Středa 26. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Informace k možnosti používat zvláštní výstražná světla červené barvy

Na webu hasičů Plzeňského kraje se objevil zajímavý článek na téma použítí výstražných světel červené barvy. Toto téma bylo na našem serveru již mnohokrát probíráno a tak neškodí si ho připomenout.

Na webu hasičů Plzeňského kraje se objevil zajímavý článek na téma použítí výstražných světel červené barvy. Toto téma bylo na našem serveru již mnohokrát probíráno a tak neškodí si ho připomenout. Převzatý článek autora pplk. JUDr. Jindřicha Rajmana je zde:

Používáním zvláštního výstražného světla při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností upravuje především zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. Z těchto právních předpisů vyplývá, že zvláštní výstražné světlo musí mít modrou barvu.

Předmětná právní úprava zohledňuje Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968), kde o zvláštních výstražných světlech modré barvy pojednává čl. 32 odst. 14 a příloha č. 5 článek 61. Tato Úmluva, která je závazná pro celý svět, umožňuje národním zákonodárstvím povolit použití výstražných světel jiných barev. Pro evropské země však tuto zvláštní národní právní úpravu neumožňují technické požadavky stanovené předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy (Dohoda o přijetí jednotlivých podmínek pro homologaci /ověřování shodnosti/ a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel), kterou jsou vázány. Jedná se o předpis Evropské hospodářské komise při Organizaci spojených národů
a) č. 65, který obsahuje jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných světel ze kterých vyplývá, že výstražné světlo může mít pouze modrou a oranžovou barvu, a
b) č. 48, který obsahuje jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci ze kterých vyplývá, že červené světlo nesmí vyzařovat dopředu.


ZÁVĚR:
V České republice a v dalších zemích, pro které jsou závazné výše uvedené technické předpisy EHS, nelze používat zvláštní výstražná světla červené barvy!!!

Ilustrační foto

Zpracoval: pplk. JUDr. Jindřich Rajman

Poznámka: Věc byla konzultována na Ministerstvu dopravy s věcným gestorem zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů. Jelikož podkladové materiály využité ke zpracování této informace jsou značně rozsáhlé, nejsou přiloženy.

-wap-

Sdílet