Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Historie časopisu 150 HOŘÍ a jeho druhé číslo

Z druhého čísla časopisu 150 jsem pro vás dnes vybral článek o Středním odborné škole PO ve Frýdku Místku, která má za sebou již 41 let své působnisti. V době kdy byl článek psán měla zasebou škola pouhých 24 let její osud byl nejistý. Dnes se řadí tato škola mezi uznavanou ve svém oboru.

Z druhého čísla časopisu 150 jsme pro vás dnes vybrali článek o Středním odborné škole PO ve Frýdku Místku, která má za sebou již 41 let své působnisti. V době kdy byl článek psán měla zasebou škola pouhých 24 let její osud byl nejistý. Dnes se řadí tato škola mezi uznavanou ve svém oboru.

Oslava 40 let školy

Zkušená mladice

Škola požární ochrany ve Frýdku-Místku je dnes více než dvacetiletá. Toto pouhé konstatování jistě ve čtenářích nevyvolá údiv, snad jej ani nezaujme. Vždyť co je to dvacet let v trvání škol, zvláště když úplné střední odborné vzdělání poskytuje svým absolventům teprve od roku 1977?

Střední odborná škola požární ochrany ministerstva vnitra ČR je však přece jen něčím výjimečná. V roce 1967, kdy byla 1 září slavnostně otevřena, byla jediným zařízením tohoto druhu v celé tehdejší republice, po otevření obdobné školy na Slovensku byla jediným zařízením tohoto druhu v českých zemích.

Její vznik nebyl náhodný. Rostoucí potřeba ochrany ekonomiky, majetku, zdraví a životů občanů předurčila požadavky na kvalifikaci a specializaci odborníků v požární ochraně. Příprava pracovníků požární ochrany probíhala v různých formách i před zřízením školy, avšak zákonitě narůstala nutnost organizovat jí na vyšším stupni. Tak, jak stoupaly nároky na pracovníky v požární ochraně, měnila se i obsahová náplň a úroveň školy.

Více než dvě desetiletí existence školy lze rozdělit do dvou období. První etapou, trvající od roku 1967 do roku 1977, byl učiněn rozhodující krok k vybudování vlastního základního a středního odborného školství v požární ochraně. Výuka byla organizována formou nejrůznějších typů krátkodobých kurzů, například kurz požárních techniků, represistů, preventistů, spojařů , strojníků atd. Škola však zabezpečovala také kurzy pro pracovníky jiných resortů, například strojírenství, hornictví, ČSA , spolupracovala úzce při výchově velitelských kádrů požární ochrany Jihomoravského a Severomoravské­ho kraje.

V roce 1969 bylo zahájeno první dvouleté pomaturitní specializační studium, které podmínilo další zdokonalení pedagogického procesu, zřízení speciálních odborných učeben a anticipovalo vznik střední odborné školy. Její vznik byl počátkem druhé etapy v existenci této školy.

V srpnu roku 1977 zahájili dvouleté denní studium první příslušnicí požární ochrany. Studium je náročné, pedagogicky sbor neslevuje nic z požadavků, obsahová struktura učiva respektuje osnovy středních odborných škol z resortu ministerstva školství. Už první maturitní zkoušky ukazují, že úroveň vzdělávání je kvalitní a škola si v krátké době získává mezi příslušníky požární ochrany dobrou pověst. Zájem o studium je z počátku velký, škola poskytuje vzdělání nejen příslušníkům Sboru požární ochrany, ale také pracovníkům závodních várních útvarů. V roce 1979 je otevřeno tříleté dálkové studium, které bylo v roce 1983 prodlouženo na základě získaných zkušeností na čtyři roky, kromě toho stále probíhá pomaturitní kvalifikační studium, i které je tak velký zájem, že nelze vždy uspokojit všechny uchazeče a přijímáni jsou na základě výběrového řízení ti nejlepší.

Za dobu svého trvání vychovala škola jak pro resort požární ochrany, tak pro ostatní resorty stovky odborníků, z nichž mnozí se sem při různých příležitostech vracejí. Pedagogický sbor školy, zvláště vyučující odborných předmětů byl od počátku postaven před úkol zajistit pro studium odborné texty, skripta a učebnice, které jednoduše neexistovaly. I toto bylo a je specifikum střední odborné školy požární ochrany. Uvedená skutečnost má však i své výhody. Výchovně vzdělávací praxe totiž vždy ukazuje, co by bylo možné zlepšit, jak lze posílit mezipředmětové vztahy, kontinuitu učiva odborných předmětů, také lze pružně reagovat na potřeby a požadavky požární ochrany, které se samozřejmě průběžně mění.

Ke kvalitě výuky bezesporu přispívají i odborné učebny, které byly vybudovány iniciativně a jednotnou svépomocí vyučujících odborných předmětů. A tak se škola může pochlubit odbornými učebnami protipožární prevence, signalizace a spojení, výpočetní techniky a v neposlední řadě také učebnou cizích jazyků. Pro úroveň výuky jsou vysoce účinné uzavřené televizní okruhy v odborné učebně protipožární prevence a technických prostředků. Do budoucna se počítá s vybudováním centralizovaného vizuálního systému propojeného do všech specializovaných učeben, čímž vznikne uzavřený televizní okruh.

Za uplynulých 23 let bylo vykonáno nemálo práce. Škola se zafixovala do podvědomí pracovníků požární ochrany i jiných resortů, připravila stovky odborníků. Minulost je již však již minulostí. Čím tedy žije škola dnes, jaké jsou její problémy a perspektivy ?

Prudké změny v součastné společnosti se nevyhnuly ani požární ochraně. Otázka její budoucí struktury je velmi aktuální a nejistota, kterou ať již z řad Sboru PO nebo z řad závodních požárních útvarů či požárních techniků podniků a institucí, se zákonitě odráží v momentálně klesajícím zájmu o studium na požární škole. Doufejme však, že se jedná o jev přechodný. Dnes snad nikdo nepochybuje o tom, že úroveň požární ochrany, zabezpečení života, majetku občanů, institucí i státu je přímo úměrně závislá i na vzdělávání a ornamentní přípravě příslušníků PO. Proto se také do budoucna počítá s rozšířením typů studia o inovační pomaturitní studium. Nejnovějším záměrem je zavedení studia střední odborné školy pro chlapce, kteří ukončí základní školní docházku. Škola je již dnes na tuto alternativu připravena, osnovy jsou zpracovány, učebny jsou vybaveny na potřebné úrovni.

Převzato z časopisu 150 hoří


V příloze najdete neskenované celé druhé číslo časopisu 150 HOŘÍ.

-swo-

Poznámka redakce: tolik z historie školy, která je z roku 1991 a teď trochu současnosti o škole. Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku je školou se čtyřicetiletou tradicí a jedinou školou svého druhu v České republice. Jejím posláním je odborná příprava středoškolsky vzdělaných odborníků v oboru požární ochrany a odborníků s vyšším odborným vzděláním a ověřování odborné způsobilosti příslušníků HZS. Škola je od 1. 1. 2001 organizační složkou státu. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo vnitra a je zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení.

Sdílet
Přiložené soubory
První část zobrazit online PDF 15 MB
Druhá část zobrazit online PDF 13 MB