Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové normy v požární ochraně

V srpnu 2003 byla vydána ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

Tato norma nahrazuje ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady z května 1991 a ČSN 67 0811 Skladování nátěrových hmot z června 1984.
Nová česká technická norma ČSN 65 0201 byla zcela přepracována a nyní řeší zejména požární bezpečnost staveb s hořlavými kapalinami v návaznosti na poslední vydání ČSN 73 0804:2002 PBS – Výrobní objekty. Potlačena byla ustanovení, týkající se provozních požadavků.
V porovnání s předchozí normou došlo k těmto zásadním změnám: zcela nově je specifikována hranice, kde se prostory s hořlavými kapalinami posuzují podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a kde podle ČSN 65 0201; je zpřesněno a doplněno názvosloví a třídění hořlavých kapalin (změna je v tom, že IV. třída nebezpečnosti je definována s bodem vzplanutí nad 100 °C); obsah normy je nově rozdělen do jednotlivých kapitol, které upravují pravidla pro výrobní prostory a skladové prostory; v obou případech jsou podrobněji stanoveny požárně bezpečnostní požadavky v návaznosti zejména na ČSN 73 0804:2002.; podstatně větší pozornost je věnována havarijnímu zabezpečení a podmínkám hašení požáru – nová je příloha pěnových hasicích zařízení; novelizována je příloha hořlavých kapalin pro vytápění objektů a příloha skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích; kromě výroby, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami je celá norma zpracována jako obecný technický předpis se čtyřmi třídami nebezpečnosti hořlavých kapalin, bez dříve uváděných specifikací (např. rostlinné a živočišné tuky či ukládání kapalin IV. třídy nebezpečnosti v hutní a strojírenské výrobě); většina provozních požadavků je soustředěna v příloze F.
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních objektů, které se navrhují podle ČSN 73 0804, popř. ČSN 73 0802 a souvisících norem z oblasti požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují hořlavé kapaliny, a to v nových stavebních objektech, popř. v jejich části, nebo v otevřených technologických zařízeních, popř. volných skladech, nebo u změn staveb stávajících prostorů s hořlavými kapalinami nebo u změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na prostory s hořlavými kapalinami. Norma stanoví další požadavky na požární bezpečnosti v návaznosti na ČSN 73 0804:2002 nebo souvisící normy ČSN 73 0845 a ČSN 73 0842 popř. ČSN 73 0802, přičemž platí ustanovení těchto norem, pokud nejsou nahrazena v této normě odchylnými stanoveními.
Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, platí tato norma pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu nebo zařízení, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Obecná ustanovení této normy platí i pro výdejní čerpací stanice pohonných hmot a pro plnění a stáčení hořlavých kapalin. Specifická ustanovení pro tyto případy jsou uvedena v ČSN 65 0202, která mají přednost před požadavky této normy.
ČSN 65 0201 obsahuje několik příloh: Příloha A (normativní) doplňuje nebo zpřesňuje ustanovení normy pro výrobu, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami. Příloha B (normativní) doplňuje nebo zpřesňuje ustanovení normy pro hořlavé kapaliny (III. a IV. třídy nebezpečnosti) určené pro vytápění objektů. Příloha C (normativní) doplňuje nebo zpřesňuje ustanovení normy pro skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích (nad 5000 m3). Příloha D (normativní) – Prostory a zařízení pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot platí pro výrobní prostory ve stavebních objektech, ve kterých se zhotovují z kapalných hořlavých hmot nátěry libovolnou technologií a které slouží výlučně pro tento účel a popř. pro další sušení nebo vytvrzování nanesených nátěrů (sušičky) a dále také pro úpravny nátěrových hmot. Příloha E (informativní) – Stabilní a polostabilní pěnová hasicí zařízení – Základní požadavky pro projektování, název přílohy vystihuje jeho obsah. Příloha F (normativní) Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem hořlavých kapalin platí pro provozování nových i měněných prostorů, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, pro provozování stávajících provozoven a skladů s hořlavými kapalinami (pro ukládání hořlavých kapalin ve stávajících prostorách se postupuje podle ČSN 65 0201:1992).

Dr.Ing. Lucie Kalvarová
Sdílet