Pondělí 29. listopadu 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Systém poskytování dotací pro jednotky SDH obcí je založen na několika kritériích

V reakci na velmi zkreslenou a zavádějící reportáž České televize ze dne 15. listopadu 2017, která byla odvysílána v Událostech v regionech a týkala se rozdělování dotací jednotkám sborů dobrovolných hasičů, přikládáme níže přesný popis toho, jak rozdělování probíhá, jaká jsou kritéria i jaký je postup, pokud se sejde víc obcí se stejným počtem bodů.

Byli bychom neradi, aby jediná reportáž vnesla nejistotu a zmatek do již zavedeného a zcela transparentního systému, na který jsou obce zřizující jednotky sboru dobrovolných hasičů zvyklé již více jak 15 let.

Podle zákona o požární ochraně udržuje akceschopnost a zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky SDH obce, obec která ji zřizuje. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR poskytuje obcím investiční dotace na podporu jejich činnosti.

Již z podstaty věci vyplývá, že tyto dotace je možné poskytnou pouze vybraným obcím, nikoliv všem téměř 7000 obcím zřizujícím jednotku SDH obce.

Od roku 2003 bylo na tyto účely vynaloženo z rozpočtu Ministerstva vnitra a z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů více jak 1,5 miliardy. Kč. Jen v letech 2016 a 2017 bylo nebo bude za přispění dotace pořízeno přibližně 660 dopravních automobilů a rekonstruováno nebo postaveno cca 95 požárních zbrojnic.

MV – generální ředitelství HZS ČR obdrželo na rok 2018 celkem 916 žádostí o poskytnutí účelové dotace vybraným obcím. Předpokládá se poskytnutí dotace 324 obcím na pořízení dopravního automobilu a 61 obcím na rekonstrukci požární zbrojnice. Pokud bude schválen státní rozpočet v navržené výši, bude z rozpočtu Ministerstva vnitra v roce 2018 pro tyto účely uvolněno 350 mil. Kč.

Hodnotícím kritériem při posuzování žádostí je počet dosažených bodů, které daná obec jako zřizovatel jednotky SDH uvedla do hodnotící části v žádosti o dotaci. Obec tedy již při vyplňování žádosti sama vidí, jaká kritéria jsou hodnocena a kolik bodů za každé kritérium obdržela.

Hodnotí se tato kritéria:

  1. Počet obyvatel v obci
  2. Kategorie jednotky (JPO II, JPO III, JPO V)
  3. Průměrný roční počet zásahů jednotky za poslední 3 kalendářní roky
  4. Vybavenost jednotky dopravním automobilem a jeho stáří
  5. Dislokace stanice HZS ČR v obci
  6. Předurčenost jednotky (pro dopravní nehody, nebezpečné látky nebo ochranu obyvatelstva)
  7. Dislokace jednotky v zóně havarijního plánování
  8. Počet podaných žádostí obce (jak dlouho obec neúspěšně žádá)

Pravdivost uvedených informací je dále zkontrolována na příslušném HZS kraje.

Pro rok 2018 byly žádosti o investiční dotaci poprvé přijímány elektronickou cestou, a to prostřednictvím informačního systému programového financování RISPF.

Systém automaticky vyhodnocuje žádosti za příslušný kraj a sestavuje pořadník jednotlivých žádostí. V tomto programu je uložen i algoritmus pro případ shodného bodového hodnocení.

V případě rovnosti bodů se sečtou znovu body za nejdůležitější kategorie. Těmi jsou průměrný počet zásahů jednotky za poslední 3 roky, kategorie jednotky, počet obyvatel v obci a vybavenost jednotky dopravním automobilem včetně jeho stáří.

Pokud není stále rozhodnuto, znovu se vyhodnocují jednotlivá kritéria. Pokud je i po tomto vyhodnocení počet bodů u některých obcí stejný přednost dostane obec s nižším počtem obyvatel, protože ta má menší šanci získat potřebné prostředky z vlastního rozpočtu.

Vždy ale zůstává klíčovým kritériem pro rozhodování počet výjezdů a kategorie dané jednotky. Hasiči se tedy nemusí obávat, že by v tomto bodě došlo k nějaké změně oproti dřívějšímu postupu. To, že počet výjezdů nehraje při rozhodování roli, je informace, která zazněla zcela mylně v reportáži České televize.

Příklad vyplněné žádosti s bodovým ohodnocením jednotlivých kritérií naleznete v galerii.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet