Úterý 29. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Aktuální počasí nahrává možnému vzniku požáru

Hasičský záchranný sbor České republiky ( HZS ČR ) varuje na nebezpečí vzniku požáru spojené se suchem v tomto období. Lidé by měli omezit manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě, ale i na svých soukromých pozemcích.

Hasičský záchranný sbor České republiky ( HZS ČR ) varuje na nebezpečí vzniku požáru spojené se suchem v tomto období. Lidé by měli omezit manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě, ale i na svých soukromých pozemcích.

Málokdo si uvědomuje, jak nebezpečná je manipulace s otevřeným ohněm v přírodě. Oheň na volném prostranství se může snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky. Nezapomeňte, že také platí celoroční zákaz kouření v lese.

V roce 2008 vzniklo v přírodním prostředí, na zemědělských plochách a v lesnictví 1497 požárů se škodou 55 milionů Kč, 73 osob bylo zraněno a 5 osob usmrceno.

Zákon o požární ochraně stanoví, že fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) – zejména pálení většího množství materiálu – je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

* Při silném větru, dlouhotrvajícím suchu oheň venku vůbec nerozdělávejte.
* Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
* Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
* Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
* Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
* Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
* Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
* Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství 

-kow-

Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK