Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovensko-polské cvičení

Společné cvičení slovenských a polských záchranářů se bude konat 25.9.

Pripravované cvičenie je súčasťou spolupráce v oblasti prognózovania, prevencie a boja s katastrofami a inými mimoriadnymi udalosťami, svojimi následkami prekračujúcimi hranice štátov. Uskutoční sa v zmysle dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách, uzatvorenej medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky dňa 24. 1. 2000.

Dátum cvičenia: 25. 9. 2003

Miesto cvičenia: Železničná stanica Plaveč,
vodný tok Poprad – havarijný profil Čirč
(Cvičenie bude na území Slovenskej republiky v rámci spoločnej hranice v katastrálnom území obcí Plaveč a Čirč v okrese Stará Ľubovňa).
Námet cvičenia:
Likvidácia následkov železničnej nehody a likvidácia následkov úniku nebezpečných látok do prostredia, likvidácia lesného požiaru, záchrana ohrozených osôb zo zamoreného územia, likvidácia ekologickej havárie na vodnom toku v prihraničnej oblasti:
- únik chlóru,
- únik kyseliny dusičnej,
- únik ropných látok – ľahký topný olej.

Postup cvičenia (príbeh udalosti):
Dňa 25. 9. 2003 v ranných hodinách na železničnej stanici Plaveč teroristi zámerne poškodia nádržkové cisterny v súprave nákladného vlaku, ktorý preváža chemikálie a ropné látky. Následkom ich poškodenia uniká do ovzdušia cez trhliny v plášti cisterny veľké množstvo chlóru, kyseliny dusičnej a ľahký topný olej do rieky Poprad. Priamo v dôsledku havárie došlo k vykoľajeniu a prevráteniu železničného vozňa na prepravu osôb, pričom vo vnútri železničného vozňa zostali uväznení a zranení cestujúci. Únik nebezpečných látok ohrozuje zamestnancov stanice a cestujúcich. V dôsledku poveternostných podmienok (vietor) dochádza zároveň k prenosu z lokálneho požiaru v priestore koľajišťa (vzniknutého vplyvom explózie) na neďaleký lesný porast. Požiar sa ďalej rozširuje.
Pri obci Čirč, v mieste havarijného zberného profilu na rieke Poprad, sa budú realizovať opatrenia na vyčistenie vodného toku od ropných látok.
Koordináciu činnosti zabezpečí riadiaci štáb likvidácie mimoriadnej udalosti.

Súčasne s činnosťou základných záchranných zložiek a ostatných záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS) bude prebiehať činnosť súvisiaca s evakuáciou ohrozených oblastí, zabezpečenie potravinovej a lekárskej pomoci, ochrana opusteného majetku a ďalšie činnosti, spadajúce do pôsobnosti civilnej ochrany obyvateľstva.

Cieľ cvičenia :

1. Precvičiť nasadzovanie a riadenie síl a prostriedkov
- pri zdolávaní a likvidácii následkov teroristickej sabotáže,
- pri zdolávaní a likvidácii následkov dopravnej nehody na železnici s výskytom nebezpečných látok,
- pri záchrane zranených pri dopravnej nehode na železnici a evakuáciu osôb zo zamoreného územia,
- pri zdolávaní a likvidácii následkov ekologickej havárie na vodnom toku,
- pri zdolávaní a likvidácii následkov lesného požiaru
2. Precvičiť
- vzájomnú súčinnosť medzi HaZZ a hasičskými jednotkami PSP Poľskej republiky, ako aj ostatnými záchrannými zložkami IZS
- realizáciu výkonu špeciálnych činností pri záchrane osôb,
- procedúru vyrozumenia o vzniknutej situácii, výmeny informácií a vyžiadanie medzinárodnej pomoci.

3. Preveriť aktuálnosť spracovanej dokumentácie (havarijný plán správcu vodného toku)

Organizátori cvičenia:

Ministerstvo vnútra SR Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove,
Komenda Glówna Panstwowej Straźy Poźarnej
Komenda Wojewodska Panstwowej Straźy Poźarnej v Krakowie
Komenda Wojewodska Panstwowej Straźy Poźarnej v Rzeszowie.

Zložky, podieľajúce sa na cvičení:

- hasičské jednotky PSP Poľskej republiky: Kraków, Novy Sacz, Rzeszow a Straz graniczna;
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej „OR HaZZ“)
Stará Ľubovňa;
- OR HaZZ Prešov;
- OR HaZZ Poprad;
- OR HaZZ Bardejov;
- OR HaZZ Kežmarok;
- Záchranná brigáda HaZZ Humenné;
- zložky CO;
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni;
- Závodný hasičský útvar ŽSR Košice;
- Závodný hasičský útvar ŽSR Poprad;
- Rýchla zdravotnícka pomoc Stará Ľubovňa;
- Povodie Bodrogu a Hornádu;
- Letecký útvar MV SR Bratislava;
- Ozbrojené sily SR – letecká základňa Prešov;
- Železničná polícia SR
- Aero Servis, s.r.o. Košice.


Spracovala : por. Ing. D. Dvorščáková
tel. č. 051–746 55 78
e-mail : dvorscakova@krhazzpv.sk

Upravila: mjr. PhDr. Alena Bučeková
tel.: 0903/576 702, 02/ 4859 3429
kpsv@mvsr.vs.sk


Keďže v deň konania cvičenia (štvrtok 25. septembra 2003) bude celé územie cvičenia strážené a vstup povolený len účastníkom cvičenia, je potrebné akreditovať sa u p. Dvorščákovej do 8.00 h v stredu 24. septembra 2003).
Sdílet