Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Smlouva o spolupráci podepsána

Ve čtvrtek, 5. listopadu 2009 podepsali v Centru hasičského hnutí Přibyslav starosta SH ČMS Ing. Karel Richter a prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik Smlouvu o spolupráci, jejíž text přinášíme v plném znění.

Ve čtvrtek, 5. listopadu 2009 podepsali v Centru hasičského hnutí Přibyslav starosta SH ČMS Ing. Karel Richter a prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik Smlouvu o spolupráci, jejíž text přinášíme v plném znění.


Smlouva o spolupráci

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze 2, Římská 45, zastoupené starostou sdružení Ing. Karlem Richtrem (dále jen SH ČMS)

a

Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky se sídlem Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, zastoupené prezidentem DPO SR JUDr. Jozefem Minárikem (dále jen DPO SR)

Oceňujíce svoji dosavadní vzájemně prospěšnou spolupráci, se dohodly v zájmu jejího dalšího prohlubování a upevňování uzavřít tuto smlouvu o spolupráci. Obě smluvní strany se dohodly na spolupráci, která má dlouholeté tradice, a to na úrovni základních článků, okresních, městských, krajských a republikových organizací v podmínkách právního uspořádání obou států.

Smlouva o spolupráci navazuje na Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 235/1993 ze dne 23. listopadu 1992, že byla v Bratislavě podepsána smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci. Zejména pak na čl.5, 7, 16.

Vzájemná spolupráce se bude na úrovni obou republikových organizací SH ČMS a DPO SR rozvíjet a udržovat především v těchto oblastech:

Článek I.

Vnitroorganizační oblast

1) výměna zkušeností a informací z vnitroorganizační činnosti
2) vzájemná výměna vydaných základních dokumentů SH ČMS a DPO SR
3) výměna zkušeností z činností aktivů zasloužilých členů obou organizací
4) zprostředkování spolupráce odborných periodik (Požiarnik, Tuzolsto, Hasičské noviny, Hasičská a záchranářské Alarm revue atd.)
5) vzájemná výměna zkušeností vedení ústředních odborných rad cestou společných jednání vždy jedenkrát za dva až tři roky
6) vzájemná výměna vydaných ocenění a medailí SH ČMS a DPO SR pro archivní účely

Článek II.

Hospodářská činnost a tvorba vlastních zdrojů

1) vyměňovat si zkušenosti o tvorbě vlastní zdrojů (např. členské příspěvky, prodejní materiál, podnikatelské aktivity)
2) všestranně vytvářet podmínky (zejména legislativní a ekonomické) pro efektivní spolupráci organizačních jednotek v působnosti DPO SR a SH ČMS
3) spolupracovat v oblasti čerpání finančních prostředků ze zdrojů SR a mezinárodních i nadnárodních organizací a společností
4) vyměňovat si zkušenosti a informace o sponzorské činnosti a daňových otázkách týkajících se záchranářských aktivit
5) analyzovat oblast ekonomických a právních aktivit zemí EU, SR a ČR z pohledu činnosti hasičských aktivit

Článek III.

Odborná příprava

1) výměna zkušeností a materiálů v oblasti odborné přípravy (plnění odborností z úseků prevence, represe a ochrany obyvatelstva)
2) výměna zkušeností z organizování odborných seminářů a školení v oblasti hasičských
soutěží
3) výměna zkušeností z oblasti přípravy rozhodčích pro požární sport a tradiční disciplíny CTIF
4) výměna zkušeností z činnosti odborných rad úseků prevence, represe a ochrany obyvatelstva
5) podpora obou smluvních stran při vzájemných návštěvách družstev SDH a DHZ na soutěžích a společenských a dalších akcích

Článek IV.

Práce s dětmi a mládeží

1) vzájemná výměna zkušeností v oblasti práce s dětmi a mládeží (pravidelná setkání Ústředních odborných rad s minimální frekvencí každé dva roky, vzájemná pozvání delegací na akce republikového formátu)
2) organizování společných setkání mladých hasičů zejména prostřednictvím akcí nižších a základních článků (tábory, soutěže), SH ČMS každoročně vytvoří nabídku několika letních táborů, kde bude možná účast mladých hasičů DPO SR
3) vzájemné uznání účasti na vzdělávacích akcích pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů v oblastech, které jsou ve vzdělávacích programech totožné : pedagogika, psychologie, zdravověda, bezpečnost práce při činnosti s dětmi, pobyt v přírodě. DPO SR akceptuje vzdělávací systém vedoucích mládeže SH ČMS v plném rozsahu kvalifikačních stupňů (I.II.III). SH ČMS každoročně vytvoří pro DPO SR nabídku účasti instruktorů kolektivů mladých hasičů na letních školách.
4) vzájemná výměna informací v oblasti publikační (metodické pomůcky, učební texty, propagační materiály)

Článek V.

Kulturně společenská činnost

1) nadále pokračovat ve spolupráci při podpoře vzájemných kontaktů v oblasti kulturních aktivit (např. společné koncerty, organizování přehlídek dechových, divadelních souborů atp.)
2) vzájemně se informovat o edičních záměrech (kanceláře Ústředí budou zasílat plán ediční činnosti na kalendářní rok) s cílem koordinovat publikační činnost (psaní společných kapitol,tisk společných česko-slovenských knih)
3) jednou za dva roky uskutečnit společné zasedání komisí pro historii a sekcí sběratelů
4) vzájemně si zasílat vydávaná periodika a dvakrát ve volebním období konat společné zasedání redakčních rad časopisů

Článek VI.

Zahraniční styky

1) výměna zkušeností ze spolupráce s ostatními partnerskými státy
2) výměna zkušeností z činnosti národních organizací CTIF
3) spolupráce při prosazování společných zájmů v rámci CTIF
4) spolupráce při zajišťování pobytu a výměny zahraničních hasičských kolektivů a studijních delegací v souladu s mezinárodními dohodami
5) spolupráce při organizování mezinárodních soutěží, sympozií, dětských táborů a kulturních akcí
6) vzájemně podporovat příhraniční spolupráci a družební činnost mezi organizačními jednotkami SH ČMS a DPO SR

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1) Na základě této smlouvy, potřeb obou organizací a získaných zkušeností se vytvářejí podmínky pro uzavírání dohod mezi jednotlivými organizačními jednotkami obou organizací.
2) Smlouva o spolupráci bude pravidelně hodnocena jednou ročně při společném setkání představitelů obou organizací
3) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž každá strana obdrží po jednom.
4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
5) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

V Přibyslavi dne 5. 11. 2009

.............­.............­.............­.............­........... .............­.............­.............­.............­........

JUDr. Jozef Minárik Ing. Karel Richter

president DPO SR starosta SH ČMS

Info a foto: DH.cz


-wap-

Sdílet