Neděle 16. května 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prípady najzávažnejších požiarov v súvislosti s vykurovaním

Začína sa s vykurovaním, ktoré so sebou prináša množstvo nástrah. Inštalovať možno len taký spotrebič, ktorý je určený na vykurovanie objektov na bývanie. Pri jeho inštalácii a požívaní je nevyhnutné riadiť sa návodmi od výrobcu a predpismi o ochrane pred požiarmi, ako aj správať sa bezpečne, aby nedošlo ku vzniku požiaru.

VYKUROVACIE TELESÁ

Inštalovať možno len taký spotrebič, ktorý je určený na vykurovanie objektov na bývanie. Pri jeho inštalácii a požívaní je nevyhnutné riadiť sa návodmi od výrobcu a predpismi o ochrane pred požiarmi, ako aj správať sa bezpečne, aby nedošlo ku vzniku požiaru.
Spotrebič možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých stavebných konštrukcií a materiálov (je uvedená v dokumentácii k spotrebiču). Na horľavú podlahu možno inštalovať iba také spotrebiče, ktorých konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a ktoré majú túto možnosť uvedenú v dokumentácii k spotrebiču. V opačnom prípade je potrebné použiť izolačnú podložku (jej parametre určuje výrobca v dokumentácii k spotrebiču). Ak taká dokumentácia chýba, musí izolačná podložka presahovať pôdorys spotrebiča najmenej o 150 mm na každej strane.
Používať spotrebič možno iba vtedy, ak je v dobrom technickom stave, a za podmienok určených v jeho dokumentácii.
Pri používaní spotrebiča je potrebná starostlivosť o jeho prevádzku a kontrola nad jeho fungovaním. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a ak je to uvedené v jeho dokumentácii. Na spotrebič, alebo do vzdialenosti menšej, ako je bezpečná vzdialenosť, nemožno klásť horľavé predmety. Navyše, v spotrebiči možno použiť len také palivo a v takom množstve, ktoré zodpovedá odporúčaniam od výrobcu. To platí aj pri zakurovaní. Nevychladnutý popol môže byť tiež nebezpečný. Po vybratí ho možno ukladať iba do nádob z nehorľavých látok. Pokiaľ je spotrebič na kvapalné palivo, to možno do spotrebiča dopĺňať len po jeho odstavení z prevádzky a len podľa pokynov výrobcu.

Upozornenia:
Ak sa v priestore, v ktorom je umiestnený spotrebič, vykonávajú práce, ktoré majú za následok dočasnú zmenu prostredia (napríklad manipulácia s horľavými kvapalinami, práce s náterovými hmotami, alebo lepenie podláh), musíme spotrebič počas prác odstaviť z prevádzky. Znovu ho možno sprevádzkovať až po dôkladnom vyvetraní priestoru, najskôr však po tridsiatich minútach od skončenia prác.
Ak zistíte únik paliva z palivového spotrebiča na kvapalné palivá alebo z palivového spotrebiča na plynné palivá, je nevyhnutné spotrebič bez zbytočného odkladu odstaviť z prevádzky a nesmie sa používať dovtedy, kým porucha nie je odstránená.
Používanie spotrebičov pri centrálnom vykurovaní (radiátorov) podliehajú iným technickým požiadavkám.

KOMÍNY

Komín ako stavebná konštrukcia patrí k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína, osobitne jeho nadstrešnej časti je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt na vnútornom a vonkajšom povrchu komína agresívnymi kondenzátmi spalín z horenia a poveternostnými vplyvmi. Pravidelným čistením a prevádzkovou kontrolou komínov, dymovodov, resp. palivových spotrebičov možno znížiť pravdepodobnosť dlhodobého extrémneho namáhania komínového telesa, porušenia jeho celistvosti a tým aj možného vzniku požiaru v danom objekte.

Povinnosti občanov

Zabezpečovať čistenie a kontrolu komínov;
Zabezpečovať osobami s odbornou spôsobilosťou preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;
Dbať na dodržiavanie vzdialeností horľavých látok (1 meter od komínového telesa) a konštrukcií od plášťa komína alebo palivového spotrebiča (tieto vzdialenosti sú presne vydefinované v technických predpisoch).
V rámci zosúladenia právnych noriem Slovenskej republiky s právnymi normami Európskej únie došlo k zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. V nadväznosti na tieto zmeny došlo novelou č. 347/2004 Z.z. aj k úprave zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a k novele zákona č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska.
Na základe týchto úprav bola vypustená podmienka odbornej spôsobilosti osôb, vykonávajúcich pravidelné čistenie a kontrolu komína, v platnosti však naďalej zostala podmienka odbornej spôsobilosti osôb, ktoré preskúšavajú komíny pred pripojením spotrebiča, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.

Kontrola komína

Pri užívaní komína a dymovodu je potrebné vykonávať čistenie a kontrolu komína a dymovodu.

a) Posudzuje sa umiestnenie horľavých materiálov a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína a dymovodu,
b) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty (tam sa skúma práve to, či v komíne nie je napr. zabudovaná hrada)
c) kontrola voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu a k ich čistiacim miestam.
Čistením komína sa odstraňujú pevné usadeniny zo spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu.

Požiadavky na kontrolu a čistenie komína
I. Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie.
II. Komín treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej v týchto lehotách:
1.) ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50 kW, raz za:
- štyri mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé palivá a kvapalné palivá,
- šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
2. ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče nad 50 kW, raz za
- dva mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé palivá a kvapalné palivá,
- šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá.
III. Komín, na ktorý je pripojený palivový spotrebič a ktorý nebol v prevádzke od ostatnej kontroly a čistenia dlhšie, ako je stanovená lehota, netreba až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením palivového spotrebiča do prevádzky však treba vykonať jeho kontrolu a čistenie.
IV. Komín v občasne užívaných stavbách treba kontrolovať a čistiť najmenej raz za dva roky.
V. Sadze nahromadené v zbernej časti komínových prieduchov treba vyberať pri každom čistení komínov. Palivový spotrebič treba čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, treba ho čistiť vo vyššie uvedených lehotách.

Poznámka:
Technické podmienky a požiadavky na výstavbu a používanie komína a dymovodu sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti upravené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pri kúrení pozor na drevo!
Drevený odpad a kôra majú zvyčajne vysokú vlhkosť, piliny majú snahu „spekať sa". Ani vlhké drevo sa na kúrenie nehodí. Voda v ňom ochladzuje kachle, skondenzovaná para vytvára decht, upcháva komín a zachytávaním sa na odlietajúce sadze zamoruje okolie, čo je nebezpečné predovšetkým v uzavretom priestore. Samozrejme, vlhké drevo znižuje tepelný výkon až tak, že kotol alebo kachle zhasnú.


Prípady najzávažnejších požiarov v súvislosti s vykurovaním za 9 mesiacov roka 2008

Dňa 3. 3. 2008 vznikol požiar provizórnej drevenej stavby (chatrče) v obci Divín, okres Lučenec. Požiarom vznikla škoda vo výše 4 000 Sk, čo je však horšie, pri požiari došlo k úmrtiu maloletého chlapčeka (narodený 6. 10. 2006) a ďalší chlapček (narodený 10. 10. 2005). utrpel popáleniny II. stupňa na dolnej končatine. Príčinou vzniku požiaru bolo vznietenie sa drevenej konštrukcie steny chatrče a handier od sálavého tepla povrchovej teploty palivového spotrebiča na pevné palivo, prípadne od povrchovej teploty dymovodu prechádzajúceho drevenou stenou chatrče.

V katastri obce Vyšná Boca, okres Liptovský Mikuláš vznikol 21. 3. 2008 požiar rekreačnej chaty, ktorú majiteľ využíval na individuálnu rekreáciu. V dôsledku požiaru došlo k značnému poškodeniu strešnej konštrukcie a vyhoreniu podkrovných priestorov. Takmer v celom objekte došlo vplyvom požiaru k znehodnoteniu vnútorného vybavenia, pričom priama materiálna škoda bola odhadnutá na 3 560 000 Sk. Ohnisko požiaru bolo v priestore nad krbovou vložkou, dymovod kozuba zaústený do komína cez pôvodnú drevenú stenu bez predpísaného prestupu. Príčinou požiaru bola s najväčšou pravdepodobnosťou nevhodná inštalácia prestupu dymovodu cez horľavú konštrukciu steny, ktorú dal majiteľ urobiť pri rekonštrukcii domu.
Dňa 27. 3. 2008 došlo k požiaru v rodinnom dome v obci Vápeník, okres Svidník. Jeho príčinou bol úlet iskier z komínového telesa cez netesniace komínové dvierka v povalovom priestore a následné zapálenie uskladneného sena. Výška priamej škody na stavebnej časti domu a zariadení bola vyčíslená na 500 000 Sk. Pri požiari bol usmrtený 55-ročný muž (popáleniny III. a IV. stupňa na celom tele pri akútnej otrave oxidom uhoľnatým).

V obci Kendice, okres Prešov vznikol 29. 3. 2008 požiar v rodinnom dome. Užívateľ domu si po príchode domov v neskorých večerných hodinách zakúril v liatinovom palivovom spotrebiči na tuhé palivo. V blízkosti spotrebiča si uložil na podlahu posteľnú bielizeň a zaspal. Počas spánku došlo k zapáleniu posteľnej bielizne a rozšíreniu požiaru do interiéru objektu a na strechu rodinného domu. Priama škoda spôsobená požiarom činí 2 mil. Sk.

Prípady najzávažnejších požiarov v súvislosti s vykurovaním v roku 2007

Dňa 27. 1. 2007 vznikol požiar v rekonštruovanom rodinnom dome v obci Vojany, okres Kežmarok. Výška škody bola majiteľom vyčíslená na stavebnej časti domu vo výške 380 000 Sk. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bolo vznietenie drevenej konštrukcie stropu v dôsledku sálavého tepla z komína počas kúrenia v kozube.

V obci Kšinná, časť Závada pod Čiernym Vrchom, okres Bánovce nad Bebravou vznikol 31. 1. 2007 požiar staršieho rodinného domu. Jeho príčinou bol poruchový stav vykurovacieho telesa na pevné palivo (chýbali dvierka popoľníkového otvoru). Pri požiari bola vyčíslená priama škoda 200 000 Sk, čo je však horšie, pri požiari sa 79-ročná majiteľka domu udusila splodinami horenia. Pri hasiacich prácach veliteľ zásahu utrpel ľahšie zranenie a jeden muž, v snahe zachrániť majiteľku domu, sa priotrávil splodinami horenia.

Dňa 24. 3. 2007 došlo k požiaru miestnosti kuchyne rodinného domu v Budmericiach, okres Pezinok. Príčinou vzniku požiaru bola nedbalosť a neopatrnosť pri spaľovaní horľavých materiálov vo vykurovacom telese na tuhé palivo. Požiarom vznikla škoda vo výške 1 000 Sk. Pri požiari bol usmrtený 60-ročný majiteľ domu, ktorý sa udusil splodinami horenia.

Dňa 26. 3. 2007 vznikol požiar v kuchyni rodinného domu v obci Kračúnovce, okres Svidník. Následkom požiaru došlo k vyhoreniu drevenej postele s molitanovým matracom, dekou a bielizňou. Priama škoda spôsobená požiarom nebola vyčíslená. Pri požiari došlo k úmrtiu 79-ročnej majiteľky domu, ktorá sa otrávila splodinami horenia. Najpravdepodob­nejšou príčinou vzniku požiaru bola neopatrnosť pri obsluhe kachľového sporáka na tuhé palivo majiteľkou rodinného domu.

Dňa 3. 4. 2007 došlo k požiaru rodinného domu v obci Važec, okres Liptovský Mikuláš. Poškodením objektu majiteľovi vznikla škoda vo výške 650 000 Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie matky majiteľa domu, ktorá uložila vedľa vykurovacieho telesa papierové kartóny, ktoré sa následne zapálili a požiar sa rozšíril do priestoru kuchyne a ostatné časti rodinného domu a hospodársku budovu.

Dňa 9. 8. 2007 došlo k požiaru drevenej chatrče v rómskej osade v obci Podhorany, okres Kežmarok. Požiarom vznikla škoda vo výške 20 000 Sk. Pri požiari došlo k ťažkému zraneniu 9-mesačného dieťaťa, ktoré utrpelo popáleniny 2. stupňa na 50 % povrchu tela. Príčinou vzniku požiaru bolo nesprávne umiestnenie dymovodu.

Dňa 29. 8. 2007 vznikol požiar hospodárskych budov, letnej kuchyne a dielní v katastrálnom území obce Rišňovce, okres Nitra. Príčinou vzniku požiaru bola zamurovaná hrada v komíne letnej kuchyne. Odtiaľ sa požiar rozšíril na strechu dielne na budove susednej firmy. Majiteľke hospodárskych budov a letnej kuchyne vznikla škoda za 8 tis. Sk. Majiteľ dielní vyčíslil škodu na 600 000 Sk.

Dňa 14. 12. 2007 došlo k požiaru rodinného domu v obci Ratková, časť Repištia, okres Revúca. Požiar zničil drevenú konštrukciu strechy, strešnú krytinu a zariadenie domu, čím spôsobil majiteľovi škodu za 6 000 000 Sk. Príčinou vzniku požiaru bola nesprávna inštalácia kozuba.

Dňa 19. 12. 2007 vznikol požiar plavidla v prístavnom bazéne v areáli bratislavského prístavu, v okrese Bratislava II. Išlo o požiar nákladného plavidla, ktoré sa plavilo pod slovenskou zástavou. Požiarom bola zničená časť pre ubytovanie posádky a veliaci mostík. Priama materiálna škoda dosiahla sumu 5 000 000 Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo zapálenie horľavých materiálov od elektrického ohrievača. Počas likvidácie požiaru bola v plavidle nájdená mŕtvola muža (zamestnanec Slovenskej plavby a prístavby, a. s.).

Info: HaZZ SR

-wap-

Sdílet
Přiložené soubory
1-9 2008 zobrazit online DOC 54 kB
2007 zobrazit online DOC 79 kB