Pondělí 29. listopadu 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Česká hasičská jednota má staronové vedení, řádný sjezd proběhl v Hlinsku

Na svatomartinskou sobotu 11. 11. 2017 byl po 5 letech v souladu se stanovami svolán VI. řádný sjezd České hasičské jednoty. Multifunkční centrum v Hlinsku přivítalo 80 delegátů zastupujících 39 hasičských sborů ČHJ.

Na volební zasedání přijali pozvání hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD., ředitel HZS Pardubického kraje plk. Ing. Miroslav Kvasnička, náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka, prezident MHJ Zdenek Milan a starosta hostitelského města Miroslav Krčil, DiS. Po státní hymně prezident ČHJ Ing. Vasil Silvestr Pekar přivítal přítomné delegáty a vzácné hosty.

Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých obětavých členů ČHJ. V obsáhlé zprávě prezidenta Vasila Silvestra Pekara byla zhodnocena činnost ČHJ. V popředí zmínil značný nárůst administrativy.

Na minulém řádném sjezdu ČHJ mělo toto občanské sdružení působící na úseku požární ochrany registrováno 117 hasičských sborů s 6 175 členy. Po novele Občanského zákoníku je v současné době registrováno u ČHJ 65 sborů, přičemž zanikly 2 župy.

V celostátním rejstříku spolků je nyní zapsáno 57 pobočných spolků a pouze 3 župy. „ČHJ je malá organizace, ale bohatá činností“, uvedl její prezident. Úzce spolupracuje s MHJ, SH ČMS, Národním výborem CTIF.

Ve své zdravici hejtman Martin Netolický přislíbil za Asociaci krajů ČR podporu všem hasičům. Markéta Drobná přednesla zprávu revizní komise ČHJ. Předseda mandátové komise Daniel Frei delegátům představil Programové zaměření činnosti ČHJ pro období let 2018 až 2022.

V následujícím volebním období chtějí v souvislosti se změnou Občanského zákoníku dokončit registraci pobočných spolků ČHJ, věnovat pozornost a metodickou pomoc při aktualizaci záznamů žup a hasičských sborů ve spolkovém rejstříku, provést statistický průzkum členské základny a jeho výsledků využít ke zkvalitnění organizátorské činnosti, vedení evidence členské základny a zvýšení informovanosti o činnosti ČHJ

V roce chtějí 2018 zajistit v hasičských sborech a župách důstojné oslavy 100 let vzniku Československé republiky a využít tohoto výročí k propagaci činnosti dobrovolných hasičů, posilovat angažovanost členů v zastupitelských a zákonodárných orgánech všech stupňů, navrhovat a podporovat jejich volbu do těchto orgánů, ve spolupráci s představiteli obcí, státní správy a členy zastupitelských sborů všech úrovní usilovat o další zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů.

Dále také rozvíjet spolupráci se všemi organizacemi a spolky na úseku požární ochrany v ČR i v rámci mezinárodní hasičské organizace CTIF, pro vyšší účinnost a efektivnost organizace práce ve vyšší míře využívat současných moderních komunikačních a sdělovacích prostředků, ve spolupráci s obcemi a krajskými orgány vytvářet pro činnost hasičských sborů ČHJ odpovídající podmínky a prosazovat potřebnou technickou vybavenost JPO.

V neposlední řadě získávat nové členy pro činnost v JPO a podílet se na rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a mimořádných událostí, rozvíjet práci s dětmi a mládeží, hledat nové cesty pro jejich motivaci v požární ochraně a začlenění v ČHJ, posilovat význam a úlohu vedoucích mládeže, rozšířit činnost žen v členské základně, podporovat kulturně-společenskou činnost v obcích a rozvíjet mezilidské vztahy v duchu historického hesla „Bližnímu ku pomoci“.

Pro zlepšení odborné a fyzické přípravy členů v JPO zajistit na úrovni hasičských žup dovybavení odpovídajícím nářadím a prostředky pro odpovídající pořádání soutěží v požárním sportu, zachovávat a rozvíjet hasičské tradice, dbát o ochranu materiálů a dokumentace nejen ze vzdálené, ale i nedávné historie a využívat je v rámci propagace a společenské činnosti hasičských sborů.

Využít oslavy 30. výročí založení ČHJ v roce 2020 k propagaci a ocenění dobrovolné činnosti členů, zajistit vydání kroniky ČHJ k tomuto výročí, posilovat historický význam uniforem a praporů, zajišťovat na jejich pořízení finanční prostředky a usilovat o jejich důstojné užívání.


V diskuzi proběhlo vystoupení hostů. Náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka při příležitosti VI. sjezdu předal medaili Sv. Floriána, kterou ČHJ udělil VV SH ČMS. Za mnohaletou aktivní činnost byly několika členům předány záslužné medaile.

Po zprávách o činnosti jednotlivých žup proběhla volba nejvyššího vedení – prezidenta ČHJ, jeho tří náměstků, 9 členů prezidia, předsedy a členů ústřední revizní komise. V tajné volbě post prezidenta ČHJ obhájil Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D. z Prahy-Libně.

Obměnu v nejužším vedení pak představuje zvolení tří nových náměstků, kterými jsou Bc. Milan Jindřichovský z Hlinska, Lenka Růžičková z Opatovic I. a Jiří Soukup z Křepenic. Sjezd byl ukončen schválením usnesení.

Mgr. David Dvořáček
Foto: Lenka Růžičková & David Dvořáček
Sdílet