Úterý 18. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pokračuje cvičení ZÓNA 2008

Druhým dnem dnes (27.11.) pokračovalo celostátní cvičení ZÓNA 2008, které připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany.

Druhým dnem dnes (27.11.) pokračovalo celostátní cvičení ZÓNA 2008, které připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva.

Simulovaná situace (27.11. – 28.11.)

Na základě provedených měření radiační situace je rozhodnuto o provedení evakuace obyvatelstva ze zasažené části zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení zajistí přepravu dosud ukrytého obyvatelstva do bezpečí. Obyvatelstvo v části zóny, která nebyla kontaminována, může opustit své úkryty a vrátit se domů. Při opuštění nebezpečné zóny musí všichni evakuovaní a také vozidla projít důkladnou dekontaminací. Tu na svých mobilních stanovištích provádí Hasičský záchranný sbor ČR spolu s Armádou ČR. Po dekontaminaci jsou evakuovaní dopraveni do přijímacích středisek, kde jsou zaevidováni, roztříděni a dle možností je jim poskytnuto nouzové ubytování (např. ve školách, ubytovnách), včetně stravy, ošacení, obutí, možnosti osobní hygieny apod. Celkem bylo z ohrožených oblastí fiktivně evakuováno více než 6 500 osob, dekontaminací pak simulovaně prošlo 5 560 osob.

Čtvrtek 27.11. byl v rámci cvičení ZÓNA 2008 ve znamení dopoledního nácviku praktických činností při plnění úkolů neodkladných opatření (evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace osob a techniky). Činnosti proběhly v několika obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany: v kraji Vysočina byla evakuována ZŠ Mohelno, žáci – figuranti byli autobusy přepraveni do Kožichovic, kde hasiči a vojáci zajistí dekontaminaci osob a vozidel. Obdobný scénář proběhl v Jihomoravském kraji: z Vémyslic byli evakuováni žáci místní ZŠ, kteří museli fiktivně projít dekontaminací – k té došlo v Kubšicích. Evakuovaní byli následně dopraveni na koleje VÚT v Brně, kde se uskutečnil jejich ukázkový příjem včetně poskytnutí psychosociální, humanitární a zdravotní pomoci.

V rámci cvičení ZÓNA 2008 proběhlo fiktivní mimořádné zasedání vlády, která se zabývala vzniklou situací.

Již od včerejška zasedala odborná pracovní skupina pro radiační havárie. Skupina vyhodnocuje situaci a připravuje způsob provedení následných ochranných opatření pro zasažené obyvatelstvo (řešení problému kontaminovaných potravin, vody nebo krmiv, hospodářských zvířat apod.)

Nadále pracují krizové štáby na centrální, krajské i obecní úrovni, včetně štábu MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Cvičení ZÓNA 2008 bude pokračovat až do zítřka (28.11), kdy se znovu sejde Ústřední krizový štáb. V odpoledních hodinách je pak možné očekávat první hodnocení celého cvičení ZÓNA 2008.

Cvičení ZÓNA 2008 připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí. Na toto musí odpovědné orgány reagovat a přijmout efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny -jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci.

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se účastní více než 500 osob, cca 50 ks techniky, do cvičení bude zapojeno více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské i místní.

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000, což je stejně pravděpodobné, jako že se v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou.

Informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008

kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

-kow-

Sdílet