Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předcházení mimořádným událostem při pracovním potápění

Druhé kolo odborného fóra so zameraním na pracovné potápanie sa uskutočnilo 20. novembra 2003 pod záštitou KPO DF TU vo Zvolene a Prezídia HaZZ MV SR.

Rokovania sa zúčastnilo 65 odborníkov z odboru pracovného ale aj rekreačného, športového potápania. Hlavnou náplňou odborného fóra bolo oboznámiť prítomných z vývojom legislatívy a vzdelávania v oblasti pracovného potápania, s dôrazom na činnosť služobných potápačov v rámci HaZZ MV SR. Z tohto dôvodu odborné fórum bolo rozdelené na dve časti. V prvej sa riešila otázka legislatívy a v druhej systém vzdelávania odborníkov riadiacich činnosť skupín pracovných – profesionálnych potápačov. V prvej časti oboznámil prítomných Ing. Mgr. Ivan Chromek s návrhom nariadenia MV SR, ktoré sa zaoberá služobnou činnosťou potápačov v rámci HaZZ. Potom Ing. Milan Koreň z Národného inšpektorátu práce SR v stručnosti charakterizoval základné problémy, ktoré je nevyhnutne nutné vyriešiť pri tvorbe vyhlášky, zaoberajúcej sa touto činnosťou. Druhá časť odborného fóra bola zameraná na otázku vzdelávania. Prof. Ing, Anton Osvald, CSc. oboznámil všetkých s návrhom nového študijného odboru 8.3.1. Ochrana osôb a majetku, ktorý je pripravený na akreditáciu v rámci DF TU vo Zvolene. V rámci uvedeného odboru je pripravovaný aj predmet so zameraním na pracovné potápanie, o čom bolo písané aj v októbrovom čísle Univerzitných novín. Prof. MUDr. František Novomeský, PhD., z Ústavu súdneho lekárstva JLF UK a MFN v Martine v stručnosti zhrnul základné skúsenosti z výuky takéhoto predmetu na TU – VŠB v Ostrave, kde pôsobí ako vyučujúci a garant toho predmetu. Zároveň vyzdvihol aktuálnosť pripravovaného predmetu v návrhu na akreditáciu. Ing. Jan Kroupa s ČR vysvetlil princíp a prínos trenažérového výcviku služobných potápačov a možné smery jeho rozvoja v podmienkach SR.
Z kritickej diskusie vyplynuli nasledujúce závery:
· na Slovensku nie je doteraz legislatívne vyriešená problematika zriaďovateľa potápačských staníc a bezpečnosti práce súvisiacej s touto problematikou,
· z toho dôvodu v zákone č. 445/1991 je uvedená činnosť zahrnutá do volných živností, ktorú môžu vykonávať aj majitelia rekreačných a športových preukazov rôznych výcvikových systémov. Táto skutočnosť je v rozpore s medzinárodnými pravidlami pre vykonávanie služobného potápania,
· nie je zriadený a publikovaný oproti iným krajinám Európy, záchranný systém pri potápačských nehodách v podmienkach SR, v ktorom musia byť okrem pretlakových komôr (mobilných a stacionárnych) zverejnené kontakty na obslužný odborný personál a odborných lekárov zaoberajúcich sa problematikou hyperbalickej medicíny a potápania, s dôrazom na pracovné potápanie,
· v rámci Slovenska z dôvodu neujasnenej legislatívy dochádza k mylnému zamieňaniu kvalifikácie pracovného profesionálneho potápača s rekreačnou a športovou kvalifikáciou, čo neraz vedie k mimoriadnym udalostiam pri práci pod vodou.
Z toho dôvodu sa v dňoch 11. a 12 . decembra 2003 stretne v Trenčíne pracovná skupina, ktorej úlohou bude pripraviť návrh Vyhlášky NIP, zaoberajúcej sa otázkou pracovného potápania. Od nej sa potom budú odvíjať aj úpravy smerníc a nariadení k vykonávaniu činností služobných potápačov aj v rámci HaZZ MV SR.
Príjemným spestrením uvedeného podujatia bola aj ukážka nového záchranného plavidla, ktoré prítomným predvuedla firma GUMOTEX Břeclav z ČR.
Ing.Mgr.Ivan Chromek, KPO
Sdílet