Sobota 25. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Závod v lezení na umělé stěně na obtížnost

Bude se konat 25.října 2003 v Praze. Organizátorem je HZS hl.m.Prahy.

Lezecký závod je uspořádán v rámci výročí 150. let založení HZS hl. m. Prahy a pod záštitou ředitele HZS hl. m. Prahy, plk. Bc. Dalibora Gosmana. Organizátor závodu je HZS hl. m. Prahy, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR a Českou asociací hasičských důstojníků.

Propozice ke konání závodu v lezení:

1. Místo konání – lezecká stěna TJ Praha – Ruzyně, Drnovská 19, Praha 6, 161 00 –orientační mapa viz fotogalerie.
2. Termín konání – 25. října 2003; prezentace od 8:00 v místě konání; začátek závodu
v 9:00; konec v závislosti na průběhu závodu v lezení.
3. Počet soutěžících – účast HZS krajů je dobrovolná, z každého HZS kraje je možná účast maximálně tří závodníků a bez ohledu na počet závodníků jeden jistič z daného HZS kraje. Z každého vzdělávacího zařízení HZS ČR se může zúčastnit pouze jeden závodník, který nemusí být doprovázen jističem. Závodníci musí být příslušníci HZS ČR, jistič musí být příslušník HZS ČR se specializací hasič – lezec.
4. Pravidla závodů – závody v lezení se budou konat v souladu s upravenými Pravidly pro závody ve sportovním lezení na obtížnost stylem „FLASH“ (první kolo) a „ON SIGHT“ (druhé kolo) – znění pravidel viz příloha č. 3.
5. Vybavení – nutné vybavení (horolezecký úvazek, resp. zachycovací postroj, odpovídající obuv apod.) si budou závodníci zajišťovat samostatně. Každý HZS kraje při vyslání závodníků zajistí, aby byli vybaveni alespoň jedním jednoduchým dynamickým lanem dle ČSN EN 892.
6. Ubytování – pro omezený počet účastníků závodu v lezení je zajištěno ubytování na stanicích HZS hl. m. Prahy. Vzhledem k omezeným ubytovacím kapacitám je žádoucí příjezd účastníků až dne 25. října 2003 na místo konání závodu v lezení.
7. Parkování – parkování je zajištěno v místě konání závodu v lezení.
8. Občerstvení – pro startující a jističe je zajištěno občerstvení v místě závodu v lezení.
9. Poplatky – účastníci závodu a jističi nebudou platit poplatky za start.
10. Veřejnost – závod je veřejnosti přístupný, bez vstupného.
11. Kategorie – závod v lezení bude probíhat dvou kolově, bez rozdělení do kategorií „muži x ženy“ nebo rozdělení do věkových kategorií.
12. Přihlášky – závazné přihlášky jednotlivých HZS krajů s počty startujících v písemné podobě zasílejte na kontaktní osobu: mjr. Petr Buřič, HZS hl. m. Prahy, směna „B“: 222 199 111, 604 227673, e – mail: buric@hzs.mepnet.cz, buric@atlas.cz, případně na kontaktní údaje uvedené výše, do 10. října 2003.
13. V případě Vašeho zájmu o ubytování ze dne 24. 10. 2003 na 25. 10. 2003 je možné je individuelně zajistit u kontaktní osoby z HZS hl. m. Prahy.

Pravidla
pro závody ve sportovním lezení na obtížnost stylem „FLASH”
a „ON SIGHT”


1. Lézt je možno na celém povrchu stěny kromě:
a) bočního a horního okraje stěny,
b) v případě potřeby, může být cesta oddělena od ostatních částí stěny nepřerušovanou výraznou páskou, za tímto ohraničením se lézt nesmí,
c) v případě potřeby může být zakázaný chyt (struktura) přeškrtnut nepřerušovanou výraznou páskou, takto ohraničený chyt (struktura) se nesmí používat,
d) stavitel musí na tato omezení předem upozornit v izolaci nebo při prohlídce trati.
Poznámka: prohřeškem vůči pravidlům je jakýkoliv kontakt za vymezeným ohraničením, následuje penalizace dle bodu 10.

2. Cesta je přelezená tehdy, jestliže jí lezec přelezl podle pravidel, všechna postupová jištění byla zapnuta ve správném pořadí (postupně ve směru cesty) a poslední karabina byla zapnuta z regulérní polohy, pokud stavitel neurčí jinak.
Poznámka: není povoleno chytat poslední karabinu před jejím zapnutím.

3. Všichni závodníci mají k dispozici před startem 6 minut na společnou prohlídku cesty. Jedinou povolenou pomůckou na studium cesty je dalekohled, lezci si mohou dělat poznámky. Na prohlídku musí být cesta kompletně připravena včetně jistících karabin (expresek). Během prohlídky musí být závodníci ve vymezené zóně, která musí být v případě potřeby viditelně označena. Tato zóna je součástí izolované zóny a platí pro ní stejné pravidla.

4. Pro každou cestu je stanovený časový limit 10 minut, pokud stavitel neurčí jinak a závodníkům je sdělen při zahájení prohlídky cesty. Čas je spuštěn při příchodu závodníka pod stěnu. Závodník má 40 sekund na nástup do cesty (těchto 40 sekund je součástí časového limitu). Když vyprší časový limit, traťový rozhodčí zastaví lezce a změří se mu nejvzdálenější dosažené místo. Rozhodčí musí hlasitě oznámit závodníkovi poslední minutu a posledních 10 sekund do skončení limitu, anebo zbývající čas na požádání závodníka.

5. Jistič musí po celou dobu lezení závodníka nechat přiměřenou vůli lana. Každé napnutí lana může být považováno za umělou pomoc a může být hodnoceno jako technický incident.

6. Závodník se může v cestě kdykoliv vracet, ale nesmí se vrátit (došlápnout) na zem.

7. Frekvenci čištění závodních cest určuje hlavní rozhodčí po dohodě se stavitelem cest.

8. Každý závodník může používat schválené (UIAA, CE) pomůcky a materiál (lezečky, navazovací úvazek typu A nebo C, případně zachycovací postroj, pytlík na magnesium).
Poznámka: závodník sám odpovídá za své pomůcky a materiály.

9. Posouzení technického incidentu (např. ulomení chytu) :
a) Jestliže při technickém incidentu zůstane lezec v regulérní pozici, může pokračovat v lezení. Potom už není možno podat dodatečný protest.
b) Při technickém incidentu může lezec přerušit svůj pokus a oznámit technický incident traťovému rozhodčímu. Jestli je lezec po technickém incidentu v neregulérní poloze, o případu rozhodne traťový rozhodčí. Protest v případě nejasností při technickém incidentu musí být podaný ihned a závodník čeká na rozhodnutí rozhodčích v oddělené izolaci.
c) V případě uznaného technického incidentu je závodníku poskytnut oddechový čas v oddělené izolované zóně minimálně 15 minut. Potom bude lezci umožněn další pokus.
d) V případě náhradního pokusu se do výsledků započítá lepší pokus.
e) Když se vylomí chyt nebo poškodí struktura, stavitel cesty za dohledu traťového rozhodčího obnoví cestu jak je to nejlépe možné. Jestliže to možné není, kolo může být zrušeno bez práva protestu.
Poznámka: Rozhodnutí o technickém incidentu je plně v kompetenci hlavního rozhodčího.

10. Závodník bude zastaven a bude mu měřeno nejvzdálenější místo regulérně dosažené v těchto případech:
a) pád,
b) vyčerpání časového limitu,
c) použití zakázaných částí stěny,
e) návrat na zem.
Poznámka: o přestupku c) rozhoduje pouze hlavní a traťový rozhodčí, proti rozhodnutí je možno se odvolat dle bodu O protestech.

11. Závodník musí zapínat postupová jištění z bezpečné pozice. Jestliže lezec přeleze jistící bod, musí v co nejkratší možné době na výzvu rozhodčích, zapnout karabinu. Pokud tak neučiní, stavitel cesty určí poslední možný chyt, z kterého je možno zapnout karabinu a ten bude měřen jako poslední dosažený chyt. Povoleno je navrácení se v cestě a následné zapnutí jištění.

12. Závodník bude diskvalifikován v těchto případech:
a) získání informací, jinak než je povoleno,
b) nedostaví-li se do izolované zóny do jejího uzavření,
c) obhlídka cesty mimo vymezenou zónu,
d) pozdní návrat lezce do izolace po prohlídce cesty,
e) odmítnutí dresu dodaného pořadatelem závodu,
f) bude-li zjištěno jakékoliv ovlivňování traťových rozhodčích závodníkem nebo osobou spřízněnou, standardní postup je pouze dle pravidla O protestech.

13. O pořadí závodníka v jednotlivých kolech rozhoduje vzdálenost nejvzdálenějšího regulérně dosaženého chytu a způsob jeho dosažení: a) jestliže je chyt dosažen tečováním, započítává se vzdálenost prvního následujícího chytu po naposledy staticky drženém se znamínkem minus (-), b) jestliže je chyt držen, odměřená vzdálenost bude čistá bez znaménka, c) jestliže je chyt držený a lezec z tohoto chytu provede další aktivní pohyb, např. tečuje stěnu dále ve směru lezení, odměřená vzdálenost bude se znaménkem plus (+).
Při určování pořadí má vzdálenost s minus (-) nižší hodnotu a vzdálenost s plus (+) vyšší hodnotu než čistá vzdálenost.

14. Definice chytu:a) jako chyt je uznán každý chyt nebo struktura, kterou jako chyt označil stavitel cesty, b) jestliže lezec použije strukturu, kterou stavitel cesty neoznačil jako chyt, ale lezec ji drží jako chyt, bude toto měřeno jako držený chyt (stavitel určí vzdálenost),c) v případě, že lezec použije strukturu neoznačenou jako chyt dle bodu b) je lezcům kteří tuto strukturu tečovali jako poslední chyt, ale nedrželi jej, uznán jako poslední chyt (-).
15. Při závodech stylem:
a) On sight:a) závodník nesmí mít žádné poznatky o cestě před vlastním lezením, kromě oficiální prohlídky, b) závodníci se musí registrovat v izolované zóně ve stanoveném čase. Vstup do izolované zóny je povolený jen registrovaným závodníkům, trenérům a manažerům, kteří se po opuštění izolace již nesmějí vrátit, ani se pohybovat v její blízkosti, c) po uzavření izolace nesmí do izolované zóny nikdo vstoupit (kromě organizátorů), ve výjimečných případech může dát souhlas ke vstupu hlavní rozhodčí (např. zdravotní problémy atd.), d) zatímco jeden závodník leze, v tranzitní zóně se připravují dva následující závodníci, tam se jim také kontroluje výstroj (závodník musí být navázán na osmičkový uzel). Tito závodníci musí být připraveni jít okamžitě na start, jakmile je rozhodčí vyzve. Závodníci nesmí mít možnost sledovat stěnu z tranzitní zóny, e) závodník se po výkonu nesmí vrátit do izolace.Poznámka: všechny výše uvedené přestupky budou trestány okamžitou diskvalifikací.
b) Flash
a) závodníci mohou mít poznatky o závodní cestě před svým pokusem,
b) během prohlídky přeleze cestu předlezec,
c) závodníci mohou sledovat pokusy ostatních závodníků,
d) zatímco jeden závodník leze, v tranzitní zóně se připravují dva následující závodníci, tam se jim také kontroluje výstroj (závodník musí být navázán na osmičkový uzel). Tito závodníci musí být připraveni jít okamžitě na start, jakmile je rozhodčí vyzve.

16. Závodník má po skončení svého pokusu právo znát svůj výkon a ten mu bude na jeho dotaz sdělen.

17. V prostoru pro diváky musí být vyvěšen náčrt cesty s označením výšky jednotlivých chytů pro informovanost závodníků, kteří dolezou. V izolaci a v prostoru pro diváky musí být vyvěšeny platná pravidla a postupový klíč.

18. Pravidlo o protestech – případné protesty musí být podány do 5 minut od vyhlášení výsledků kola, kterého se týkají. Protest je podán u hlavního rozhodčího, kde je zaprotokolován. Rozhodčí protest posoudí odděleně bez přítomnosti protestujícího a mohou při posouzení použít oficiální videozáznam. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není odvolání.
Sdílet