Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na hasiče čekaly nastražené bomby

Při požáru v obci Studánka (Varnsdorf) hasiče překvapily nastražené propan-butanové tlakové lahve.

V sobotu 20. září byl v 1:55 hod. nahlášen na GSM bránu Městské policie ve Varnsdorfu (dále jen MP) požár louky a zahradní chatky v katastru obce Studánka. Vzápětí byl Městskou policií a dalším oznamovatelem nahlášen požár i na operační středisko HZS do Děčína. Na místo požáru vyjela jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, stanice Varnsdorf (dále jen HZS) s technikou CAS 25 – T 815 a místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Varnsdorfu (dále jen SDH) s technikou CAS 32 – T 148 a DA 12 – Avia.
V době příjezdu jednotky HZS byla již chatka téměř zničena požárem a tak jednotka HZS prováděla lokalizaci požáru chatky a okolních hořících porostů. Úkolem jednotky SDH bylo doplňování vody z CAS 32 – T 148 a osvětlení místa požáru pomocí elektrického agregátu.
Během dohašovacích prací byla na požářišti v prostoru u krbu nalezena prázdná 10 kg tlaková láhev na propan-butan (dále jen PB). Láhev byla značně poškozena požárem, ale na první pohled nevykazovala následky destrukce výbuchem. Ventil lahve byl uzavřen.
Bezprostředně po nalezení a prohlídce PB lahve došlo v prostoru domu k ohlušující detonaci, ale vzhledem ke tmě v okolí nebylo možné zjistit její příčinu. Jelikož se detonace ozývala z prostoru shromážděných vozidel, v první řadě to vedlo k myšlence exploze tlakové nádrže na vzduch (vzdušníku) na jednom z vozidel Tatra. Na místě požáru byli ponecháni dva hasiči na dohašení požáru, zbytek se přesunul k rodinnému domu (dále jen RD). Již při příchodu bylo vidět proti světlům pouličního osvětlení stoupající prach z pravé strany RD. Vzápětí bylo také všude silně cítit plyn. Jednalo se o charakteristický zápach propan-butanu.
Z důvodu rizika dalších explozí unikajícího plynu byly okamžitě evakuováni všichni členové jednotek SDH a HZS do bezpečné vzdálenosti včetně vozidel a za pomoci hlídek MP a Policie ČR byla uzavřena komunikace Varnsdorf – Studánka. Z bezpečnostních důvodů byly vypnuty motory a vypnuta všechna elektrická zařízení zasahujících vozidel, vypnuta elektrocentrála, zakázáno používání běžných bateriových svítilen v blízkosti objektu a radiová komunikace byla omezena na minimum.
Na místo byl cestou OPIS HZS povolán žebřík AZ 30 – IFA W 50 ze stanice Varnsdorf pro případ následného požáru střechy od vyletujících jisker a pohotovostní služby plynu a elektrické energie. Po jejich příjezdu byl objekt odpojen od elektrické sítě (později bylo zjištěno, že na domě došlo k odpojení elektrické energie již 19. září), dále bylo potvrzeno, že dům není napojen na veřejný plynovod a že vysokotlaký plynovod probíhající na zahradě RD je v bezpečné vzdálenosti od objektu a nevykazuje žádné úniky.
Jako místo výbuchu bylo označeno podkroví objektu, kde bylo i venkovní obhlídkou zjištěno silné poškození nosných prvků střechy, byla silně poškozena a částečně při explozi odstraněna nová střešní krytina (lepenkové pásy) a okny v 1. NP bylo vidět spadlé stropy. Jelikož se s přibývajícím časem také zvyšovala koncentrace zápachu PB v okolí, bylo po příjezdu vyšetřovatele příčin vzniku požárů za spolupráce s velitelem zásahu přikročeno k bližší prohlídce objektu.
V první místnosti, po vstupu do sklepních prostor, bylo slyšet unikající plyn a také nalezena ležící 10 kg PB na kotli na tuhá paliva. Přestože byl kotel studený, tlaková láhev byla již silně ohřátá. Prostor byl opuštěn a po rozbití okna do kotelny bylo zjištěno, že tlakovou láhev 10 kg zespoda ohřívá zapálený PB vařič na tlakové láhvi 2 kg. Proudem C byl oheň uhašen a bylo prováděno ochlazování 10 kg tlakové láhve. Po jejím ochlazení došlo k zastavení unikajícího plynu z vařiče, demontování a vynešení celého systému mimo budovu. Další prohlídkou byl stejný nástražný systém objeven i v prostoru druhé místnosti v přízemí. Zde však byla tlaková láhev ve vyšším stupni ohřátí, kdy na ní již byla viditelná deformace pláště láhve. Z bezpečnostních důvodů byla budova s okolím evakuována a vařič byl uhašen a láhev ochlazována z bezpečné vzdálenosti proudem C odrazem o zeď skrz rozbité okno.
Po ochlazení celého systému byl i tento vynesen z budovy a dále ochlazován. Poté byl dokončen průzkum objektu, při kterém byly nalezeny zbytky stejného nástražného systému po explozi zčásti v podkroví a zčásti v 1. NP. Zde byla ještě nalezena tlaková láhev 2 kg s ulomeným vařičem, ze které stále unikal PB (pravděpodobné místo odkud po výbuchu byl cítit PB). Po vynesení této láhve a kontrole nosných prvků střechy a 1. NP byl zabezpečený objekt předán pracovníkům PČR k dalším krokům, přičemž byly nástražné systémy zpětně umístěny a nasimulovány do poloh, v jakých byly nalezeny. Po těchto krocích bylo provedena likvidace malých ohnisek požáru v zahradní chatce (přerušeno při vypnutí motorů vozidel), při které byl v blízkosti první nalezené 10 kg tlakové láhve nalezen poslední 2 kg PB vařič a při bližším ohledání také nalezena prasklina na boku 10 kg tlakové láhve.
Při zásahu nebyl, přes velké množství nastražené explozivní látky, naštěstí nikdo zraněn a nedošlo ani k žádným škodám na majetku zasahujících jednotek. Exploze 10 kg tlakové láhve s PB silně poškodila krovy, nosné prvky a obvodové zdivo v podkrovní části a pravé straně 1. NP. O dalším osudu stavby rozhodne statik po její prohlídce.
Objekt byl na prodej a byl téměř prázdný, včetně zahradní chatky. V letošním roce byla v jarních měsících provedena kompletní výměna střešní konstrukce včetně krytiny a okapů, zároveň byla zrekonstruována a natřena fasáda. Vnitřní stav byl po posledním nájemci nezměněn a nebyl v příliš dobrém stavu. Objekt se stal v minulém měsíci terčem zlodějů, kteří se do něj vloupali, odnesli hliníkovou krytinu ze střechy zahradní chatky a vylovili a ukradli ryby z přilehlého rybníka. Při této příležitosti se na zdi RD v její spodní části objevil nápis CHÍPNI (s chybějícím písmenem C).
Při zásahu již první pochybnosti přinesl nález 10 kg PB láhve v zahradní chatce, která byla po krádeži prázdná a bez zařízení.

Pravděpodobný scénář pachatele:
Čtyři nástražné systémy byly v objektu rozmístěny pravděpodobně během 19. září a v noci zapáleny v pořadí – zahradní chatka, podkrovní prostor, přízemí RD a kotelna RD. Tomuto nasvědčuje i stupeň ohřátí jednotlivých lahví. Záměrem bylo pravděpodobně nejprve zcela zdemolovat zahradní chatku, poté způsobit silné poškození střešní konstrukce, následně způsobit částečnou destrukci přízemí (za pomoci narušené střešní konstrukce) a po explozi ve sklepě objektu celkovou či částečnou destrukci celého RD.
Tento záměr pravděpodobně nebyl namířen vůči zasahujícím jednotkám ale šlo pouze o zničení celého objektu. K selhání záměru došlo pouze proto, že první nástražný systém neexplodoval, ale vlivem umístění došlo „pouze” k prasknutí pláště tlakové láhve a následném mohutném rozvoji požáru zahradní chatky a jejího okolí. V důsledku toho byly náhodnými svědky přivolány složky IZS, které byly dalším vývojem ohroženy. Vzhledem k tomu, že bylo při zásahu ohroženo více než 8 zasahujících osob (hasičů, pracovníků havarijních služeb, policistů atd.) je případ šetřen jako trestný čin obecného ohrožení dle trestního řádu.

Jiří Sucharda Varnsdorf
Sdílet