Sobota 4. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní otevření strážnice na stanici Lužná a shrnutí činnosti JSDH Lužná

V sobotu, dne 13. 12. 2008, byla na hasičské stanici Lužná slavnostně otevřena strážnice a slavnostně jmenováni velitelé družstev a jmenována strojní služba.

V sobotu, dne 13. 12. 2008, byla na hasičské stanici Lužná slavnostně otevřena strážnice a slavnostně jmenováni velitelé družstev a jmenována strojní služba. Cílem této akce bylo zveřejnění celoroční práce obecních hasičů Lužná v organizačním a operačním řízení.

Začátkem roku 2008 byl výcvik zaměřen dle cvičebního řádu na přívodní, dopravní a útočná vedení, vyhledávání osob za snížené viditelnosti nebo v obtížných podmínkách a terénu, hašení za pomoci pěnotvorných prostředků v budovách a průmyslových objektech a na nezbytnou sebezáchranu hasiče v nebezpečí. V březnu se zúčastnili velitelé a strojní služba pravidelné cyklické přípravy velitelů a strojní služby ve školícím zařízení v Roztokách pořádané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Poté byl výcvik zaměřen na likvidace požárů ve vícepodlažních budovách, železnici a v jiných specifických prostorách např. v zemědělských prostorách a zařízeních se zaběhlým chovem zvířat. Na tyto výcviky úzce navázala prověřovací součinnostní cvičení se směnou C HZS Středočeského kraje požární stanicí č.4 Rakovník – prověřovací cvičení na likvidaci požáru v železničním DEPU Rakovník a prověřovací cvičení na plnění Bambi-vaku v součinnosti s leteckou hasičskou službou letky Policie České republiky. Tato cvičení byla plně profesionální a na vysoké úrovni výcviku a možností nasazení jednotky při této specifické činnosti. Koncem dubna se jednotka zaměřila na taktiku zásahu a bezpečnost práce při operační zásahové činnosti, záchranu a vyhledávání osob a poskytnutí předlékařské první pomoci. V druhé polovině roku 2008 jednotka zaměřila svůj výcvik na vyprošťování osob po dopravních nehodách za použití vyprošťovacího hydraulického agregátu a mechanických páčidel. Tento výcvik prováděla jak samostatně, tak několikrát v součinnosti s HZS Středočeského kraje s požární stanicí Rakovník. Při samostatném výcviku na vyprošťování osob se podmínky přitvrdily o výcvik ve vyproštění v obtížném stísněném prostoru a v nočních hodinách. Prvotní pro jednotku je vždy záchrana osob a této stránce byla věnována největší pozornost a nejvíce času při výcviku.

Následoval výcvik na likvidaci úniku ropných provozních kapalin vozidel na pevném povrchu i z vodní hladiny za použití našich vlastních norných stěn.

Mezi významné cvičení, které bylo provedeno koncem roku 2008, bylo prověřovací cvičení jednotky v součinnosti s jednotkami JPO V. při dálkové dopravě vody hadicemi, které se zúčastnilo 23 jednotek PO a vytvořilo se dopravní vedení B75 v délce 4000 m.

Mezi cyklické výcviky patří výcvik nositelů dýchací techniky, obsluhy motorových řetězových a kotoučových pil, pravidelné kondiční jízdy strojní služby. Dále byla provedena pro zřizovatele obci Lužnou doprava vody s technikou do nádrží u hřbitova, požární dozor u akcí pořádaných obcí Lužná.

Druhotnou činností v organizačním řízení je práce na stanici a výstavba zázemí pro plynulý denní chod jednotky a hlavně jednoho směnného družstva. Proto bylo vystavěno zázemí ve stanici Lužná, vznikla první strážnice v historii hasičské jednotky Lužná. Jsou to nutné a požadované prostory, kde jsou uloženy osobní ochranné prostředky, výzbroj a výstroj jednotlivých členů jednotky, uloženy osobní věci jednotlivých hasičů a také nutné sociální zařízení pro denní směnu. Tyto prostory jsou doplněny o malou oddělenou dílnu s nástroji na údržbu techniky a stanice. Dále je v těchto prostorách vestavěn multifunkční modul Kanga +, kterým Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje přes datové věty na osobní mobilní telefony vysílá družstvo JSDH Lužná na operativní zásahovou činnost na události. Při této činnosti je nutné zajistit přes PC elektronické spojení s Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a oddělením zjišťování příčin požárů, které zpracovává – Zprávy o zásahu, statisticky sledované události. Dále jsou zde uloženy spojovací prostředky ruční radiostanice Motorola a veškerá dokumentace potřebná k bezproblémovému chodu jednotky.

Letošní rok se těmto stavebním úpravám věnoval pomalu každý den. Na stanici byl vykonám kus práce k vytvoření tohoto zázemí, včetně vybudování zázemí pro školení jednotky – školící místnost a místnost pro činnost mladých hasičů. Provedly se veškeré práce, aby byla dnešního dne otevřena strážnice na stanici Lužná. Tato činnost byla zdlouhavá, ale přinesla kladný výsledek. Za to patří dík všem členům jednotky, kteří se na přestavbě podíleli, našemu zřizovateli obci Lužná za poskytnuté finanční prostředky, občanům a firmám v obci, kteří vypomohli s materiálem pro tuto přestavbu. Jedná se o: stavebniny p. Oldřicha Krabce a Elektro-Viola p. Rudolfa Kulhánka. K další pravidelné činnosti patří pravidelná a nutná údržba postarší techniky a technických prostředků, která není vzhledem ke stáří techniky vůbec jednoduchá a je finančně nákladná, proto všichni členové jednotky věří v převod techniky od HZS kraje nebo v poskytnutí dotace Středočeského kraje na obnovu techniky se spoluúčastí našeho zřizovatele obce Lužná, kterou jsme několikrát podali, avšak vždy s negativním stanoviskem. Tato situace se musí aktuálně řešit, abychom udrželi prestiž a hlavně operativní zásahovou činnost jednotky na úrovni, jaká je vyžadovaná zákonem a vyhláškami s kvalitním dostačujícím technickým parkem, odpovídající naší činnosti, což je úspěšná záchrana života a zdraví osob, zvířat, majetku a životního prostředí.

Jednotka se prezentovala i na veřejnosti, zejména ukázkami zásahové činnosti pro pořad 112 v ohrožení života televizní společnosti Nova, ukázkami techniky a zásahu při ukázkách v Krupé, Řevničově, Skryjích, Rakovníku i ve vlastní obci Lužná při Dětském dnu, Dnu s IZS, závěru školního roku v Základní škole Lužná. Jednotka se podílí i na sportovní činnosti u sboru dobrovolných hasičů Lužná, účastí na netradiční soutěži v Kolešovicích, okrskové soutěže v požárním sportu, soutěže s historickou technikou v Jesenicích a v Řevničově, na srazu historické techniky v Řevničově, s umístěním vždy na předních pozicích. Členové jednotky reprezentují svoji jednotku i obec v nejtěžších hasičských soutěžích jednotlivců v České republice, př. Memoriál záchranářů v Manhattanu v Liberci a nejtěžší hasičské soutěži v Evropě – Iron Fireman 2008 v Praze, kde se umisťují na vynikajících místech.

Pro svoji plnohodnotnou činnost se dvakrát uskutečnila schůze jednotky a jednou schůze velitelů, kde se řešily aktuální problémy, v neposlední řadě proběhl koncem tohoto roku nábor nových členů, který nepřinesl žádný výsledek. V dnešní době je jen pár jedinců, kteří jsou ochotni pracovat v hasičské jednotce, mít odpovědnost a plnit si své povinnosti tam, kde není místo pro lenost a nedůslednost, či nespolehlivost, jsou zde dané povinnosti a úkoly, které jsou závislé na funkci každého jednotlivce a jeho spolehlivosti, zručnosti s využitím poznatků z výcviků. To je republiková realita hasičů v dnešní době, které se všechny jednotky SDH musí přizpůsobit, pokud chtějí kvalitně působit na poli požární ochrany a zachraňovat životy a zdraví osobám v nebezpečí či v samotném ohrožení života.

Operativní zásahová činnost jednotky:

V roce 2008 byla vyslána jednotka k 71 událostem (do 18. 12. 2008).

Jde o různorodé nasazení jednotky při likvidaci různých typů událostí. V roce 2008 se jednotka Lužná součinnostně s profesionální jednotkou Rakovník podílela na záchraně 10 zraněných osob při dopravních nehodách, je to významné číslo k její činnosti, které jen utvrzuje práci všech členů v jednotce a také nutnost a efektivitu jednotky pro okres Rakovník a samotné spoluobčany.

Za rok 2008 byli hasiči Lužná vysláni :

16× na zálohu na stanici č.4 Rakovník, i ze které byla několikrát vyslána jednotka Lužná s technikou KOIS HZS Středočeského kraje na událost.

2× na planý poplach

20× požár z toho:
5× na požár kontejneru, popelnic, odpadu, skládek odpadu
7× na požár budovy
5× na lesní a polní porost
1× na požár elektrického zařízení (transformátoru), kde se požár šířil
2× požár vozidla

6× dopravní nehoda :
2 x dopravní nehoda se zraněním v součinnosti s HZS
4 x dopravní nehoda bez zranění- zajištění po DN

11× technická pomoc:
7× čerpání vody
3× likvidace obtížného nebezpečného hmyzu
1× znečištění a odstranění neb. stavu na vodní hladině

13× odstranění nebezpečných stavů:
1× rodinné domy ( poškozená střešní krytina )
8× ropné látky a provozní kapaliny
3× padlý strom ohrožující bezpečnost
sil. provozu 1× odchyt neb. zvířete ( had )

3× požární asistence

Mezi nejvýznamnější události, na které byla jednotka Lužná vyslána Krajským operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v roce 2008, je dopravní nehoda ze dne 8. 6. 2008 na sil. komunikaci č.237 v křižovatce Červený kříž, sil. komunikace Rakovník směr N.Strašecí. Na místo vyslána technika Š 706 RTHP CAS-25 rz. RA 40–06 s technickým přívěsem na likvidace ropných produktů v počtu 1+5.

Po příjezdu byl proveden průzkum. Velitelem jednotky Lužná ve spojení s velitelem zásahu HZS Střed. kraje PS č.4 Rakovník bylo zjištěno, na silniční komunikaci č. 237 došlo ke srážce osobního motorového vozidla zn. Mercedes a VW Canndy. Vozidlo Mercedes bylo po srážce v době příjezdu JPO v plném rozsahu požáru na sil. komunikaci a druhé vozidlo VW po srážce odhozeno na strom mimo sil. komunikaci, obě vozidla byla dopravní nehodou ve velkou částí poškozena. Vozidla v době zásahu jednotek PO bez osob a zraněných. Dle rozhodnutí velitele zásahu jednotka Lužná bezpečným postavením techniky uzavřela celou sil. komunikaci č.237 a zabezpečila tak místo zásahu a bezpečnost zasahujících složek IZS, na osobní vozidlo zn. Mercedes nasadila také jeden útočný proud C 52 s kombinovanou proudnicí C 52 spolu s jednotkou HZS Středočeského kraje, lokalizace, dohašovací práce a likvidace požáru osobního vozidla Mercedes, dále provedeno protipožární zabezpečení vozidla VW odpojení akumulátoru. Po té rozhodnutím velitele zásahu určena jednotka Lužná na součinnost s ZZS Středočeského kraje a to ošetření a transport zraněných osob do vozidel ZZS a transport zraněné osoby do vrtulníku EC 135 letecké záchranné služby Praha-Ruzyně. Na místě ošetřila jednotka tržná a krvácející zranění spolu s posádkami zdravotní záchranné služby Středočeského kraje. Na místě ošetřeno a předáno k transportu 8 středně a těžce zraněných osob, z toho byla jedna těžce zraněná osoba transportována leteckou službou. Po transportu všech zraněných osob jednotka SDH Lužná ochladila motorové vozidlo zn. Mercedes a Policie ČR provedla zadokumentování věci. Po té za pomocí ocelového lana a kotvícího popruhu vozidlo Mercedes odtaženo technikou jednotky Lužná na krajnici komunikace, ochlazení povrchu sil. komunikace a na únik ropných produktů z vozidla Mercedes nasazeny sorbenty Absodan 5× 10 kg, po sorbci ropných látek za pomocí ženijního nářadí sorbent uklizen do sběrné nádoby a naložen do techniky HZS Střed. kraje PS Rakovník.

Je to jen malý výčet z operativní zásahové činnosti jednotky a jejího nasazení při likvidaci událostí na které je vyslána. Po každém zásahu je technika uvedena do řádného stavu a doplněna o použitý materiál. Poté nahlášena na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru v Kladně do stavu a připravena k dalšímu vyslání k událostem.

Operativní zásahová činnost je hlavní náplní jednotky a také činností, která přispívá k záchraně životů a zdraví osob, zvířat, majetku a životního prostředí. Jediným zásadním problémem ve výkonu této činnosti je technika. Její stáří a stav již neodpovídá současnému standartu, ani požadavkům jednotky. Dvacet pět let stará technika má svůj vrchol již za sebou a její udržení akceschopnosti vyžaduje obrovské nároky na strojní službu a financování nutných oprav. Naše technika by potřebovala rozsáhlou repasi nástavby a podvozku, není problém tuto repasi vykonat vlastními silami, ale potřebujeme techniku, která by suplovala techniku při repasi a také zlepšila naše požadavky a akceschopnost jednotky. Tímto problémem se budeme zaobírat v roce 2009 a bude to náš hlavní cíl. Nejen obnovení technického parku u jednotky zabezpečí lepší dojezdové časy, lepší nasazení sil a prostředků ale snad i přiláká nové síly pro obecní jednotku Lužná.

Další významnou událostí soboty 13. 12. 2008 bylo slavnostní jmenování velitelů družstev a strojní služby.

Velitelé družstev jsou odborně vyškoleni ve funkci hasič a po získání několikaletých zkušeností se jmenují na návrh velitele jednotky starostou obce p. Dvořákem. Hasiči – velitelé družstev jsou odpovědní za operativní zásahovou činnost nasazených družstev, vedení družstev v organizačním řízení a kontrolují jejich náročnou činnost. Jmenováni byly hasiči, kteří patří v jednotce mezi zkušené hasiče s bohatou zásahovou činností po odborném zaškolení do funkce . Jde o p. Jakuba Hoška, Luďka Hermanna .

Dále byli jmenováni na návrh velitele jednotky strojníci, technik strojní služby a jeho zástupce. Jde o zkušené hasiče s praxí ze zásahu a obsluhy techniky, dále s několikaletou praxí v řízení silničních vozidel této kategorie, jsou odborně vyškoleni k obsluze a údržbě této techniky, dále jsou proškoleni k použití výstražného rozhlasového zařízení a v řízení vozidel s právem přednosti v jízdě. Jde o hasiče, kteří vykonávají svoje povinnosti spolehlivě a s nasazením pracují na udržení stávající techniky v akceschopném stavu: jde o p. Jaroslava Kynkala, Miroslava Svobodu, Radka Šponiara, za osobu odpovědnou za údržbu, stav a udržení akceschopnosti techniky a také zajištění servisu a plánu údržby, plnění kondičních jízd, do této funkce technik strojní služby byl jmenován na návrh velitele jednotky starostou obce p. Dvořákem p. Petr Mikeš a jeho zástupce Jaroslav Suchý. Oba dva využijí mnohaletou praxi a zkušenosti ze zaměstnání u vojenské hasičské jednotky, které určitě využijí při plnění této náročné funkce.

Slavnostní pamětní list a jmenování do funkce předal velitelům družstev, tak strojní službě velitel stanice HZS Středočeského kraje PS č.4 Rakovník npor. Karel Jelínek a starosta obce Lužná p. M. Dvořák. Slavnostního otevření se zúčastnil pplk. Oto Tizl HZS Středočeského kraje i obecní zastupitelstvo Lužná, hosté a majitelé firem, které se podíleli na výstavbě stanice, občané , kteří vypomohli jednotce.

Všem jmenovaným bych chtěl osobně i za celou jednotku popřát mnoho úspěchu při plnění náročných úkolů a povinností a popřát mnoho zdařilých zásahů se šťastným koncem.

Po slavnostním jmenováním se všichni přesunuli do prostor strážnice, kde po přestřižení slavnostní pásky byla oficiálně otevřena strážnice jednotky, dále byly všichni seznámeni s technikou na stanici a jejím nasazení a také byla zařazena do výjezdu nová elektrocentrála Heron , která bude jistě dobře a hlavně účelně sloužit jednotce.

Po slavnostní otevřením strážnice bylo ve školící místnosti jednotky připraveno občerstvení a také proběhla diskuse se starostou a hosty , aktuálně se odpovídalo na dotazy hostů a aktuálně se rozhovory zabývali přístavbou stanice na cisternovou techniku, v dobré náladě se vedli rozhovory až do odpoledních hodin. Bohužel povinnosti mě vedli k opuštění této významné akce, která se jistě zapíše do historie hasičů Lužná z důvodu výročních valných hromad SDH a to SDH Slabce , Hředle atd.

Závěrem patří poděkování HZS Středočeského kraje, KOPIS HZS Středočeského kraje, kolegům, jednotkám a dalším co nám vždy vypomohli a pochopili, že hasiči Lužná jsou pevnou součástí požární ochrany v okrese Rakovník.

Zbyněk Pochman velitel JSDH Lužná, okr. Rakovník JPO II./1

-kow-

Sdílet