Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Valná hromada SDH Veselí n.Lužnicí

Zejména zhodnocení práce za uplynulé období bylo náplní Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Lužnicí, která se uskutečnila v pátek 27. 11. 2003 v klubovně hasičské zbrojnice.

Aby si čtenáři udělali představu, jak tento SDH funguje, můžete si v následující části přečíst podstatnou část Zprávy o činnosti, jak ji předložil velitel SDH pan Jaroslav Březina ml.

1. ÚVOD
Tuto zprávu o činnosti od minulé Valné hromady, která se konala 29. 11. 2002, předkládá Výbor Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Lužnicí. Letošní rok by se dal charakterizovat jako rok, kdy se významným způsobem vylepšilo vybavení zásahových jednotek města, jejichž činnost náš Sbor zajišťuje.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A ČINNOST VÝBORU SDH
Členská základna našeho SDH v současné době čítá celkem 56 členů, z toho je 51 činných a 4 podporující. Z tohoto počtu je 20 žen a 36 mužů. Nejmladšímu členovi je 23 let, nejstaršímu 79 let. Průměrný věk člena sboru je 46 let. Nejdelší doba členství ve sboru je 55 let, průměrná doba členství je přes 19 let.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů se scházel pravidelně jednou měsíčně. Celkem se takto v tomto roce uskutečnilo 12 schůzí výboru, na kterých byly projednávány otázky běžného provozu našeho sboru a organizační zabezpečení akcí, kterých se náš sbor zúčastnil. Účast členů výboru na jeho jednáních je až na výjimky velmi dobrá, případná neúčast bývá většinou řádně omluvena.

3. ŠKOLENÍ
Pravidelných cyklických školení na HZS v Táboře se v letošním roce zúčastnili čtyři strojníci a tři velitelé. Školení členů zásahových jednotek probíhalo průběžně v jarních a letních měsících. Celkem se uskutečnila 2 teoretická školení a 2 praktické nácviky v rozsahu 40 hodin. Výcvik se řídil příslušnými pokyny, které vydává Ministerstvo vnitra a navíc byl letos zaměřen na praktické ovládání naší nové techniky a vybavení. Nositelé dýchací techniky absolvují každé tři měsíce zvláštní praktický i teoretický výcvik. V letošním roce rovněž 7 členů zásahových jednotek získalo oprávnění pro práci s motorovou pilou.

4. TECHNIKA A VYBAVENÍ
Menší revoluce v letošním roce nastala ve vybavení zásahových jednotek. Při loňských povodních se bohužel ukázalo, co všechno nám chybí. Díky pochopení zastupitelů města, kteří schválili pro letošní rok výrazně vyšší rozpočet než bývalo obvyklé, se však celou řadu těchto položek podařilo doplnit. Jde zejména o elektrocentrálu, plovoucí čerpadlo, motorovou pilu, brodicí holínky (tzv. prsačky), sadu odlehčených trhacích háků, čtyřdílný nastavovací žebřík a záchytná lana.
Osobní vybavení členů zásahových jednotek doplnilo 14 zásahových kabátů Fireman V, od HZS jsme dostali čtyři zásahové přilby Rosenbauer a je objednáno i 6 nových přileb Schubert F210. Objednáno je i 10 nových pracovních oděvů PS II Nomex, které by měly být dodány na začátku příštího roku.
Při jednání s vedením města o rozpočtu na příští rok jsme prosazovali nákup dalších osobních ochranných pomůcek pro zasahující hasiče. Pokud bude návrh tohoto rozpočtu schválen zastupitelstvem, je počítáno se zakoupení dalších pracovních oděvů PS II Nomex, zásahové obuvi a zásahových rukavic.
Při loňských povodních nám dosloužil náš hlavní zásahový automobil CAS-25 Škoda RTHP. Vozidlo bylo prodáno firmě PAVÚS. Demontovali jsme veškeré naše zařízení a vyklidili zásahový materiálu. Po předání vozidla novému majiteli provedli naši strojníci proškolení jeho obsluhy.
Jako náhrada za CAS-25 Škoda RTHP byla zakoupena za velmi výhodných podmínek od Tranzitního plynovodu a.s. CAS-32 Tatra 148. V současné době tak zásahové jednotky disponují vozidly CAS-32 Tatra 148, CAS-8 Avia a DVS-12 Avia. Na vozidlech byla provedena v letošním roce členy našeho Sboru celá řada úprav a oprav. U DVS-12 Avia je to zejména úprava úložných prostorů pro umístnění nového vybavení (elektrocentrála, pila) a kompletní nastříkání novým lakem, které bylo nutné po loňské opravě. Na vozidle CAS-32 Tatra 148 to pak byla montáž přídavných výstražných modrých majáků a světel, montáž alternátoru místo nevyhovujícího dynama, úprava SPZ včetně jejího osvětlení a montáž držáků a umístnění zásahového materiálu (nastavovací žebříky, plovoucí čerpadlo, trhací háky) na horní ploše nad nádrží. Obě Avie absolvovaly v letošním roce kontrolu na STK a prošly měřením emisí.
Koupě Tatry pomohla vyřešit kritický stav se zásahovými vozidly. Některé problémy však přetrvávají. Tatra bohužel nemá dostatečnou kapacitu pro přepravu potřebného počtu zasahujících hasičů a také prostory pro některé vybavení (např. dýchací techniku) zde chybí.
Město v letošním roce usilovalo o získání státní dotace pro nákup nové cisterny. Ta bohužel nebyla přidělena. Při jednání s vedením města a finančním výborem bylo dohodnuto, že žádost o dotaci bude podávána i v příštích letech a pouze pokud se jí podaří získat město novou cisternu zakoupí. Do té doby musíme pracovat se stávajícím vybavením. Abychom alespoň částečně přizpůsobili Tatru našim potřebám, byla v rozpočtu na příští rok vyčleněna částka, která umožní částečnou rekonstrukci, která bude spočívat ve vybudování úložných prostor v bocích vozu a na horní ploše nad nádrží. Rovněž bude provedena výměna nevyhovujícího výstražného zařízení.
Dvěma vozidlovým radiostanicím, které jsme používali, v příštím roce končí homologace, byly proto zakoupeny a do všech vozidel namontovány tři nové radiostanice Motorola. Pro možnost zlepšení komunikace u zásahu byly zakoupeny čtyři jednoduché kapesní vysílačky. Pravidelnou údržbou, zejména vybíjením a nabíjením baterií, procházejí rovněž obě profesionální kapesní radiostanice Maxtor.
Podařilo se zajistit zapůjčení počítače, který umožňuje připojení na internet. Ten byl umístněn do klubovny a poté co všichni velitelé byli seznámeni s jeho obsluhou, jsou schopni ihned po návratu od zásahu vyplnit a na operační středisko v Táboře poslat Zprávu o zásahu.
Pravidelná údržba byla prováděna na dýchacích přístrojích, které rovněž v rámci školení jejich obsluhy absolvují přezkoušení funkčnosti na HZS. Dvě tlakové lahve rovněž prošli pravidelnou revizí u specializované firmy v Písku.
Samozřejmostí je pak i další běžná údržba výstroje a zásahového materiálu včetně všech zásahových vozidel, zejména pak ošetření po zásazích a jiném použití.

5. HASIČSKÁ ZBROJNICE
V hasičské zbrojnici se členové našeho Sboru scházeli pravidelně v sobotu dopoledne. Odpovídá tomu i množství odvedené práce. Úpravy a opravy techniky jsou uvedeny výše, celé řady vylepšení se však dočkal i samotný objekt hasičské zbrojnice.
Nepříjemné překvapení nás čekalo v hasičárně v sobotu ráno 29. března. Prasklá hadička u splachovadla na pánských záchodech, které sousedí s klubovnou nad garážemi způsobila vyplavení části místností v horním patře a zejména všech tří garáží. Vyměnili jsme vadnou součástku (a preventivně jsme to samé udělali i ostatních splachovadel) a nutně musel následovat velký úklid a sušení.
Vyrobili jsme a do první garáže nainstalovali železné regály, do garáží ve dvoře pak regály dřevěné. To umožnilo lepší a přehlednější uložení veškerého zásahového materiálu a materiálu pro opravy. Z téhož důvodu jsme vyrobili a na zdi v garážích instalovali závěsné držáky na savice, nastavovací žebříky a kropicí lištu pro Tatru a také věšáky na kabáty a nepromokavé pláště.
Částečnou rekonstrukcí prošla elektroinstalace. Byl udělán rozvod elektrického proudu pro osvětlení první garáže jak od garážových vrat tak od dveří na dvůr (schodišťový vypínač), přiveden proud do druhé garáže k nově instalovanému rozvaděči pro nabíjení svítilen a kapesních radiostanic a osazení dobíjecího zařízení pro akumulátory zásahového vozidla TATRA 148 CAS-32. V horním patře byla provedena oprava elektroinstalace na chodbě a pánském WC, které bylo porušeno tím, že při natahování kabelu pro vypalovací pec Domu dětí byl přerušen nulový vodič.
Změny jsme udělali také u rozvodu vody, z důvodu lepší přístupnosti jsme provedli natažení vodovodního potrubí z hydrantu ve dvoře přes třetí garáž s vyústěním v obvodové zdi vedle vrat na ulici, které umožní plnit cisterny vodou bez nutnosti zajíždět do dvora úzkým průjezdem vedle garáží. Rovněž byla provedena výměna šoupěte nadzemního hydrantu ve dvoře.
Další zlepšení pracovního prostředí v hasičárně pak zajistila výroba a osazení 6 kusů stavěčů garážových vrat, výroba spodní a závěsné skříňky pod rozvaděč pro nabíjení či natření nových palubkových dveří z první garáže na dvůr a ze dvora do chodby.

6. ZÁSAHY
Co do počtu zásahů bylo období od loňské valné hromady, zřejmě i vlivem letošního suchého a horkého léta, silně nadprůměrné. Zásahové jednotky zaznamenali celkem 31 výjezdů, z toho se jednalo 20× o požár, 8× o čerpání vody, 2× o technickou pomoc a 1× to bylo taktické cvičení. Podrobnosti ke všem zásahům můžete najít na našich webových stránkách http:sdh-veseli.hyperlink.cz ..
Mezi větší zásahy patří zejména tyto: 10. 12. 2002 požár penzionu Zvon, 4. 1. 2003 čerpání vody na zimním stadionu TJ Lokomotiva ve Veselí nad Lužnicí, 5. 5. 2003 požár obytných buněk v areálu TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, 23. 6. 2003 dopravní nehoda s následným požárem na přejezdu u Řípce, 10. 8. 2003 požár vytěženého rašeliniště a okraje lesa za hájovnou Vršková a 7. 9. 2003 požár osobního automobilu na parkovišti u Horusického rybníka.

7. SOUTĚŽE
V seznamu soutěží, kterých se letos zúčastnila družstva našeho SDH najdeme v letošním roce čtyři položky.
Do prvního kola soutěže v požárním sportu, které letos pro náš okrsek pořádal 10.5. Sbor dobrovolných hasičů Val v Hamru, se zapojila dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Družstvo mužů A opět dokázalo zlepšit svůj čas v požárním útoku a v této disciplíně bylo suverénně nejlepší, v konečném pořadí v součtu s během na 100 metrů překážek to stačilo na konečné 5.místo. Družstvo mužů B skončilo na 14.místě. Ženy letos poprvé v okrsku měly konkurenci, své soupeřky však v obou disciplínách dokázaly porazit a zvítězily.
Soutěže O pohár SDH Dvorce na hřišti v Tučapech, která byla zařazena do seriálu Jihočeské hasičské ligy, se 19.7. zúčastnilo po jednom družstvu mužů i žen. Za krásného počasí se na start postavilo 56 družstev z celého jihočeského kraje i dalších oblastí. Vzhledem ke kvalitě přihlášených družstev jsme si nemohli dělat šance na přední umístnění a jako interní cíl pro obě družstva jsme si stanovili nemít čas dvakrát horší než vítěz. To se podařilo splnit oběma družstvům. Muži obsadili 26. místo, ženy skončili na 9. místě, když se jim podařilo vylepšit si svůj nejlepší čas.
Již tradiční víkendový výlet do Miřetic u Chrudimi, kde se na pozvání partnerského Sboru dobrovolných hasičů zapojujeme do soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Miřetice byl letos okořeněn i „evakuací“ našich členů ze sprchy na obecním úřadě poté, co se rozbil zámek a nešly otevřít dveře. Při vlastní soutěži se družstvu žen bohužel pokus příliš nezdařil což znamenalo slabý čas a konečné druhé místo. Muži ve své kategorii nastoupili na start až jako poslední z celého jedenadvaceti­členného soutěžního pole a výsledné desáté místo v konkurenci místní špičky je dobrým výsledkem.

8. MEMORIÁL JOSEFA ŹAHOURA
Na novém místě před kulturním domem a podle nových pravidel se v sobotu 4.října utkalo 15 družstev mužů a 1 družstvo žen z okresů Tábor, Jindřichův Hradec a Chrudim v požárním útoku na 4.ročníku Memoriálu Josefa Žahoura, který uspořádal náš Sbor dobrovolných hasičů.
Nová pravidla, která vychází ze starších propozic, podle kterých se dnes již nesoutěží, jsme zvolili zejména proto, že se voda čerpá z řeky a hadice musí být na základně poskládány v kotoučích. Tím se o hodně více přibližují skutečným podmínkám při zásahu a jsou tak základem pro lepší výcvik zásahových jednotek Sborů dobrovolných hasičů.
Za poměrně velkého zájmu diváků si mezi muži pohár za vítězství odvezlo družstvo Zhoř u Tábora A, druzí skončili hasiči z Lomnice nad Lužnicí a třetí místo obsadil tým Zhoř u Tábora B. V ženské kategorii a tím pádem také v kategorii MIX (součet času družstva žen a mužů) bohužel domácím nepřijela konkurence a tak mohli slavit vítězství. V kategorii mužů bylo A mužstvo páté a mužstvo B deváté.

9. OSTATNÍ AKCE
Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Zlukov jsme připravili ukázky techniky na dětském dnu ve Zlukově. Děti se dozvěděli jak správně přivolat pomoc pokud zjistí nějakou mimořádnou událost. Předvedli jsme simulovaný zásah a dále ukázali například stříkání pěnou nebo činnost plovoucího čerpadla.
Pro rodiny a přátele našich členů jsme na 30.4. připravili „čarodějnické“ posezení s hudbou a občerstvením ve dvoře hasičské zbrojnice. Dva výjezdy během této akce nasvědčují tomu, že tento způsob držení pohotovosti právě v tento den není úplně špatným nápadem.
Již tradiční součástí naší činnosti je večerní posezení v hostinci Arabela po Memoriálu Josefa Žahoura. Také letos jsme se za hudebního doprovodu pana Ingvorta bavili do pozdních večerních hodin.
I v letošním roce naši členové absolvovali řadu klání v bowlingu. Vyvrcholením dlouhodobého tréninku by měla být účast v Městské lize, kterou pořádá Bowling centrum hotelu Trilobit ve Veselí nad Lužnicí a do které jsme přihlásili dvě družstva.

10. ZÁVĚR
O naší činnosti průběžně informujeme prostřednictvím internetové stránky, na které lze najít podrobnosti k veškerým zde zmíněným akcím včetně fotografií. Naší činnost prezentujeme rovněž v tisku, zejména v měsíčníku Veselsko.
Výbor SDH děkuje všem členům za práci, kterou odvedli v letošním roce, dále děkuje všem kteří jakýmkoliv způsobem podporují naší činnost, kterou děláme ve prospěch všech obyvatel našeho města. Zvláštní poděkování pak patří rodině Kartákových a jejich Hostinci Arabela, který nám poskytuje takřka rodinné zázemí.

Stanislav Kaisler
starosta SDH Veselí nad Lužnicí
http:sdh-veseli.hyperlink.cz
Sdílet