Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stáž z Gruzie

Cílem studijní cesty bylo v praxi představit integrovaný záchranný systém v podmínkách České republiky a ukázat jeho úrovně, složky, jejich úlohy a vzájemnou spolupráci včetně komunikace s obyvatelstvem. Celá stáž byla postavena na posloupnosti: stát → kraj → obec s rozšířenou působností → obec.

Cílem studijní cesty bylo v praxi představit integrovaný záchranný systém v podmínkách České republiky a ukázat jeho úrovně, složky, jejich úlohy a vzájemnou spolupráci včetně komunikace s obyvatelstvem. Celá stáž byla postavena na posloupnosti: stát → kraj → obec s rozšířenou působností → obec.

V letech 2008 – 2009 se uskutečnil vzdělávací projekt pro pracovníky samospráv a neziskových organizací v Gruzii, v rámci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Realizátorem bylo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o.p.s. (dále jen „VCVS ČR"), vzdělávací instituce s 19letou praxí ve vzdělávání veřejného sektoru, akreditovaná 3 ministerstvy včetně Ministerstva vnitra ČR, člen Evropské sítě vzdělávacích organizací pro místní a regionální správu se sídlem ve Strasbourgu (ENTO).

Státní znak Gruzie

Ruská invaze do Gruzie v srpnu 2008 a její následky v praxi ukázaly naléhavou potřebu vzdělávání místní správy a dalších institucí v oblasti řešení mimořádných situací a přípravy na ně. Do projektu proto bylo dodatečně zařazeno vzdělávání na témata krizové řízení a havarijní plánování. <obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„172“ />

Kurz proběhl v listopadu 2008 v hlavním městě Gruzie Tbilisi. Hlavním tématem bylo objasnění základů problematiky krizového a havarijního plánování a principů integrovaného záchranného systému v ČR. Úloha jednotlivých složek a jejich spolupráce v integrovaném záchranném systému byla účastníkům demonstrována i na příkladech skutečných událostí a na řešení případových studií. <obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„173“ />

Kurz byl účastníky hodnocen velmi pozitivně; přinesl jim řadu nových a cenných informací a znalostí. V následujícím období se ukázalo, že byl pro ně velmi inspirativní a motivoval je k dalším aktivitám, ale zároveň se ukázala potřeba dalšího vzdělávání a získání praktických zkušeností z fungujícího systému v této oblasti. <obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„174“ />

VCVS ČR proto připravilo další projekt – Studijní pobyt 10 představitelů a pracovníků veřejné správy z Gruzie v České republice, za odborné spolupráce s Českou asociací hasičských důstojníků o.s. a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Koncepci odborného programu stáže připravil Ing. Martin Žaitlik. Na realizaci projektu se podařilo získat financování z prostředků Open Society Fund. <obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„174“ />

Stáž se uskutečnila ve dnech 13. – 19. září 2009. Součástí skupiny byli kromě představitelů měst a kraje Guria také zástupci partnerské gruzínské vzdělávací organizace Civitas Georgica, jeden gruzínský hasič a novinář. Cílem studijní cesty bylo v praxi představit integrovaný záchranný systém v podmínkách České republiky a ukázat jeho úrovně, složky, jejich úlohy a vzájemnou spolupráci včetně komunikace s obyvatelstvem. Celá stáž byla postavena na posloupnosti: stát → kraj → obec s rozšířenou působností → obec.<obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„175“ />

Nejprve účastníci navštívili Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, pracoviště operačního a informačního střediska. Po krátkém zahájení stáže a organizačních záležitostech byli přítomní seznámeni náměstkem generálního ředitele plk. Ing. Zadinou o úloze jednotek požární ochrany, postavení generálního ředitelství a státoprávním uspořádání České republiky v souvislosti s přípravou a řešením mimořádných událostí. Přítomní vedoucí pracovníci návštěvě objasnili význam tohoto národního koordinačního centra pro mimořádné události včetně spolupráce s orgány Evropské unie a Severoatlantické aliance. Samostatná část byla věnována objasnění účelnosti a organizaci tísňové linky 112 včetně jejího softwarového vybavení. Následovala (v rámci možností) prohlídka prostorů a podmínek práce krizových štábů a prohlídka Operačního a informačního střediska MV – GŘ HZS ČR včetně ukázky on-line propojení a možností koordinace řešení vnitrostátních i mezinárodních mimořádných událostí.

Další částí odborné stáže byla návštěva MV – HZS ČR Základny logistiky Olomouc, skladu Drahanovice. Účastníci byli seznámeni se systémem, organizací a vybavením základen logistiky HZS ČR. Výklad byl ukončen prohlídkou skladu Drahanovice, včetně komentáře a odpovědí mnoha dotazů.

Ze „státní úrovně" stáž pokračovala v „úrovni obcí s rozšířenou působností". Po krátkém přijetí u starosty města Šumperka byli přítomní seznámeni s úlohou obce s rozšířenou působností v krizovém řízení, připravenosti a organizaci práce krizového štábu včetně nezbytné dokumentace. Stážisté také navštívili Základnu civilní ochrany Luže (Město Šumperk), kde si prohlédli připravené podmínky pro nouzové ubytování a nezbytné materiální vybavení. V rámci předávání zkušeností byli přítomní seznámeni s formou přípravy obyvatelstva na krizové situace včetně přípravy dobrovolníků a zkušeností z řešení krizových situací. Zkouška nouzového spojení a následná krátká debata na občanských radiostanicích „okořenila" celou návštěvu tohoto zařízení.<obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„176“ />

Ve městě Hanušovice byli účastníci seznámeni s připraveností a organizací práce krizového štábu včetně úlohy sboru dobrovolných hasičů města menší velikosti. Prohlídka skladů včetně hasičské zbrojnice a techniky dobrovolné jednotky požární ochrany spustila otevřenou diskuzi nad zkušenostmi z řešení mimořádných událostí z úrovně místní samosprávy v obou zemích.

Samostatný blok stáže tvořilo seznámení se s připraveností na mimořádné události z úrovně spolupráce územního odboru HZS Olomouckého kraje a města Prostějov. Objasněním úlohy, určení a prohlídkou skladu materiální humanitární pomoci v Hamrech (patřící HZS Olomouckého kraje, Územnímu odboru Prostějov) byla přítomným provedena ukázka pracoviště krizového řízení obce včetně předání zkušeností z konkrétního řešení mimořádných situací.<obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„177“ />

V závěru stáže se účastnící seznámili s podmínkami činnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí. Stážisté navštívili např. standardní hasičskou zbrojnici ve Vrahovicích nebo jednu z nejnovějších hasičských zbrojnic v Brodku u Prostějova. Při všech návštěvách se rozvinula bohatá otevřená diskuze zvláště o zkušenostech ze zásahové činnosti a zajištění chodu dobrovolné jednotky hasičů.<obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„178“ />

Neméně zajímavá přednáška hlavního psychologa HZS ČR uzavřela odbornou část stáže. Zahraničním účastníkům byla přednesena úloha psychologické služby včetně poskytování psychosociální služby na území zasaženém mimořádnou událostí či zkušenosti z posttraumatických týmů.

V rámci stáže také proběhlo přijetí účastníků náměstkem primátora Statutárního města Olomouc v krásných historických prostorách radnice a beseda se studenty Vyšší odborné školy Charita v Olomouci na téma Gruzie rok po ruské invazi.

Celá stáž byla „okořeněna" nezapomenutelnými zážitky. Mezi takové určitě patřil oběd a seznámení se s činností azylového domu Armády spásy nebo návštěva pivovaru Holba s prohlídkou provozu s nezbytnou degustací. Zážitkem pro naše gruzínské kolegy byla také cesta vlakem – soupravou Supercity Pendolino a prohlídky navštívených měst a obcí.

<obrazek2 zarovnani=„vpravo“ id=„179“ />Nejdůležitější a nejužitečnější však pro ně bylo praktické seznámení s fungováním složek Integrovaného záchranného systému, zejména hasičského záchranného sboru, kde oceňovali zejména propracovaný profesionální způsob fungování a pozornost, která je věnována odbornému vzdělávání a výcviku. Velmi obdivovali zejména špičkovou vybavenost a technické zázemí jednotek požární ochrany, včetně spolupráce s dobrovolnými hasiči.


Zdroj: Česká asociace hasičských důstojníků-swo-

Sdílet