Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na hasiče čekaly nastražené bomby

Při požáru v obci Studánka hasiče překvapily nastražené propan-butanové tlakové lahve. O nebezpečném požárním zásahu informuje Jiří Sucharda z Varnsdorfu.

Požár zahradní chatky a exploze v rodinném domě č.p. 2223
v katastru obce Studánka (Varnsdorf)


Dne 20. 9. 2003 byl v 01:55 hod. nahlášen na GSM bránu Městské policie ve Varnsdorfu (dále jen MP) požár louky a zahradní chatky v katastru obce Studánka. Vzápětí byl Městskou policií a dalším oznamovatelem nahlášen požár i na operační středisko HZS do Děčína. Na místo požáru vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, stanice Varnsdorf (dále jen HZS) s technikou CAS 25 – T 815 a místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Varnsdorfu (dále jen SDH) s technikou CAS 32 – T 148 a DA 12 – Avia.

V době příjezdu jednotky HZS byla již chatka téměř zničena požárem a tak jednotka HZS prováděla lokalizaci požáru chatky a okolních hořících porostů. Úkolem jednotky SDH bylo doplňování vody z CAS 32 – T 148 a osvětlení místa požáru pomocí elektrického agregátu.

Během dohašovacích prací byla na požářišti v prostoru u krbu nalezena prázdná 10 kg tlaková láhev na propan-butan (dále jen PB). Láhev byla značně poškozena požárem (viz foto), ale na první pohled nevykazovala následky destrukce výbuchem. Ventil lahve byl uzavřen.

Bezprostředně po nalezení a prohlídce PB lahve došlo v prostoru domu k ohlušující detonaci, ale vzhledem ke tmě v okolí nebylo možné zjistit její příčinu. Jelikož se detonace ozývala z prostoru shromážděných vozidel, v první řadě to vedlo k myšlence exploze tlakové nádrže na vzduch (vzdušníku) na jednom z vozidel Tatra. Na místě požáru byli ponecháni dva hasiči na dohašení požáru, zbytek se přesunul k rodinnému domu (dále jen RD). Již při příchodu bylo vidět proti světlům pouličního osvětlení stoupající prach z pravé strany RD. Vzápětí bylo také všude silně cítit plyn. Jednalo se o charakteristický zápach propan-butanu.

Z důvodu rizika dalších explozí unikajícího plynu byly okamžitě evakuováni všichni členové jednotek SDH a HZS do bezpečné vzdálenosti včetně vozidel a za pomoci hlídek MP a Policie ČR byla uzavřena komunikace Varnsdorf – Studánka. Z bezpečnostních důvodů byly vypnuty motory a vypnuta všechna elektrická zařízení zasahujících vozidel, vypnuta elektrocentrála, zakázáno používání běžných bateriových svítilen v blízkosti objektu a radiová komunikace byla omezena na minimum.

Na místo byl cestou OPIS HZS povolán žebřík AZ 30 – IFA W 50 ze stanice Varnsdorf pro případ následného požáru střechy (vyletující jiskry) a pohotovostní služby plynu a elektrické energie. Po jejich příjezdu byl objekt odpojen od el. sítě (později bylo zjištěno, že na domě došlo 19. 9. 2003 k odpojení el. energie), dále bylo potvrzeno, že dům není napojen na veřejný plynovod a že vysokotlaký plynovod probíhající na zahradě RD je v bezpečné vzdálenosti od objektu a nevykazuje žádné úniky.

Jako místo výbuchu bylo označeno podkroví objektu, kde bylo i venkovní obhlídkou zjištěno silné poškození nosných prvků střechy (trámů, prken), byla silně poškozena a částečně při explozi odstraněna nová střešní krytina (lepenkové pásy) a okny v 1. NP bylo vidět spadlé stropy. Jelikož se s přibývajícím časem také zvyšovala koncentrace zápachu PB v okolí, bylo po příjezdu vyšetřovatele příčin vzniku požárů za spolupráce s velitelem zásahu přikročeno k bližší prohlídce objektu.

V první místnosti, po vstupu do sklepních prostor, bylo slyšet unikající plyn a také nalezena ležící 10 kg PB na kotli na tuhá paliva. Přestože byl kotel studený, tlaková láhev byla již silně ohřátá. Prostor byl opuštěn a po rozbití okna do kotelny bylo zjištěno, že tlakovou láhev 10 kg zespoda ohřívá zapálený PB vařič na tlakové láhvi 2 kg. Proudem „C“ byl oheň uhašen a bylo prováděno ochlazování 10 kg tlakové láhve. Po jejím ochlazení došlo k zastavení unikajícího plynu z vařiče, demontování a vynešení celého systému mimo budovu. Další prohlídkou byl stejný nástražný systém objeven i v prostoru druhé místnosti v přízemí. Zde však byla tlaková láhev ve vyšším stupni ohřátí, kdy na ní již byla viditelná deformace pláště láhve. Z bezpečnostních důvodů byla budova s okolím evakuována a vařič byl uhašen a láhev ochlazována z bezpečné vzdálenosti proudem „C“ odrazem o zeď skrz rozbité okno.

Po ochlazení celého systému byl i tento vynesen z budovy a dále ochlazován. Poté byl dokončen průzkum objektu, při kterém byly nalezeny zbytky stejného nástražného systému po explozi zčásti v podkroví a zčásti v 1. NP. Zde byla ještě nalezena tlaková láhev 2 kg s ulomeným vařičem, ze které stále unikal PB (pravděpodobné místo odkud po výbuchu byl cítit PB). Po vynesení této láhve a kontrole nosných prvků střechy a 1. NP byl zabezpečený objekt byl předán pracovníkům PČR k dalším krokům, přičemž byly nástražné systémy zpětně umístěny a nasimulovány do poloh, v jakých byly nalezeny (viz foto). Po těchto krocích bylo provedena likvidace malých ohnisek požáru v zahradní chatce (přerušeno při vypnutí motorů vozidel), při které byl v blízkosti první nalezené 10 kg tlakové láhve nalezen poslední 2 kg PB vařič a při bližším ohledání také nalezena prasklina na boku 10 kg tlakové láhve.

Závěr:

Při zásahu přes velké množství nastražené explozivní látky naštěstí nebyl nikdo zraněn a nedošlo ani k žádným škodám na majetku zasahujících jednotek. Exploze 10 kg tlakové láhve s PB silně poškodila krovy, nosné prvky a obvodové zdivo v podkrovní části a pravé straně 1. NP. O dalším osudu stavby rozhodne statik po její prohlídce.

Objekt byl na prodej a byl téměř prázdný, včetně zahradní chatky. V letošním roce byla v jarních měsících provedena kompletní výměna střešní konstrukce včetně krytiny a okapů, zároveň byla zrekonstruována a natřena fasáda. Vnitřní stav byl po posledním nájemci nezměněn (?) a nebyl v příliš dobrém stavu. Objekt se stal v minulém měsíci terčem zlodějů, kteří se do něj vloupali, odnesli hliníkovou krytinu ze střechy zahradní chatky a vylovili a ukradli ryby z přilehlého rybníka. Při této příležitosti se na zdi RD v její spodní části objevil nápis CHÍPNI (s chybějícím písmenem C).

Při zásahu již první pochybnosti přinesl nález 10 kg PB láhve v zahradní chatce, která byla po krádeži prázdná a bez zařízení.

Pravděpodobný scénář pachatele:

Čtyři nástražné systémy byly v objektu rozmístěny pravděpodobně během dne 19. 9. 2003 a v noci zapáleny v pořadí – zahradní chatka, podkrovní prostor, přízemí RD a kotelna RD. Tomuto nasvědčuje i stupeň ohřátí jednotlivých lahví. Záměrem bylo pravděpodobně nejprve zcela zdemolovat zahradní chatku, poté způsobit silné poškození střešní konstrukce, následně způsobit částečnou destrukci přízemí (za pomoci narušené střešní konstrukce) a po explozi ve sklepě objektu celkovou či částečnou destrukci celého RD.

Tento záměr pravděpodobně nebyl namířen vůči zasahujícím jednotkám ale šlo pouze o zničení celého objektu. K selhání záměru došlo pouze proto, že první nástražný systém neexplodoval, ale vlivem umístění došlo „pouze“ k prasknutí pláště tlakové láhve a následném mohutném rozvoji požáru zahradní chatky a jejího okolí. V důsledku toho byly náhodnými svědky přivolány složky IZS, které byly dalším vývojem ohroženy. Vzhledem k tomu, že bylo při zásahu ohroženo více než 8 zasahujících osob (hasičů, pracovníků havarijních služeb, policistů atd.) je případ šetřen jako trestný čin obecného ohrožení dle trestního řádu.

Ve Varnsdorfu dne 24. 9. 2003

Jiří Sucharda
velitel JSDH Varnsdorf
Sdílet