Čtvrtek 20. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská abeceda 7

Dostatek vody je nutností pro zásah hasičů.

Charakteristika
Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazováním je převážně podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném průtočném množství tak, aby byla zajištěna optimální intenzita hasební látky na plochu nebo frontu požáru.

Dodávka vody se zajišťuje:
- cisternovými automobilovými stříkačkami,
- z vodních zdrojů na místě zásahu (požární vodovod, přírodní vodní zdroj).

Ze vzdálenějších vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody, a to těmito způsoby:
- doprava vody hadicovým vedením zpravidla pomocí několika požárních čerpadel,
- kyvadlová doprava vody pomocí cisternových automobilových stříkaček případně i jinými cisternami,
- kombinovaná doprava vody kombinací obou předcházejících způsobů.

Úkoly a postup činnosti

Po příjezdu na místo zásahu se v rámci průzkumu zjišťuje stav, vydatnost vodních zdrojů a možnost jejich využití pro zásah.
V případě, že nejsou v místě zásahu dostatečné vodní zdroje, organizuje se dálková doprava vody. Pro její organizaci zpravidla určí velitel zásahu odpovědnou osobu, která provede ve spolupráci s osobami majícími místní znalosti (vlastník, uživatel, správce) průzkum všech dostupných vodních zdrojů a dopravních cest od vodních zdrojů k místu zásahu. Při tom vychází z požadavku na množství dopravované vody, vydatnosti vodního zdroje (objem vody, schopnost dodávat určité průtočné množství vody) a jeho vzdálenosti od místa zásahu,
přístupnosti vodního zdroje pro požární techniku a sací výšky,
šířky a únosnosti komunikací ke zdroji vody a členitosti terénu,
nezbytné doby pro zahájení dálkové dopravy vody,
možností sil a prostředků, které jsou k dispozici,
navrhuje způsob dálkové dopravy vody.

Při dálkové dopravě vody hadicovým vedením je třeba:
vytvořit hadicové vedení po okraji komunikace,
při křížení hadicového vedení s komunikací využít, pokud je to možné, propustí a mostků pod komunikací nebo hadicové vedení vytvořit kolmo na tuto komunikaci, opatřit jej přejezdovými můstky a zajistit regulaci dopravy,
využít výškovou techniku a další věcné prostředky pro překonávání přírodních a umělých překážek (trolejové vedení, koleje),
při křížení hadicového vedení se železniční tratí využít, pokud je to možné, propustí a mostků pod tratí nebo je podhrabat; u kolejí s trakčním vedením je třeba podhrabat kolejnice a hadice uložit hlouběji a i mezi kolejnicemi přikrýt vyhrabaným štěrkem tak, aby se zamezilo vystříknutí vody na trakční vedení při prasknutí hadice. Při těchto pracích se musí brát v úvahu nebezpečí na železnici,
při překonávání strmých převýšení je nutno hadicové vedení průběžně zajišťovat hadicovými držáky proti nadměrnému tahu na hadicové spojky a armatury čerpadel,
chránit hadicové vedení přetlakovým ventilem,
zajistit náhradní čerpadla a hadice.
Při dálkové kyvadlové dopravě vody je vhodné zajistit:
jednosměrnou dopravu po uzavřených komunikacích, aby se zajistila plynulost dopravy,
k vodnímu zdroji dostatečně výkonné čerpadlo na plnění cisteren,
regulaci dopravy,
průběžnou kontrolu stavu komunikací, jejichž zhoršující se stav může postupně prodlužovat dobu jízdy cisteren.
U všech způsobů dálkové dopravy vody je nutné zajistit:
trvalé spojení, zejména se strojníky zajišťujícími chod čerpadel,
dostatečnou zálohu sil a prostředků, pohonných hmot, osvětlení čerpadel a čerpacích míst za předpokladu déle trvajícího zásahu,
odpovídající organizaci místa zásahu vzhledem k dálkové dopravě vody; zejména při kyvadlové dopravě vody je třeba vytvořit na místě zásahu manipulační prostor pro cisterny doplňující vodu,
nepřerušovanou dodávku vody na místo zásahu, např. vyrovnávací cisternou, nádrží.

Očekávané problémy
Při organizování dálkové dopravy vody je třeba počítat s následujícími komplikacemi:
nepřehlednost terénu,
špatný odhad vydatnosti vodního zdroje nebo jeho vzdálenosti,
nedostatek spojových prostředků,
nedostatek sil a prostředků,
neukázněnost ostatních účastníků silničního provozu a hustota dopravního provozu,
poruchy požární techniky zvláště po delším provozu,
porušení dopravního vedení,
poškození nezpevněných komunikací,
změna sjízdnosti komunikací, popř. jejich neprůjezdnost,
náhlá změna a nepříznivý vliv klimatických podmínek.
Sdílet