Sobota 24. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbor dobrovolných hasičů Nedvědice oslavil 140 let od založení, kněz požehnal repasovanému Land Roveru

V sobotu 26. 9. 2015 proběhla v areálu u nedvědického rybníka oslava 140 let založení SDH Nedvědice. Pro návštěvníky byla připravena výstava hasičské techniky. Slavnost započala nástupem zúčastněných hasičských sborů a pochodem praporečníků.

Na pódiu se zahájení zhostil bratr Jiří Šmíd, který přivítal přítomné hosty: starostu městyse Nedvědice ing. Pavla Vejrosty; majitele MEZ a.s. Nedvědice RNDr. Pavla Horkého, starostu KSH kraje Vysočina a náměstka starosty SH ČMS Jana Slámečky; velitele HZS kraje Vysočina, požární stanice Bystřice nad Perštýnem npor. Ing. Vlastimila Kurfűrsta, velitele HZS Jihomoravského kraje, požární stanice Tišnov npor. Karla Hambálka, DiS. a Zdeňka Melkese člena odborné komise JmK.

Členové sboru a všichni přítomní vzdali čest památce zesnulých hasičů. Posléze si přítomní vyslechli historii sboru. Krátké proslovy zde měli starosta městyse Nedvědice ing. Pavel Vejrosta, starosta KSH kraje Vysočina Jan Slámečka, velitel požární stanice Bystřice nad Perštýnem npor. Ing. Vlastimil Kurfűrst.

Několik členů sboru při této slavnosti dostalo ocenění za několikaletou práci ve sboru. Udělovala se čestná uznání Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina, „Medaile sv. Floriána“ a Čestné uznání Ústředí SH ČMS. Za výkonný výbor OSH Žďár nad Sázavou přítomné pozdravil bratr Ladislav Lukášek, který předal starostovi sboru „Medaili sv. Floriána“ a pamětní list jako výraz ocenění za jejich úspěšnou dlouholetou činnost na úseku požární ochrany.

Po proslovech již následoval hlavní bod oslav, a to žehnání nově repasovaného terénního vozidla Land Rover, které přijelo před nastoupené hasiče společně s římskokatolickým knězem a členem sboru P. Zdeňkem Chylíkem. Po žehnání vozidla promluvil kmotr vozidla, majitel MEZ a.s. Nedvědice RNDr. Pavel Horký a předal hasičům sponzorský dar.

Každý z přítomných sborů obdržel od starosty sboru pamětní list a malou pozornost. Po obřadu žehnání mohli účastníci zhlédnout ukázky požárního útoku družstev mladých hasičů v požárním útoku v provedení SDH Nedvědice, SDH Dolní Loučky a SDH Jámy. Chvíli na to už mohli diváci vidět nově požehnané vozidlo již v ostrém zásahu.

Po ukončení ukázek následovala volná zábava u živé hudby, k tanci a poslechu hrálo Duo Sympatik z Bystřice nad Pernštejnem. Nechybělo ani bohaté občerstvení. Celý průběh slavnostního odpoledne sledoval velký počet místních občanů. Pro děti byl připraven skákací hrad a malování na obličej.

Po skončení programu si mohli diváci prohlédnout vybavení vystavených zásahových automobilů. Hasičské oslavy se konaly za příjemného podzimního počasí a vydařily se na jedničku. Díky patří všem zúčastněným jednotkám, hostům, veřejnosti a členům sboru, kteří se podíleli na hladkém průběhu oslav. Zvláště nedvědičtí hasiči děkují sponzorům, kteří finančně přispěli na konání této akce.


Sbor má k dnešnímu dni 13 žen, 35 mužů a 14 dětí, tj. 62 členů celkem.

Starosta Miroslav Havránek, náměstek starosty Antonín Ondráček, velitel Leoš Ondráček, zástupce velitele Ivan Mitáš, vedoucí kolektivu mladých hasičů Libor Havlíček, jednatel Petr Konečný, hospodář Jiří Šmíd, preventista SDH a starosta okrsku Nedvědice Pavel Kocián, předseda kontrolní a revizní rady Josef Dočekal se členy Kamilem Tužinským a Františkem Holešovským

SDH Nedvědice byl založen 25. 11. 1875. Popud k založení SDH vzešel od představitelů obce. Stanovy byly schváleny c.k. zemským místodržitelstvím v Brně dne 16. 11. 1875. Na ustavující schůzi dne 25. 11. 1875 byl zvolen první výbor ve složení: starosta Vincenc Svoboda, mlynář; náčelník Alois Vágner, rolník; jednatel Jan Kutta, nadučitel a pokladník František Hošek.

Založení sboru finančně podpořili Vladimír I. hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, Občanská záložna v Nedvědici a Kontribučenská záložna v Nedvědici. Po svém založení obdržel SDH od obce ruční čtyřkolovou stříkačku s vybavením, zakoupenou obecním úřadem v roce 1873 od firmy R. A. Smekal.

Po zkušenostech s používáním ruční stříkačky při cvičeních a požárech, obsluha stříkačky vyžadovala větší počet osob a značnou sílu, požádal sbor obecní úřad, aby v požárním řádu obce „vybídl občany, kteří se do sboru nepřihlásili, aby tito při cvičení, zvláště pak při požáru k pomoci přidrženi byli a aby jim práci přikázanou bez odmlouvání vykonávali“.

Roku 1878 obdržel sbor prapor, dar Julie hraběnky Mittrowské, která mu také byla kmotrou. Prapor byl za velké účasti občanů slavnostně vysvěcen před kostelem sv. Kunhuty farářem Františkem Strakou. Prvním praporečníkem byl zvolen Karel Rossí.

Písemný doklad o nošení tohoto praporu máme z roku 1879, kdy se u příležitosti zbudování Císařské studánky konal slavnostní průvod, který pisatel nedvědické školní kroniky popisuje takto: „Nejprve šli žáci zdejší školy se svým praporem, za nimi Sbor dobrovolných hasičů rovněž se svým praporem“.

Je velkou škodou, že se prapor nezachoval do dnešních dnů. Přitom hasiči ještě ve dvacátých letech minulého století chodili v den sv. Vladimíra, tj. 23. května pravidelně s hudbou a v uniformách na hrad Pernštejn, kde k nim z okna pracovny v hranolové věži promluvil Vladimír Mittrowský, a poté v hradní restauraci dostali pohoštění.

V roce 1930 byly koupeny 2 motorové stříkačky od firem ing. Antonín Holeček, Vysočany a Jaroslav Chotěbor, Brno. Na nákup stříkaček přispěli nejen občané obce, ale i přespolní. Stříkačky byly uloženy v hasičském skladišti v obecním domě z roku 1873. S výstavbou nové hasičské zbrojnice bylo započato v roce 1959.

V roce 1947 zkompletoval člen Josef Pospíšil novou automobilovou stříkačku zn. Horch za značné podpory textilní továrny Otto Kuhn v Nedvědici. V roce 1959 byla hasičům přidělena automobilová stříkačka DVS 8 TATRA 805. V letech 1958–1960 (byla) proběhla stavba nové hasičské zbrojnice a 10. 7. 1960 slavnostně předána do užívání.

V roce 1970 byla hasičům přidělena motorová stříkačky PPS 12. V roce 1982 získal sbor nákladní automobil valník zn. Robur, který si svépomocí upravil pro dopravu zásahové jednotky. V roce 1984 získal sbor od ZPÚ n.p. Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou starší CAS 25 Škoda Liaz. V roce 1986 byla přidělena stříkačka DVS 12 Avia 31 a v roce 1995 koupila obec od firmy MEZ Nedvědice starší CAS 32 T 815.

Od 1. ledna 2005 přešla zásahová jednotka z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského. Sbor ale na základě rozhodnutí Výroční valné hromady konané 27. listopadu 2004 zůstává součástí OS HČMS Žďár nad Sázavou.

Repase zásahového vozidla TATRA byla mnohaletým přáním nedvědických hasičů. Po mnoha pokusech a odkladech jsme našli velkou pomoc u tehdejšího místostarosty města Tišnova Zdeňka Melkese a velitele HZS Ladislava Steinhausera, bez nichž by se dílo nepodařilo.

Za velké podpory městyse Nedvědice byla získána z Jihomoravského kraje částka 1 milionu korun. Celkový rozpočet zmíněné repase byl 1,8 milionu korun. Zbylých 800 000 tisíc bylo financováno z rozpočtu městyse Nedvědice. Přestavba byla kompletně řízena tehdejším jednatelem sboru Petrem Vejrostou.Repasi provedla výběrovým řízením vybraná firma KOMET Pečky.

Slavnostní žehnání praporu a hasičské Tatry 815 CAS 32 se uskutečnilo 4. července 2010 a provedl je P. Zdeněk Chylík farář nedvědický.

Co říci na závěr? V několika minutách vzpomenout a zhodnotit 140 let práce nedvědických hasičů je opravdu těžko proveditelné. Jen spočítat a uvést ty stovky obětavých členů, kteří prošli hasičským sborem je neřešitelné.

Největší požáry v historii Nedvědice:

  • 1903 u Lahodných č. 5 celý dům shořel, shořela velká stodola v Klečanech
  • 1922 v textilní továrně vyhořela celá přádelna se vším vybavením, nebyla již obnovena. Stalo se to při hasiči pořádaném „Výletu“ v parku Pod Kaštany
  • 1930 shořela pila pod rybníkem se stroji a zásobami
  • 1947 hořela znovu pila pod rybníkem provozovaná Karlem Čermákem
  • 1974 hořelo u Hutařůč.136
  • 15. 4. 2005 velký požár sýpek na hradě Pernštejně. První zasahující byli hasiči z Nedvědice

Funkci starosty (předsedy) SDH vykonávali: Vincenc Svoboda, Stanislav Bím, Filip Opatřil, Ladislav Veselský, Josef Roubeček, Bohuslav Vejpustek, Bohumil Neča, Věra Pokrutová, Ladislav Šikula, Jan Krpal, Pavel Kocián a současný starosta Miroslav Havránek.

Funkci velitele vykonávali: Antonín Vázler, František Svoboda, Vilém Procházka, František Kadlec, Jaroslav Jízdný, Jaroslav Zabel, Ladislav Krčil, Miloslav Bauer, Milan Hrstka, Miroslav Havránek a současný velitel Leoš Ondráček.

Poslední léta přinesla významné povznesení významu hasičů a jejich nenahraditelné místo v záchranném systému státu. Tradice nedvědických hasičů nebyla nikdy přerušena, nechť se daří současným i těm budoucím.

Městys Nedvědice leží v podhradí hradu Pernštejna,v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Do 1. 1. 2005 byla Nedvědice součástí okresu Žďár nad Sázavou. První písemná zpráva o vsi Nedwiedicz pochází z roku 1350. Městys se nachází v nadmořské výšce 324 metrů. Na území žije k 1. 1. 2015 zde žije celkem 1322 obyvatel (644 mužů a 678 žen).

David Dvořáček
Sdílet