Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská abeceda 1.

Protože tento server navštěvují nejen odborníci, ale i lidé kteří o hasičské práci vědí jen to co si přečtou v denním tisku, začínáme se seriálem „Hasičská abeceda“, v němž poznají naši práci podrobněji.

Nejdříve Vás seznámíme s činností hasičských jednotek.

Požár:
každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Dopravní nehoda:
zásah, který si vyžádala kolize dopravních prostředků, který má charakter vyprošťovacích prací či likvidace následků kolize. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří do kategorie požár. Za dopravní nehodu je považován i případ, kdy jednotky PO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek – provozních náplní vozidel apod.

Práce na vodě:
zásah na povrchových vodách (záchrana osob a zvířat, vyhledávání pohřešovaných osob, práce vzniklé v souvislosti s povodněmi apod.).

Olejová havárie:
zásah převážně k omezení úniku a jeho rozsahu výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje) zejména do vod nebo zamezení ohrožení vod nebo vodních zdrojů ropnými produkty. Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda

Čerpání vody:
zásah, při němž se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních i vnitřních prostor.

Únik látek:
zásah k zamezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) mimo ropných produktů.

Technologická pomoc:
zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků.

Technická pomoc:
zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů mimo technologický provoz podniků. Jedná se o pomoc technikou jednotek HZS:
vyproštění osob z výtahu,
nouzové otevření bytu,
odstranění překážek z komunikací nebo jiných prostor,
otevírání uzamčených prostorů,
likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů,
odvětrání prostor,
záchranu osob a zvířat,
uzavírání vody,
navážení vody,
asistence při hledání bomby,
provizorní nebo jiné opravy,
vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě),
měření koncentrací nebo radiace

Jiný technický zásah:
činnost jednotky PO, kterou nelze klasifikovat předchozími druhy událostí. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

Planý poplach:
činnost jednotky PO vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, které se nepotvrdily.

Foto jednotlivých činností najdete ve fotogalerii.
Sdílet