Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Bojový řád 5/T: Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor v majetku právnických nebo fyzických osob, ohraničený stavebními konstrukcemi a opatřený mechanickými či jinými zábranami zabraňujícími vstupu neoprávněných osob. Obydlím je uzavřený prostor určený k bydlení.

V souvislosti s provedením zásahu je možné při vstupu do uzavřených prostor využít těchto oprávnění:

  1. příslušník HZS ČR je oprávněn otevřít nebo jiným způsobem si zjednat přístup do obydlí, má-li důvodné podezření, že je ohrožen život nebo je vážně ohroženo zdraví člověka nebo hrozí škoda na majetku, která by mohla přesáhnout částku 50 000 Kč. Nebrání-li tomu okolnosti, zajistí příslušník při vstupu do obydlí přítomnost nezúčastněné osoby. Příslušník HZS ČR vyrozumí o vstupu do obydlí bez zbytečného odkladu Policii České republiky,
  2. vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu,
  3. jednotka může otevřít uzavřený prostor také na základě žádosti o pomoc ze strany příslušníka Policie České republiky, při tom nesmí dojít k ohrožení zdraví a životů hasičů trestnou činností (např. možná střelba), v tomto případě může velitel jednotky zásah přerušit, popř. prostředek ke vstupu do uzavřeného prostoru policii zapůjčit apod.,
  4. za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví.
Sdílet
Přiložené soubory
T.05 Vstup do obydli.pdf zobrazit online PDF 171 kB
Banner Kobit THZ 970*150 OK