Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská abeceda 8

Požáry bytů a nebezpečí při jejich likvidaci.

Charakteristika

Bytové požáry jsou charakteristické:
-omezením velikosti zpravidla na jeden požární úsek,
-intenzivním hořením (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady),
-možným rozšířením požáru skrytými cestami, např. instalační šachtou, kolem rozvodů ústředního topení a po hořlavém plášti budovy,
-ohrožením osob a jejich nutnou záchranou i pomocí výškové techniky,
-nebezpečím intoxikace, opaření a popálení.

Úkoly a postup činnosti

Při hašení bytových požárů je třeba:
-průzkumem zjistit přítomnost ohrožených osob a zvířat,
-možné úkryty, zejména dětí,
-nebezpečné materiály a tlakové lahve,
-cesty šíření požáru,
-stav stavebních konstrukcí,
-možné zásahové cesty,
-provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu,
-u dlouho trvajícího požáru zvážit nutnost evakuace materiálu v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech,
-sledovat stav konstrukcí v místě požáru, možné cesty šíření požáru, věnovat zvláštní pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky,
-zajistit vypnutí elektrického proudu v bytě, případně i v jeho bezprostředním okolí,
-podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu,
-v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech provádět průběžně průzkum a mít připravené proudy k místům možného rozšiřování požáru,
-provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená nebo nucená ventilace, zařízení pro odvod tepla a kouře),
-dle rozsahu požáru určit prostory, kde hrozí nebezpečí intoxikace zplodinami hoření a provést opatření pro ochranu nebo evakuaci osob,
-při hašení požáru používat vhodné hasební látky, nebo přísady ke zvýšení hasebních účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztříštěným vodním proudem, ruční stříkačka k dohašovaní), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení,
informovat obyvatele domu o situaci, usměrňovat jejich chování a předejít tak možné panice nebo jejich ohrožení.

Podle okolností:
-při požáru v bytě se stěnami nebo přepážkami s nedostatečnou požární odolností připravit proud do místnosti, která přiléhá k prostoru, ve kterém hoří,
-jestliže se požár šíří vzduchotechnikou nebo dutinami v přepážkách, nasadit proud do místa předpokládaného šíření požáru (na půdě, v poschodích nad místem požáru),
provést násilný vstup do bytů, kde lze předpokládat zakouření a byt nikdo na výzvu neotevírá.
-Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky.1)

Očekávané zvláštnosti

Při hašení bytových požárů je nutno počítat s následujícími komplikacemi:
-vznik paniky obyvatel domu,
omezená komunikace s obyvateli domu (cizinci, sluchově postižení),
-nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost),
-nesnadné zjištění počtu obyvatel v bytech a v domě,
-nefunkčnost požárně dělících pásů obvodových stěn,
-nepoužitelnost zásahových a únikových cest,
-neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy,
-možnost výskytu různých, někdy i nebezpečných zvířat chovaných v bytech, a tím i nebezpečí ohrožení zvířaty,
-nevhodné stavební úpravy,
-obtížný vstup do bytů i domu (bezpečnostní dveře a zamřížovaná okna),
-skladování různých často snadno hořlavých materiálů včetně skladování hořlavých kapalin a plynů,
-používání bytu k jiným účelům než k bydlení,
-nefunkčnost požárně bezpečnostního zařízení,
-porušení těsnosti technických rozvodů (voda, plyn, topení),
-zvýšení škod z poškozených rozvodů vody a topení.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z požárů bytů z archivu fotografů HZS hl.m.Prahy.
Sdílet