem omývá kartuši a tím dochází k rozpouštění aktivních látek, které zlepšují hasební účinek. Smáčedlo KTS DUO snižuje povrchové napětí vody, díky tomu voda efektivně smáčí povrch a zároveň lépe proniká do hloubky hořícího materiálu. Tyto dva efekty výrazně zvyšují chladící schopnost vody, urychlují uhašení a brání další progresi hoření.

Hasivo je nezávadné, biologicky snadno odbouratelné. Jeho použitím nevzniká následná ekologická zátěž, navíc díky zkrácené době zásahu není životní prostředí zatěžováno velkým množstvím kontaminované vody z požářiště. Všechny výrobky společnosti DUO CZ určené pro hasičské využití jsou certifikovány dle příslušných předpisů u Technického ústavu požární ochrany v Praze.


Využití systému se smáčedlem KTS DUO:

 • požáry zemědělských, travních a lesních porostů, rašelinišť, apod.
 • požáry stohů, seníků, slamníků
 • požáry bytů, sklepů, skladů, prodejen
 • požáry výrobních a průmyslových provozů
 • požáry skládek, hald, apod.

Výhody nasazení smáčedla KTS DUO:

 • zvýšení hasební a chladicí účinnosti
 • výrazné zkrácení doby zásahu v průměru o 50%
 • vydatnost kartuše minimálně 5000 litrů
 • ekologicky šetrné hasivo, biologicky snadno odbouratelné
 • snížení množství vody potřebné k hašení
 • snížení množství kontaminované vody odtékající z požářiště
 • nevyžaduje zvláštní taktiku zásahu, není nutné doplňující školení
 • zkrácení doby nasazení sil a prostředků, kratší doba nasazení hasičů v rizikovém prostředí
 • efektivní smáčení při preventivním skrápění, ochrana před šířením požáru
 • úspora provozních nákladů CAS, čerpadel (PHM, servisní intervaly)
 • nižší opotřebení techniky
 • snížení přímých škod způsobených požárem i následných škod způsobených vodou

Systémy pro zvýšení hasební účinnosti vody od společnosti DUO CZ

PŘIMĚŠOVAČE PTD 206

Konstrukce přiměšovače zajišťuje efektivní a rovnoměrné rozpouštění kartuše KTS DUO. Veškerá voda vstupující do přiměšovače se dostává v turbulentním proudění do kontaktu s kartuší a je ošetřena smáčedlem.

Dostatečné děrování síta minimalizuje tlakovou ztrátu na přiměšovači a zároveň zabraňuje ucpání přiměšovače nečistotami při čerpání z přírodních zdrojů (jehličí, listí, písek, apod.).

Napojení přiměšovače je zajištěno půlspojkami B75 nebo C52 přímo do hadicového vedení. Přiměšovač pracuje v širokém rozsahu tlaků – od 2 do 11 bar, lze jej proto využít jak na CAS, tak na PPS, případně i přímo na hydrantu. Dle typu, lze do přiměšovače vložit jednu nebo dvě kartuše KTS DUO.

V případě potřeby lze pak bez nutnosti přerušení hašení ošetřit více než 10 000 litrů vody.

Systém přiměšovačů PTD 206 a kartuší KTS DUO je jediný kompletně certifikovaný systém na našem trhu.


KARTUŠE KTS DUO

Nová kartuše se zvýšenou účinností – díky nové receptuře a tvaru bylo dosaženo vysoké vydatnosti při zachování vynikajících hasebních účinků. Kartuše o hmotnosti 280 g vystačí minimálně na 5000 litrů vody, tzn. umožňuje ošetřit celou zásobu vody všech běžných CAS bez nutnosti výměny kartuše.

Kartuše je teplotně odolná, je možno ji skladovat na vozidle i při extrémních klimatických podmínkách. Hasivo je biologicky snadno odbouratelné (ověřeno dle ISO 10707 a OECD 301D), jeho použití nepředstavuje riziko pro životní prostředí ani pro zasahující hasiče.


Nasazení systému spočívá ve vložení kartuše do přiměšovače a jeho připojení do vodního vedení. Ideálně se přiměšovač připojuje přímo na výtlak čerpadla:

 • v kombinaci spojek B-C pro jeden útočný proud
 • v osazení spojek B-B pro monitor nebo před rozdělovač k použití více útočných proudů
 • v příslušném napojení před lafetovou proudnici
 • ve vhodném uspořádání před kropicí lištu

Toto uspořádání je nejvýhodnější z hlediska obsluhy a doplňování, které zabezpečuje strojník. Doplnění přiměšovače novou kartuší se provádí při zastaveném průtoku na výtlaku po odpojení vstupní půlspojky, případně po odšroubování příruby.

Díky tomuto uspořádání se hasič na proudu nemusí starat o kartuši a není limitován nutností použít speciální kombinovanou proudnici s přiměšovacím tubusem – lze použít jak klasické turboproudnice, tak proudnice pro hašení kompaktním proudem, případně i kombinované hydrantové proudnice.

Přiměšovač je možno taktéž připojit k hydrantu nebo hydrantovému nástavci před napojením hadicového vedení. V případě, že je vysokotlaké hasicí zařízení osazeno kombinovanou proudnicí s přiměšovacím tubusem, pak je kartuše KTS DUO ideálním hasivem i pro tuto aplikaci.

Taktika vedení zásahu se neliší od hašení běžnou vodou. Smáčedlo lze nasadit na všechny typy požárů třídy A, včetně požárů plastů, pryže, sypkých materiálů, dopravních prostředků a strojů.

Oproti běžné vodě je při použití smáčedla KTS DUO zjevně efektivnější vsakování hasiva do hloubky (stohy, skládky, lesní hrabanka, uhelné haldy, apod.). Není bez zajímavosti, že smáčedlo KTS DUO taktéž umožňuje efektivní hašení pneumatik.


Test srovnání účinnosti hašení stejného typu požáru čistou vodou a vodou ošetřenou kartuší KTS DUO.


Pro srovnávací test účinnosti kartuší KTS DUO bylo vybráno hašení požáru pneumatik, který je v praxi poměrně komplikovaný. Výsledek testu je přesvědčivý.

Kontakt na prodejce a další informace se dozvíte na webu www.hasebnitechnika.cz

Sdílet