Pondělí 21. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner mototruck OK

Cechová slávnosť vo Zvolene

ŠVOČ ako tradične ukončila slávnostné zhromaždenie pri príležitosti sviatku sv. Floriána na Technickej univerzite vo Zvolene spojenú s prijímaním študentov do cechu hasičského.

ŠVOČ ako tradične ukončila slávnostné zhromaždenie pri príležitosti sviatku sv. Floriána na Technickej univerzite vo Zvolene spojenú s prijímaním študentov do cechu hasičského.

Keď pred piatimi rokmi, pred sviatkom sv. Floriána, vznikla myšlienka o obnove starých hasičských tradícií – prijímania do cechu hasičského – študentského, možno nikoho nenapadlo, že sa táto tradícia stane pravidelnou súčasťou študentského, pedagogického ale aj hasičského života v rámci Technickej univerzity vo Zvolene ale aj okresu Zvolen. Myšlienka nadviazať na cechovú tradíciu v ochrane pred požiarmi a tradíciu univerzitných hasičských cechov a spolkov sa za svoju päťročnú históriu stala aj významným motivačným prvkom pre študentov prvého ročníka študijného odboru Požiarna ochrana, ale aj súčasného Ochrana osôb a majetku. Veď nie je jednoduché splniť študijné kritéria potrebné pre to, aby sa študent mohol postaviť pred cechový senát. Pred senát, ktorý ho len jediný krát v živote môže prijať do cechu. A to len v prvom ročníku.

Po prvý krát sa stretáva so symbolmi DHZ TU vo Zvolene a KPO DF TU vo Zvolene, zborovou a katedrovou zástavou, vyšitou firmou SAMSON, sochou sv. Floriána, dielom drevorezbára Jozefa Ďaudíka z Jalšovíka a cechovou prúdnicou. Navyše, po prvý krát v živote sa bezprostredne stretáva s hasičskými a univerzitnými osobnosťami, ktoré sú menované do cechového senátu. Medzi vážených hosťami, ktorí boli menovaní za členov slávnostného senátu v uplynulých rokoch, patrili prezident DPO SR hlavný inšpektor JUDr. Jozef Minárik, ktorý, pri svojej účasti býva menovaný za hlavného cechmajstra, rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Ján Tuček, CSc., riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Milan Belo-Caban, biskupský vikár Ordinariátu OS a OZ SR MV SR pplk. Mons. ThDr. František BARTOŠ, PhD., bývalí dekani DF doc. Ing. Štefan Barcík, CSc. a prof. Ing. Igor Čunderlík, PhD., vedúci katedry protipožiarnej ochrany, viceprezident DPO SR, generálny inšpektor prof. Ing. Anton Osvald, CSc., predseda ÚzV DPO SR Detviansko-Zvolenského, terajší riaditeľ ÚzV vrchný inšpektor Dušan Hancko a iní.

Aj v tomto roku, 5. mája, prijali pozvanie za členov slávnostného senátu významné hasičské a univerzitné osobnosti. Riaditeľ SŠPO MV SR plk. Ing. Jaroslav Flachbart, PhD., veliteľ útvaru Závodu protipožiarnej ochrany železníc vo Zvolene Ján Sedliak, rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Ján Tuček, CSc., nový dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD., vedúci Katedry protipožiarnej ochrany, viceprezident DPO SR a generálny inšpektor prof. Ing. Anton Osvald, CSc.. V rámci tradície bol vymenovaný za hlavného cechmajstra, s právom vykonať slávnostný akt prijímania do cechu predseda ÚzV DPO mladší inšpektor Jozef Hric. Poverovacie listiny členom senátu odovzdal predseda DHZ TU vo Zvolene inšpektor prof. Alexander Krakovský, CSc.

Po odovzdaní poverovacích listín a slávnostných príhovorov zástupcov senátu uviedol prof. Ing. Anton Osvald, CSc. do života, symbolickým poklepaním cechovou prúdnicou novú publikáciu „Vyhľadávanie a záchrana osôb pri požiaroch“. Uvedená publikácia je dielom medzinárodného kolektívu (SR, ČR, PR), ktorý pracoval pod vedením vedúceho ústavu telovýchovy a športu TU vo Zvolene, hlavného technika PaedDr. Petra Polakoviča, PhD., ktorý je členom DHZ.

Po tomto úvode sa pristúpilo k samotnému cechovaniu. Pred hlavného cechmajstra postupne predstúpilo k slávnostnému pasovaniu 22 prvákov bakalárskeho štúdia. Lucia Blašková, Jana Frisová, Tomáš Gorlický, Tomáš Havriš, Juraj Hrčka, Ivana Hrdá, Robert – Mihai Iancsok, Tomáš Janeček, Andrej Karpinský, Jana Kočkovičová, Gabriel Korecký, Damián Kovaľ, Monika Kučerová, Anna Liptáková, Zuzana Marošová, Ľubica Mirková, Veronika Orolinová, Radovan Pravlík, Tomáš Prekop, Ivan Priatka, Stanislav Soyka, Juraj Šeďo. 22 z 37 prvákov v rámci ročníka, ktorí splnili študijné kritériá zimného semestra. Po prvý krát boli do cechu prijatí aj študenti II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí nie sú absolventi I. stupňa na TU vo Zvolene. Lucia Mokráňová, Martin Šlajferčík, Peter Lenko a Slavomír Jurga.

Po ukončení cechovania boli odovzdané vyznamenania členom DHZ, pedagógom a študentom, za aktívnu prácu v DPO SR. V zmysle Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR, z rúk predsedníčky RKaRK DPO SR vrchnej inšpektorky Anny Matalovej prevzali ocenenia a medaily títo členovia DHZ TU vo Zvolene:

  • stužku „Za vernosť“ – za 10 rokov práce v DPO SR, generálny inšpektor prof. Ing. Anton Osvald, CSc. a mladšia inšpektorka Doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.,
  • medailu „Za príkladnú prácu v DPO SR“, mladší technik Bc. Jaromír Mačuga a technička Ing. Zuzana Lubinszká,
  • medailu M. Schmidta „Za zásluhy o výcvik“, inšpektor Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD. – veliteľ DHZ TU vo Zvolene.

Pokračovaním slávnosti, v duchu hesla na zástave DHZ TU vo Zvolene: „Úsilím za poznaním, poznaním za pravdou“, bol 50. ročník Fakultného kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti (FK ŠVOČ) na DF TU vo Zvolene v sekcii Ochrana osôb a majetku pred požiarom. V sekcii boli zastúpené práce študentov zo štyroch vysokých škôl so študijným zameraním na ochranu pred požiarmi. Tradične z Vysokej školy baňskej – Technická univerzita v Ostrave (Fakulta bezpečnostního inženýrství), zo Žilinskej univerzity v Žiline (Fakula špeciálneho inžinierstava) a domácej Technickej univerzity vo Zvolene (Drevárska fakulta). Ďalšími zahraničnými hosťami boli zástupcovia zo Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Univerzita obrany) z Budapešti.

Hodnotiaca komisia, vedená prof. Ing. Antonom Osvaldom, CSc., udelila ceny týmto študentským prácam:

Cenu prezidenta DPO SR udelila dvom prácam:

  • „Tasks of the organizations participating in accident relief during road transportation of dangerous goods, with special emphasize on the disaster management organizations“, autorka Klaudia Horvath zo Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Univerzita obrany) z Budapešti,
  • „Statistické vyhodnocení experimentálních dat získaných při stanovení teploty vzplanutí dle normy ČSN EN ISO 2719“, autor Vojtěch Svoboda z Vysokej školy baňskej – Technická univerzita v Ostrave (Fakulta bezpečnostního inženýrství).


Práci „Porovnanie rýchlosti šírenia plameňa po usadenej vrstve technických a organických prachov“, autorka Kristína Dubská z TU vo Zvolene (Drevárska fakulta), bolo udelené 1. miesto. Na 2. mieste skončila práca „Použitie hasiacich prístrojov“, autorov Damián Kovaľ, Matúš Škrlík, Andrej Karpinsky, Robert – Mihai Iancsok z TU vo Zvolene. Na 3. mieste skončila práca „Ochrana osôb a majetku pred lavínami“, autorov Branislava Ragana a Lukáša Marcinka, taktiež z TU vo Zvolene.

Zvláštnu cenu „Predplatné časopisu Stolársky magazín“ získala práca s názvom „Organizácia povodňových záchranných prác na území obce“ autora Radovana Kmeca zo Žilinskej univerzity v Žiline (Fakula špeciálneho inžinierstava).

Záverečným vyhodnotením a vyhlásením výsledkov FK ŠVOČ dekanom Drevárskej fakulty skončil ďalší zo zaujímavých dní v živote študentov, pedagógov ale aj zúčastnených hostí na Technickej univerzity vo Zvolene.

Foto: Eva Sýkorová
Ivan Chromek

-miw-

Sdílet
Banner Stimax.cz 970