Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách

Víte, co je účelem tohoto předpisu? Komu nahlásíte požár nebo zátopu? Znáte správný postup prací při těchto nepředvídatelných situacích?ČSN 34 3085 Schválena 1/61 s účinností 1/62
Jedná se o všeobecný předpis, při jehož dodržování lze zajistit bezpečnost pracovníků před úrazem elektrickým proudem a jejich ochranu při požárech.

Účelem předpisu je:
a) zajistit bezpečnost pracovníků
b) zabránit hospodářským škodám

Za účelem pověření pracovníků oprávněných vypnou elektrické zařízení, musí být provedeno proškolení těchto osob, aby mohly správně a včas jednat. Pro tyto práce musí být k dispozici předepsané pracovní a ochranné pomůcky podle ČSN 34 3100, které musí být při práci použity. Na stanovených místech, po dohodě s požárními specialisty, musí být umístěny vhodné hasící prostředky a v místech s velkým nebezpečím požáru pak musí být umístěny stabilní hasící zařízení.

Požár nebo i zátopa musí být ohlášena:
a) příslušné ohlašovně požáru
b) pověřeným osobám
c) rozvodnému energetickému závodu

Postup prací:
a) hasit souvislým proudem vody můžeme až při oddálení od el.zařízení větším jak 30 m
b) od zařízení nn musíme dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 m
c) od zařízení vn musíme dodržovat vzdálenost 3 m
d) od zařízení vvn musíme dodržovat vzdálenost 5,5 m
e) k přetrženým vodičům musíme zamezit přístup do vzdálenosti 30 m
f) při požáru celých objektů musíme zajistit vypnutí do okruhu 30 m. Pokud toto nelze zajistit, musíme podat informaci vedoucímu záchranných prací
g) v místnostech lze požár hasit souvislým proudem, až dojde k vypnutí rozvodu
h) kde nebylo vypnutí zjištěno, hasíme příslušnými hasícími prostředky nebo vodní mlhou, která je vytvořena zvláštní proudnicí
i) elektrické zařízení nn a vn lze hasit hasícím přístrojem práškovým nebo CO2 s oddálením od živých částí alespoň 2 m
j) ve vnitřních prostorách smí tetrachlorovým přístrojem hasit pouze odborník vybavený dýchacím přístrojem

V nouzi lze použít suchého písku a hlíny.

Před uvedením zařízení po požáru nebo zátopě musí být provedena jeho kontrola, vadné zařízení odpojeno a ostatní do provozu může uvést pouze odborník.

Zdroj:www.elektrika.cz

Autor: M. Bureš
Sdílet