Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Napájecí zařízení v případě nouze

Jaký zdroj vybrat? Mohou být obvody pro nouzové napájení nezávislé na ostatních obvodech? Jak se mají záložní zdroje instalovat? Jak se mají prostory se záložními zdroji větrat?

Kontrola platnosti ČSN 33 2000–5–56…
Pro napájení těchto obvodů sloužících v případě nouze musí být vybrán zdroj, který bude schopen zajistit napájení po celou požadovanou dobu. Všechna zařízení sloužící v případě nouze, u nichž se požaduje, aby pracovaly v případě nouze, musí být zabezpečena proti ohni po požadovanou dobu.

U tohoto rozvodu se má přednostně používat ochrany, při níž nedochází k odpojení při první poruše. Při použití sítě IT, kde je trvale hlídán izolační stav, může hlídač stavu mít zvukovou i optickou indikaci první poruchy.

Vhodným uspořádáním se musí usnadnit kontrola, zkoušení a údržba. Zdroje musí být instalovány jako upevněná zařízení. Přístup ke zdrojům smí být umožněn pouze osobám alespoň poučeným. Prostory musí být vhodně a přiměřeně větrány, aby výpary nepronikly do prostorů, v nichž jsou lidé. Jediný zdroj napájení nesmí současně sloužit i pro jiné účely. Obvody pro nouzové napájení musí být nezávislé na ostatních obvodech.

Obvody pokud nejsou nehořlavé nesmí procházet prostory s nebezpečím požáru. V žádném případě tyto obvody nesmí procházet prostory s nebezpečím výbuchu. Ochrana proti proudovému přetížení může být vynechána. Vznik nadproudu v jednom obvodu nesmí narušit činnost ostatních obvodů.

Rozvaděče se umisťují a soustřeďují do míst přístupných alespoň osobám poučeným. Poplachové prvky musí být snadno rozlišitelné. V rozvodech musí být použito vhodných světelných zdrojů, aby se udržela stanovená hladina osvětlení.

U zařízení napájených ze dvou obvodů nesmí při poruše v jednom z obvodu vzniknout porucha ve druhém obvodu a nesmí se ovlivnit ani ochrana před dotykem, tedy oba obvody musí mít svůj ochranný vodič. Proti paralelnímu zapojení zdrojů musí být učiněna všechna potřebná opatření. Každý zdroj musí mít ochranu před zkratovými proudy a úrazem elektrickým proudem.

Autor článku: Milan Bureš
Zdroj: www.elektrika.cz
Sdílet