Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výkonný výbor řešil převážně ekonomické záležitosti

Po prázdninové odmlce se 18. září opět sešel výkonný výbor Sdružení hasičů ČMS.

Nejvýznamnějším bodem jednání byl prodej hasičského hotelu Říčany, způsob ovlivňování firem s majetkovou účastí Sdružení, budoucností organizačního členění Sdružení, stratégií prosazování zájmů Sdružení při novelizaci zákona o pojišťovnictví atd.

Sdružení prodává Hasičský hotel v Říčanech u Brna
S výstavbou budovy započala v roce 1989 obec Říčany ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů. Předpokládala, že financování výstavby bude probíhat z veřejných prostředků. V roce 1990, když již byla postavena polovina hrubé stavby, se však ukázalo, že financování touto cestou není reálné. Říčanští hasiči proto, mimo jiné požádali o finanční pomoc i naše sdružení. V tomto případě byli úspěšní. Podmínkou bylo, že se místnosti původně určené pro kanceláře několika organizací Národní fronty přemění na ubytovnu. Tehdejší vedení Sdružení tehdy rozhodlo, že do dobudování vloží 2 551 000 korun. Na financování výstavby se ještě jedním milionem podílela Česká pojišťovna, 300 000 Jihomo­ravská energetika a asi 1,5 mil. obec. Budova pak byla připsána do majetku nejvýznamnějšího investora, tedy Sdružení hasičů. To správou budovy, ve které je požární zbrojnice a ubytovna pro 39 osob, pověřilo Sbor dobrovolných hasičů Říčany, od kterého za nájem ubytovny ročně inkasuje 150 000 Kč. V současné době se však již dost výrazně projevují stavební vady a do nejnutnějších oprav oken, odstranění zatékání a do zateplení budovy by bylo potřeba investovat několik set tisíc korun.
Výkonný výbor Sdružení doporučil schůdnější cestu, a to prodej budovy. Nabízely se dvě varianty. Buď vyměnit vlastnictví budovy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou za akcie Výzbrojny požární ochrany, které má HVP ve svém jmění, nebo prodat budovu obci Říčany, která měla smluvně zaručeno předkupní právo. Členové výkonného výboru dali přednost prodeji a 18. září odhlasovali čtyř milionovou prodejní cenu a podmínky prodeje. Pokud návrh Sdružení odsouhlasí i zastupitelstvo obce Říčany, obdrží sdružení 2,5 milionů při podpisu kupní smlouvy a 1,5 mil. ve dvou půlročních splátkách. Sdružení se tak zbaví majetku, ze kterého nemělo téměř žádný užitek a takto získané peníze zřejmě využije pro rekonstrukci svých budov v Přibyslavi.

Sdružení chce zvýšit vliv ve VPO a HVP
Výkonný výbor se i tentokrát zabýval hospodařením firem, v nichž má Sdružení majetkový podíl. Někteří členové výkonného výboru vyjádřili názor, že způsob ovlivňování zájmů Sdružení v orgánech Výzbrojny požární ochrany a Hasičské vzájemné pojišťovny je v současné době nedostatečný. Dokonce se obávají, že by Sdružení mohlo zcela ztratit vliv na Výzbrojnu požární ochrany. Výzbrojna se potýká s kumulovanou ztrátou z minulých let (způsobenou m.j. neodepisováním neprodejných zásob), což ovlivňuje i ekonomiku Hasičské vzájemné pojišťovny. Sdružení před lety vložilo celý svůj majetkový podíl VPO do HVP, aby ji vyvedlo z potíží, ve které se nacházela. Pojišťovna se tak stala majoritním vlastníkem výzbrojny a její hospodaření tak ovlivňuje i hospodaření pojišťovny. V současné době tedy negativně, a proto představenstvo pojišťovny hledá řešení včetně vyvedení části majetku do HVP, a. s. To se však členům výkonného výboru nelíbí a doporučili svolat společnou schůzku HVP, VPO a SH ČMS, na které by se měly dohodnout nové směry řešení hospodářských cílů obou, pro Sdružení významných, firem. Výkonný výbor současně uložil svým zástupcům v dozorčí radě pojišťovny, aby do doby přijmutí rozhodnutí Sdružení o dalším postupu zajistili, že HVP s majetkem nebude manipulovat.
Výkonný výbor pověřil Ústřední odbornou radu hospodářskou, aby navrhla možné cesty k převzetí majority ve VPO, a. s., a tím i přímého řízení této organizace. Výkonný výbor současně do této rady kooptoval Doc. Dr. Ing. Jiřího Dvořáka, Csc, od něhož očekává, že svými zkušenostmi, které získal v nadnárodních firmách, přispěje Sdružení ke zlepšení řízení „jeho” firem.
Výkonný výbor se na příštím zasedání bude zabývat i obměnou zástupců Sdružení v orgánech HVP a VPO. Když SH ČMS nominovalo své členy do orgánů HVP a VPO, požadovalo od nich, aby v těchto orgánech jednoznačně hájili zájmy Sdružení. V současné době je však většina členů dozorčích rad v zaměstnaneckém poměru k řízeným organizacím, což ovlivňuje jejich nezávislost a může to i ovlivnit některá jejich rozhodnutí v neprospěch Sdružení.

Předsjezdová diskuse o orgánech Sdružení
Na Shromáždění starostů OSH, které se bude konat 18. října, by členové výkonného výboru chtěli otevřít diskusi o budoucnosti organizačního uspořádání SH ČMS. Po změně státosprávního upořádání, zejména v souvislosti se zrušením okresů a ustavením tzv. obcí ze zvýšenými pravomocemi se nabízí několik variant možné budoucí organizační struktury. Zatím co členům výkonného výboru je jasné, že Krajská sdružení hasičů budou hrát nezastupitelnou roli, zejména pro jejich možnost ovlivňovat jednání o dotacích z rozpočtů krajů, nemají zatím jednotný názor na způsob volení do tohoto orgánů. Jedním námětem na diskusi tedy bude zda do krajského pléna volit na základě stejného poměru z každého okresu, nebo poměr upravit podle velikosti jednotlivých okresů, či volit bez územního omezení.
Toto téma diskuse však bude odviset i od toho, zda bude účelné zachování současných okresních sdružení. Pokud by nadále zůstala struktura s plně funkčními OSH, krajský aparát se, podle názoru VV, bude i nadále muset obejít bez placených pracovníků. Diskutovat by se také mělo o variantě s orgány přizpůsobenými působnosti tzv. pověřených obcí. Současní členové výkonného výboru zatím nevidí potřebu cokoli na zaběhlém organizačním schématu Sdružení měnit. Nechtěli by ani zasahovat do Stanov sdružení. Jejich názor však může ovlivnit právě diskuse, která by měla vyvrcholit před III. sjezdem Sdružení, který by se bude konat v roce 2005.

Boj o miliony na vybavení sborů
V současné době je v poslanecké sněmovně návrh novelizace zákona o pojišťovnictví. Členové výkonného výboru se proto zabývali strategií Sdružení vedoucí k ovlivnění názoru poslanců ve prospěch sborů dobrovolných hasičů. Pro hasiče je zásadní, aby novela zákona byla přijata s tím, že pojišťovny budou povinny určité procento z pojistného odevzdávat do fondu, ze kterého bude financován nákup techniky a ochranných pomůcek pro záchranářské skupiny.
Poslanci přiznávají, že pojišťovny se je velmi intenzivně snaží ovlivňovat, aby právě tato část byla z návrhu novelizace vyňata. Protože byly náznaky, že poslanci lobování pojišťoven podlehnou, vyvolali hasiči jednání s ministrem Grossem, který má velmi významný vliv na široký okruh poslanců. Poslanecký klub sociální demokracie je nyní odhodlán myšlenku zřízení fondu podpořit. Poslance se také podařilo přesvědčit, aby z návrhu zákona byla vyňata možnost použití prostředků z tohoto fondu na provoz záchranných systémů, tím bude zamezeno, aby peníze mizely na neadresných účtech. Naopak fond, pokud novela zákona projde v navrženém znění, bude sloužit jen na obnovu technického vybavení a ochranných pomůcek.
Důležité bude, jakým způsobem se miliardy korun, které by se na účtu měli soustředit, budou rozdělovat. Jako nejprůchodnější se Sdružení jeví uzákonění principu rozdělení v poměru 50% mezi státní záchranné jednotky a 50% mezi dobrovolné jednotky. Dnes je však jasné, že tento princip v parlamentu neprojde. Vedení Sdružení proto obchází jednotlivé poslanecké kluby a intenzivně hledá jiné řešení. Zatím to vypadá, že dojde ke shodě alespoň v tom, že na rozhodování komisi, která bude zajišťovat přerozdělení finančních prostředků, se budou muset aktivně podílet i zástupci občanských sdružení působících na úseku PO.
Vlastní návrh má připraven také poslanecký klub KSČM. Ten vychází z územního principu rozdělování finančních zdrojů. Tento návrh však je zřejmě předem odsouzen k politické prohře, jak je zvykem u návrhů z dílny této politické strany.

Bude ustavena další komise
Výkonný výbor se také zabýval stížnostmi na průběh některých soutěží, např. na neumožnění dalšího postupu vítězi krajského kola, neregulérnost krajské soutěže apod. V současné době je verdikt hlavního rozhodčího soutěže konečný. Členové výkonného výboru by chtěli, aby v případě prokázání nesprávného hodnocení byla možnost dodatečně výsledky opravit a poškozenému družstvu zajistit omluvu. Bohužel v požárním sportu zatím chybí vrcholný orgán, jako tomu je v jiných sportech. Výkonný výbor by rád vytvořil odborný orgán, který by měl dozírat na regulérnost postupových soutěží. Tento orgán by mj. měl mít možnost hodnotit výkony rozhodčích a pravomoc jim v případě závažného pochybení odnímat osvědčení. VV v této souvislosti uložil náměstkovi starosty pro výcvik a náměstkovi pro mládež navrhnout systém projednávání porušení směrnic pro konání sportovních soutěží a stížností na průběh soutěží. Do této doby bude stížnosti prošetřovat ústřední odborná rada velitelů.

Rozhýbat aktivitu ČNK CTIF
Výkonný výbor se také zabýval spoluprací s Českým národním komitétem CTIF. Ve výkonném výboru zazněla velmi kritická slova na nekomunikativnost tohoto orgánu se Sdružením a dlouhodobou nečinnost komitétu, zejména nesvolávání porad, nefinancování výjezdů našich členů v mezinárodních orgánech CTIF apod. Výkonný výbor rozhodl iniciovat schůzku s ostatními významnými řádnými členy komitétu a s cílem najít společný postup k zajištění důstojného representování České republiky v této mezinárodní organizaci.
Sdílet