Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proč se požár rozšířil z přístřešku

Někteří jste si možná všimli, že požár, který postihl mrazírenský sklad v Praze, vznikl v přístřešku, stojící u obvodové stěny tohoto objektu. Po určité době se pak oheň rozšířil přes obvodovou stěnu do vnitřní části skladu.

Na místě bylo zjištěno, že byl pod tímto přístřeškem skladován různý obalový materiál. Také se zde vyskytovaly pneumatiky, sedadlo od automobilu a dřevěné palety.

Bylo zjištěno, že se vzniklý požár rozšířil přes obvodový plášť do vnitřní části mrazírenského skladu. Obvodový plášť jse složen ze sendvičových desek systému PUR. Na vnější straně je hliníkový plech uvnitř PUR pěna z vnitřní strany opět hliníkový plech.

Tato sendvičová konstrukce vykazuje v konstrukci obvodové stěny 30ti minutovou požární odolnost. Jak bylo šetřením zjištěno, vyhověla tato požární odolnost skutečnému působení požáru.

Požár byl ohlášen ve 22.46 hodin, to však již svědek viděl ve skladu 2 až 3 metrové plameny u obvodové betonové stěny, na které byla postavena sendvičová konstrukce obvodového pláště. Hasiči jeli na místo 10 minut. Z uvedeného vyplývá, že měl požár minimálně 20 minut na to, aby se dostal do takového stádia, kdy mohl přímo tepelně působilo na spodní hranu obvodové konstrukce objektu.

Jak jsem uvedl výše, byla spodní hrana obvodového sendvičového panelu uložena na betonovém základu. Na místo styku tohoto základu a sendvičové konstrukce přímo navazovala střecha přístřešku, pod kterou vznikl požár. Plamenné hoření a sálavé teplo,které se kumulovalo pod přístřeškem, tak mohlo a také dostatečně dlouho působilo na nejcitlivější místo sendvičové konstrukce.

Domnívám se, že v tomto případě sehrálo špatnou roli pozdní zpozorování a ohlášení požáru. Stejně jako místo vzniku požáru. každopádně sendvičová konstrukce PUR vyhověla svému závazku – odolávat ohni 30 minut.

HISTORIE POLYURETANU

Polyuretan má svou historii z doby před 2. světovou válkou. Centrem výzkumu bylo Leverkusen v SRN, firma Bayer a přímo pan profesor Dr. Otto Bayer jako jeho vynálezce (zemřel v r. 1982, krátce před svými 80. narozeninami).

Patentová práva pocházejí z roku 1937, ale teprve po roce 1952 začal rozvoj – nejen výzkumný, ale už i aplikační. Je příznačné, že již v roce 1953 vytvořil Dr. Bayer s firmou Monsanto Chemical Company (v současnosti Monsanto Company) firmu MoBay Chemical Corporation, čímž byla založena produkce ve Spojených státech. Skutečný rozmach nastal s používáním nového typu polyolů na bázi polyéterů. To bylo po roce 1957. Velká variabilita typů polyéterpolyolů umožnila docílit široké spektrum vlastností různých systémů polyuretanu při přijatelné ceně.

V patentové přihlášce je uplatněn princip polyadice dvou- nebo vícemocných skupin OH- nebo NH2– na di- nebo polyisokyanát. Chemická podstata polyuretanu se za dobu existence propracovává a vývoj jde stále kupředu i když princip zůstává původní. Znalost chemické a chemicko-fyzikální podstaty je ovšem významná i pro zpracovatele k pochopení souvislostí a důsledků.

Rychlé rozšíření užití polyuretanu má zajisté příčinu ve vynikajících funkčních vlastnostech, nicméně podmínkou byla i filosofie spolupráce třech součástí trhu:

chemický průmysl vyvinul a dodává standardní suroviny, u nichž při dodržení stanovených podmínek se docílí požadovaných vlastností
strojírenský průmysl vyrábí a dodává vhodná strojní zařízení, která splňují náročné požadavky na zpracování (např. zajistí požadovanou teplotu surovin, dokáží přesně dodržet směšovací poměr složek atd.)
zpracovatelé, kteří polyuretan jako hmotu vlastně sami vyrábějí z dodaných surovin a se spolehlivým zařízením, přičemž tato „výroba“ může mít různé způsoby a formy.

POUŽITÍ POLYURETANU VE STAVEBNICTVÍ

Polyuretan může mít podobu tvrdé pěny ve formě desky pro tepelné izolování, ve formě sendvičového panelu pro opláštění budov, ve formě aplikace na místě jako výplň dutin nebo vytvoření vrstvy, která má tepelně izolační i hydroizolační funkci. U všech těchto aplikací se příznivě projeví vlastnosti tvrdé polyuretanové pěny: nízká tepelná vodivost, pevnost, odolnost proti chemickým vlivům a další.

ČÍM JE POLYURETAN PŘITAŽLIVÝ?

FUNKČNÍ VLASTNOSTI

vynikající izolační schopnost, možnost zpracování na místě nebo do libovolné formy, přilnavost (kotvení) k plášťovým materiálům a podkladům, buněčná struktura s uzavřenými dutinkami, nízká nasákavost, nepatrná hmotnost, pevnost.

APLIKAČNÍ MOŽNOSTI

polyuretan je materiál „programovatelný“, podle jeho chemického složení a vytvoření může vzniknout řada zcela odlišných typů – od měkkých pěn přes tvrdé pěny až po strukturální PUR pro výrobky stavebního i spotřebního průmyslu, od běžně hořlavého polyuretanu přes samozhášivé typy až po těžko hořlavé až nehořlavé, s teplotní odolností běžnou (120 °C) až po teplotně odolné při 300 °C atd.

ZPRACOVATELSKÉ VÝHODY

výrobek se dostane co nejblíže k místu použití – od výrobce PUR k zpracovateli se dopravuje surovina jako kapalina ve dvou složkách, tedy velmi úsporně na přepravu objemu. Způsob zpracování má významné technologické výhody (adheze k povrchům bez nutnosti lepení, vyplnění dutin atd.).

TOXICITA

polyuretan je zdravotně nezávadný, avšak při práci se surovinami, které jsou v tekutém stavu toxické, při jejich přepravě a zacházení s nimi, je třeba dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Po vytvrzení je pěna zcela neškodná. Nedochází k odpařování jakýchkoliv škodlivin, hlavní hygienik schválil tuto izolaci i do prostorů s potravinami, kde jsou zvlášť přísné požadavky. Polyuretan není napadán plísněmi ani hmyzem, má trvalou odolnost proti hnilobě. Pokud jde o odpad v podobě tvrdé pěny, o jeho další využití je velký zájem jednak pro izolační zásypy, použití do litých výrobků PUR a podobně.

HOŘLAVOST

běžně se používají samozhášivé typy tvrdé polyuretanové pěny, jinak byla už zmínka o možnostech speciálních typů, které jsou ovšem cenově náročnější. Pro užití PUR ve stavbách existují pouze omezení, daná stavebními předpisy a požárně technickou normou. Vzhledem k malé hmotnosti PUR jako izolantu nedochází k podstatnému zvýšení požárního zatížení a Hlavní správa Sboru požární ochrany vydala souhlas k jeho užití ve smyslu expertizy, která byla z iniciativy Asociace vypracována a schválena.

V České republice nemáme z dřívější doby dostatečné výzkumné a vědecké zázemí v oboru polyuretanu. Nelze se tomu příliš divit. nemáme ani vlastní surovinovou základnu. Proto vycházíme z poznatků zahraničních dodavatelů, což přináší výhody v širokém zázemí, ale současně musíme velmi pečlivě prověřovat hodnotu přebíraných údajů. ASOCIACE PUR je tu také z tohoto důvodu – spojit odborníky této oblasti, abychom se vyvarovali chyb z nedostatečné znalosti.

Znovu se sluší připomenout, že jedna z obou složek – polyol – obsahuje řadu přísad, jejichž množství je sice malé, ale význam je nezanedbatelný, neboť ovlivňují jak zpracovatelské vlastnosti tak vlastnosti výsledné pěny. Jsou to kromě nadouvadla ještě stabilizátory, retardéry hoření, katalyzátory, inhibitory, emulgátory atd.
Sdílet