Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Granty na rok 2004

Kolik bude financí se zatím neví

Bohužel i letos bude zřejmě velmi mnoho projektů o dotace usilovat marně. Na podporu aktivit občanských sdružení vedoucích ke zlepšení požární bezpečnosti stát poskytuje stále méně a méně finančních prostředků. V roce 1998 měl HZS na rozdělení k dispozici 40.500.000 Kč, v roce 2003, ale mohl rozdělit jen 10.893.000 Kč. Navíc o získání těchto dotací usiluje stále víc sdružení. A tak zatím co v roce 1998 se o 40,5 mil. podělilo osm sdružení letos se o necelých jedenáct milionů dělí 18 občanských sdružení působících na úseku PO.
Ministerstvo vnitra již vyhlásilo granty na rok 2004. Doposud však není jasné kolik peněz bude ředitelství HZS mít na rozdělení k dispozici. Občanská sdružení, která mají zájem o poskytnutí dotace na zajištění akce na zlepšení požární ochrany, mohou žádosti s projekty předložit Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nejpozději do 31. října 2003.
Dotace se poskytuje na základě předloženého projektu a to jen na úhradu nezbytných nákladů na realizaci projektu, přičemž do předkládaného rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. Projekty a žádosti o dotaci může předkládat vždy pouze ústředí občanského sdružení. Dotace nesní zásadně přesáhnout 70 % celkových plánovaných výdajů občanského sdružení na realizaci projektu. V případě, že podíl dotace bude vyšší než 70 %, musí být finanční prostředky, převyšující tento podíl vráceny do státního rozpočtu.

Grant č. 1
Podíl občanského sdružení na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a složek IZS.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Činnost orgánů občanských sdružení v té oblasti, ve které občanské sdružení pomáhá státní správě při organizaci odborné přípravy uvedených skupin členů sdružení, kteří jsou ustaveni do příslušných orgánů a funkcí, např. odborných rad, aktivů.
2. Odborné konference, kurzy.
3. Výuka a výcvik pro potřebu státní správy a územní samosprávy.
4. Výukové programy a pomůcky pro přípravu k získání odborné způsobilosti, kromě literatury.

Grant č. 2
Podíl občanského sdružení ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany a členů složek IZS v oblasti IZS.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Kurzy pro zvýšení kvalifikace a specializační kurzy.
2. Odborná školení a kurzy.

Grant č. 3
Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Příprava rozhodčích požárního sportu.
2. Pořádání regionálních, krajských a celostátních kol.
3. Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky.

Grant č. 4
Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů občanských sdružení.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Pořádání soutěží.
2. Příprava reprezentačního celku pro mezinárodní soutěž mimo území České republiky.

Grant č. 5
Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Soutěže dětí organizované občanskými sdruženími.
2. Propagační, výchovné a vzdělávací akce pro děti a mládež.
3. Odborné semináře vedoucích mládeže a dětí.
4. Dětské tábory kolektivů mladých hasičů a záchranářů.
Grant č. 6
Preventivně výchovná činnost občanských sdružení při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Výukové programy.
2. Soubory přednášek.
3. Podpora mediální činnosti občanských sdružení při propagaci požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci.
4. Podpora činnosti v oblasti historie hasičského hnutí v České republice a ochrany obyvatelstva v České republice.

Grant č. 7
Zajištění akceschopnosti složky IZS na poskytnutí plánované pomoci na vyždání.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Příspěvek na vybavení složky IZS, která dle poplachového plánu IZS zajišťuje plánovanou pomoc na vyžádání operačního a informačního střediska IZS.
2. Organizace a účast na cvičení IZS.

Grant č. 8
Publikační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Předpokládaná věcná orientace projektů
1. Neperiodické publikace zaměřené jako pomůcky pro odbornou přípravu a vzdělávání.
2. Periodické publikace pro odbornou přípravu a pro potřebu občanských sdružení.
3. Propagační materiály.
4. Multimediální formy pomůcek pro odbornou přípravu a vzdělávání.
Sdílet