Neděle 23. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ČSN 73 0831

Norma pro projektování požární bezpečnosti shromažďovacích prostor. Základní informace o této normě.

Tato norma stanoví základní požadavky pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích prostorů, pro projektování stavebních změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací prostory, pokud tyto změny podléhají stavebnímu a koladuačnímu řízení podle stavebního zákona č. 50/1976. (ve znění pozdějších zákonů). Shromažďovacím prostorem podle této normy je prostor pro shromáždění osob, ve kterém počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty (nejčastější vnitřní shromažďovací prostory a jejich mezní hodnoty podle výškových pásem uvádí příloha A).

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací prostory, popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny, v návaznosti na ČSN 73 0802; pro tyto prostory a objekty platí všechna ustanovení ČSN 73 0802, pokud nejsou v této normě nahrazena odchylnými ustanoveními.Norma stanoví především podrobná kritéria evakuace osob z prostorů s vysokým soustředěním osob při jejich vysoké hustotě na ploše a směřuje k eliminaci vlivů, které ohrožují únik osob, tedy zejména těch, které mohou vyvolat nebo zvyšovat paniku při požáru (zásady podrobného výpočtu předpokládané doby evakuace stanoví příloha B).

Specifické požadavky na vybrané druhy shromažďovacích prostorů, jako např. jeviště, hlediště, obchody, výrobní a prodejní provizoria, stanoví příloha D. Při projektování změn staveb platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834. Specifické zásady, týkající se změn staveb, jsou uvedeny v kapitole D.5 přílohy D. Norma platí i pro posuzování hořlavosti vnitřních zařízení a scénických výprav shromažďovacích prostorů, v rozsahu přílohy E.
Sdílet