Čtvrtek 24. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Medzinárodná spolupráca vysokých škôl TU vo Zvolene a VUT v Brne vďaka podpore HaZZ

Úzke prepojenie teórie s praxou. Asi takto sa dá charakterizovať medzinárodná spolupráca dvoch univerzít a Hasičského a záchranného zboru MV SR v zastúpení OR HaZZ vo Zvolene. Tentoraz na báze hasiacich látok a ich vplyvu na životné prostredie. Na začiatku bol nápad, ktorého korene sa dajú hľadať už v roku 2002.

Úzke prepojenie teórie s praxou. Asi takto sa dá charakterizovať medzinárodná spolupráca dvoch univerzít a Hasičského a záchranného zboru MV SR v zastúpení OR HaZZ vo Zvolene. Tentoraz na báze hasiacich látok a ich vplyvu na životné prostredie. Na začiatku bol nápad, ktorého korene sa dajú hľadať už v roku 2002.

Na medzinárodnej vedeckej konferencii FIRE ENGINEERING 2002, organizovanej Katedrou protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene, došlo k prvým vzájomným kontaktom medzi katedrou a Ústavom chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemické fakulty VUT v Brne, zastúpenom vtedajším riaditeľom doc.. Ing. Ivanom Maškom, CSc.. Problém vzišiel z diskusie. Vplyv zloženia hasiacej látky na životné prostredie.

Aktuálnosť problému narástla po živelných pohromách v lesoch SR a náraste požiarov na kalamitných plochách. Najmä po roku 2005 z prostredia HaZZ ale aj katedry začali prenikať myšlienky o nízkej účinnosti čistej vody, ako základnej hasiacej látky pri hasení lesných požiarov. Potvrdením týchto úvah sa stali v posledných rokoch najväčšie lesné požiare v Grécku, ale aj na Slovensku, napríklad na Starých Horách v roku 2007. Len pri tomto požiari bolo leteckou technikou pri 917 náletoch dopravených viac ako 1,5 mil. litrov vody. Ako zvýšiť jej účinnosť, bez dopadu na životné prostredie?

Práve táto problematika sa stala nosnou pre návrh projektu APVV: SK-CZ-0109–07 s názvom Zdolávanie požiarov v prírodnom prostredí vhodnou hasiacou technikou z hľadiska akceptácie ekológie životného prostredia. Napriek personálnym zmenám pri obidvoch ustanovizniach, sa rok 2008 stal štartom vzájomnej spolupráce vo vedeckej oblasti medzi riešiteľskými kolektívmi v zložení:

Slovenský riešiteľský kolektív

zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

riešitelia: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Ing. Eva Mračková, PhD.

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.

Český riešiteľský kolektív

zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

riešitelia: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

Mgr. Helena Doležalová Weissmannová, Ph.D.

V prvom roku riešenia (2008) boli splnené nasledujúce ciele:

1. Model požiaru v prírodnom prostredí – výber horľavého materiálu, uskutočnenie vybraných modelov – požiar triedy A a triedy B.

2. Monitoring stavu po zásahu – vybranými experimentálnymi postupmi.

3. Vypracovanie metód odberu vzoriek z miesta požiaru a realizácia odberu vzoriek pre experimentálne účely odobraných vzoriek.

4. Konzervácia vzoriek z miesta požiaru a ich preprava – zrealizované do 24 hodín od odberu vzorky z miesta požiaru.

Uvedené ciele sa mohli naplniť len s podporou hasičskej jednotky. Túto podporu výskumné tímy získali v rámci OR HaZZ vo Zvolene. Po dohode s riaditeľom pplk. Ing. Slavomírom Cesnakom, bola v priestore O

Sdílet
Přiložené soubory
Podrobné foto zobrazit online DOC 6 MB
Banner Dobráci sk