Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Česko-slovenské cvičení

Taktické cvičenie s medzinárodnou pomocou zamerané na likvidáciu následkov dopravnej nehody cisterny prepravujúcej nebezpečnú látku a únik nebezpečnej látky.

Hasičský a záchranný zbor si Vás dovoľuje pozvať na zaujímavé medzinárodné taktické cvičenie, kde budete môcť v bezpečí sledovať záchranárske postupy hasičov pri úniku nebezpečnej látky do ovzdušia. Taktické cvičenie môže byť nielen unikátnym zážitkom, ale aj návodom, ako sa správať v podobných situáciách.

Medzinárodné taktické cvičenie je zamerané na preverenie súčinnosti medzi Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky pri likvidácii mimoriadnej udalosti s výskytom nebezpečnej látky. V rámci cvičenia si hasiči oboch krajín precvičia spoločné taktické postupy na záchranu vodiča cisterny, prevážajúcej nebezpečnú látku a ďalších účastníkov cestnej premávky v osobných motorových vozidlách; zachytávanie a zamedzenie úniku nebezpečnej látky a jej prečerpanie do náhradnej cisterny. Prevážanou látkou bude akroleín, veľmi jedovatá, chemicky reaktívna horľavá kvapalina.

1. Cvičia: príslušníci hasičských staníc OR HaZZ v Trenčíne a hasiči Hasičského záchranného sboru Zlín (ČR)
2. Veliteľ zásahu: kpt. Pavol Bakálik
3. Dátum a čas cvičenia: 15. 10. 2003, 1000 – 1200 h
4. Objekt cvičenia: havarovaná cisterna prevážajúca nebezpečnú látku (ďalej len NL), dve osobné vozidlá,
5. Miesto cvičenia: na štátnej ceste E50, v zákrute za odbočkou do osady Brúsne, smer hraničný prechod.
6. Taktické zameranie cvičenia: záchrana osôb a prečerpávanie nebezpečnej látky
7. Cieľ cvičenia:
- precvičiť vzájomnú súčinnosť medzi záchrannými zložkami Českej republiky a Slovenskej republiky,
- precvičiť činnosť veliteľa zásahu (ďalej VZ) pri riadení síl a prostriedkov s pri úniku NL,
- precvičiť spoluprácu jednotlivých základných zložiek IZS (t.j. jednotky HaZZ SR a HZS ČR, útvary Policajného zboru, záchranná zdravotná služba, Letecký útvar MV SR), ostatných záchranných zložiek IZS a Inšpektorátu ochrany vôd,
- vykonať analýzu ovzdušia a na základe meteosituácie riešiť prípadnú evakuáciu obyvateľstva,
- u zasahujúcich príslušníkov precvičiť získané návyky pri používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest,
- precvičiť pracovné postupy a návyky pri používaní technických prostriedkov na zastavenie úniku NL,
- precvičiť prečerpanie NL z poškodenej cisterny do pristavenej cisterny.
8. Spôsob vykonania cvičenia: so štábom

Zameranie taktického cvičenia:
Medzinárodné taktické cvičenie (ďalej len cvičenie) je zamerané najmä na preverenie súčinnosti medzi HaZZ Slovenskej republiky a Hasičského záchranného zboru Českej republiky pri likvidácii mimoriadnej udalosti s výskytom nebezpečnej látky (ďalej len NL). V rámci cvičenia budú precvičované spoločné taktické postupy na záchranu vodiča cisterny, prevážajúcej NL a ďalších účastníkov cestnej premávky v dvoch osobných vozidlách; zachytávanie a zamedzenie úniku NL a jej prečerpanie do náhradnej cisterny. Prevážanou látkou je akrolein, veľmi jedovatá horľavá kvapalina, chemicky reaktívna.

Opis udalosti:
Špeciálnou cisternou je prevážaný akroleín cez hraničný priechod Starý Hrozenkov – Drietoma na územie Slovenskej republiky. Za hraničným prechodom na území SR v dvojitej zákrute cca 1 km pred odbočkou do osady Brúsne vodič v dôsledku mikrospánku poškodí vypúšťacie potrubie na cisterne zachytením o dopravné značenie na krajnici, zíde mimo cestnú komunikáciu a zastavuje. Cca 25 min po dopravnej nehode cisterny zastanú vo vzdialenosti asi 20 m dve osobné vozidlá. Vodiči vystúpia a idú k cisterne zistiť, čo sa stalo a poskytnúť prípadnú pomoc. Z poškodeného vypúšťacieho potrubia sa akroleín odparuje do okolitého prostredia a vytvára nebezpečný mrak pár (akroleín má nízku teplotu varu: + 52 °C). Vodiči osobných vozidiel sú vystavení účinkom tejto NL a po návrate do svojich vozidiel strácajú vedomie. NL uniká ďalej na povrch vozovky. Poškodenú cisternu bude pri cvičení imitovať cisterna určená na prevoz nebezpečných látok, označená podľa príslušných predpisov a namiesto NL naplnená vodou.

Charakteristika nebezpečnej látky:
Akroleín, (prepravuje sa stabilizovaný) je veľmi jedovatá horľavá kvapalina, (KEMLER kód: 663, UN kód: 1092), miešateľná s vodou (viac ako 10 %). Uvoľňuje nebezpečné plyny, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Látka je schopná nekontrolovaných polymerizačných reakcií.
Látka je veľmi jedovatá pri požití, vdýchnutí alebo pri absorbcii kožou – pary silno dráždia oči a dýchacie cesty. Postihnuté osoby pociťujú pálenie očí, slizníc nosa a hrtanu, silné slzenie, návaly kašľa, bolesti hlavy, závrate, únavu. Vyššie koncentrácie pár alebo dlhšie pôsobenie môže spôsobiť bezvedomie.
Keďže sa látka vstrebáva kožou, zásah musí byť vykonaný v plynotesnom odeve proti chemickým látkam a biologickým materiálom (“protichemické” odevy). Uniknutú látku je odporúčané absorbovať pieskom, zeminou alebo ju zakryť penou na polárne kvapaliny. Je potrebné používať neiskrivé náradie a zariadenie v nevýbušnom prevedení, látka je schopná výbuchu. Na povrchu vozovky je potrebné znížiť nebezpečnú koncentráciu toxických a výbušných pár a kvapalné zbytky treba prekryť penou na polárne kvapaliny (množstvo pár v mraku sa dá znížiť vodnou sprchou, čím sa účinne zníži ich nebezpečný účinok. Uniknutý kvapalný akroleín sa pokrýva penou na polárne horľavé kvapaliny, aby sa znížilo jeho odparovanie).
Znečistené odevy sa musia dekontaminovať. Na dekontamináciu postačuje čistá voda. Treba zabrániť úniku vzniknutého dekontaminačného roztoku. Vodné roztoky s nízkou koncentráciou akroleínu sa obvykle neutralizujú hydroxidom sodným a čistia v biologických čistiarňach vôd.
Pri poskytovaní prvej pomoci je potrebné odstrániť kontaminovaný odev z postihnutého a zasiahnuté miesto oplachovať veľkým množstvom vody. V prípade bezvedomia postihnutého sa nesmie oživovať dýchaním z úst do úst (z pľúc do pľúc), ale odporúča sa použiť oživovacie prístroje so zásobou medicinálneho vzduchu alebo kyslíka. Ak by záchranca použil oživovanie prostredníctvom dýchania z úst do úst, mohol by sa tiež vnútorne kontaminovať NL (zaniesť si ju priamo do dýchacích ciest)

Pre skrátenie celkového času cvičenia sa zúčastnené jednotky do 9,45 hod. dostavia na určené miesto. Jednotky prichádzajúce zo SR sa sústredia na „otáčke“ autobusov, ktorá sa nachádza na pravej strane komunikácie cca 500 m za tabuľou Drietoma, označujúcej koniec obce smerom do ČR, ďalej za mostom vpravo a na nespevnenej komunikácii vpravo. Jednotka HZZ Zlín a CAS 32 NM počká na začiatok cvičenia na autobusovej zastávke cca 500 m pred miestom cvičenia. Veliteľ zásahu bude príslušníkov zapájať do činnosti podľa časového harmonogramu.

Polícia zabezpečí uzávierku komunikácie dňa 15. 10. 2003 tak, aby o 9,45 bol v priestore cvičenia odstavený pohyb vozidiel, uzávierka bude trvať do cca 12. hodiny.

Termín tlačovej besedy: streda 15. októbra o 900 h (pred začatím taktického cvičenia)
Miesto tlačovej besedy: Obecný úrad v Drietome, okres Trenčín
Informovať budú:
plk. Ing. Jozef Prosňák, viceprezident Hasičského a záchranného zboru
plk. Ing. Michal Jurdík, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne
kpt. Pavol Bakálik, veliteľ taktického cvičenia

za českú stranu:
pplk. Ing. Miroslav Procházka, riaditeľ Integrovaného záchranného systému Hasičského záchranného sboru kraje Zlín

Termín cvičenia: streda 15. 10. 2003, od 1000 do 1200 h
Miesto cvičenia: štátna cesta E50, zákruta za odbočkou do osady Brúsne, v katastrálnom území obce Drietoma, okres Trenčín, smer hraničný prechod Starý Hrozenkov. (podrobnejšie informácie o cvičení v prílohe).

Bližšie informácie o príprave cvičenia Vám poskytnú:
plk. Ing. Michal Jurdík, riaditeľ KR HaZZ v Trenčíne, tel.:032/651 3121
kpt. Mgr. Ľubica Bátová, špecialistka na nebezp. látky, Prezídium HaZZ: 02/4859 3553
pplk. Ing. Štefan Košík, špecialista protiplynovej služby, Prezídium HaZZ: 02/4859 3577


Vypracovala:
mjr. PhDr. Alena Bučeková, hovorkyňa P HaZZ
V Bratislave 10. októbra 2003
Sdílet