Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Není ucpávka jako ucpávka

V posledním období se členové PKPO při realizaci požárních přepážek setkávají s názorem, že dotěsnění instalací prostupujících požárně dělící konstrukcí nemusí být provedeno podle článku 8.6.1. ČSN 730802.

Hasičský záchranný sbor ČR k platnosti normy ČSN 73 0802

V posledním období se členové PKPO při realizaci požárních přepážek setkávají s názorem, že dotěsnění instalací prostupujících požárně dělící konstrukcí nemusí být provedeno podle článku 8.6.1. shora uvedené normy a že je postačující dotěsnění dobetonováním či dotěsnění běžnou maltou s úlomky cihel (není specifikováno, zda se jedná o plynosilikát či pálenou cihlu). Vedení komory proto požádalo o stanovisko Generální ředitelství HZS ČR. Jsme přesvědčeni, že v souladu s platnými normami a zákony nelze protipožární opatření provádět jinými systémy a hmotami, než které prokazatelně odpovídají platným zákonům a normám. Jednou ze správných variant může být například použití těsnící protipožární manžety pro dotěsnění prostupu plastových rour požárně dělící konstrukcí.
Odpověď GŘ HZS otiskujeme v plném znění: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo dne 18. 11. 2003 dopis, ve kterém žádáte o stanovisko k čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 řešící prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi, které mají být dotěsněny. K Vámi sdělenému dotazu, který se týká čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 sdělujeme: Prostupy rozvodů a instalací musí být vždy utěsněny tak, aby se nemohl rozšířit požár z jednoho požárního úseku do druhého. Jak vyplývá z čl. 8.6.1 požaduje se, aby toto utěsnění bylo z hmot hořlavosti max. C1 a mělo požární odolnost jako stavební konstrukce, kterou je prostup proveden avšak max. 60 min. Údaj o hořlavosti hmot a požární odolnosti utěsnění prostupů uvedených v čl. 8.6.1 se týká otvorů, kterými procházejí zejména potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na stupeň hořlavosti použitého materiálu) a které mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí při dodržení podmínek čl. 8.6.1 bez dalších opatření, jak je stanoveno v čl. 11.1.1. Zmiňovaný údaj uvedený v předmětném čl. 8.6.1 je brán z výše uvedených důvodů za upřesňující, neboť v případě utěsnění se jedná o výrobek zhotovený v rámci výstavby. Jeho provedení je odvislé od kvality práce na stavbě, která je z hlediska požární odolnosti obtížně změřitelná. Při tvorbě tohoto článku bylo vycházeno z předpokladu, že utěsnění bude provedeno u procházejícího potrubí či instalace menšího průřezu tj. do 40 000 mm2. Při použití průřezu potrubí většího než je uvedená hodnota se provádějí další opatření vyplývající z ustanovení čl. 11.1.1 ČSN 73 0802.
Požadavky uvedené v ustanovení zmiňovaného čl. 8.6.1 platí již řadu let a dosud nebyly zjištěny značné závady v případě požárů. Samozřejmě, že z hlediska požární bezpečnosti staveb, použití Vámi zmiňované manžety s ověřenou požární odolností a bez dotěsnění prostupu plastového potrubí požárně dělicí konstrukcí, lze považovat za jednu z možností splnění normativních požadavků. Toto řešení však nelze považovat za jediné výlučně možné. Je třeba zdůraznit, že při hodnocení prostupu kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi, je nutno brát v úvahu vliv těchto prostupů na celistvost a izolaci požárně dělicí konstrukce, celistvost a izolační vlastnosti systému pro utěsnění prostupů a dále i izolační vlastnosti prostupujícího vedení a jejich celistvost. Při rozhodování o funkčních kriteriích tj. celistvosti (E) a celistvosti a tepelné izolace (EI) je nutno uvažovat o možnosti prostupu ohně požárně dělicí konstrukcí, kterou potrubí nebo kabel prochází.
Dále je nutno konstatovat, že si uvědomujeme nutnost řešení dané problematiky, týkající se utěsnění prostupu požárně dělicími konstrukcemi, z nového pohledu. Tento je ovlivněn vstupem České republiky do EU, což znamená respektování evropských předpisů (zejména směrnicí Rady 89/106/EHS, Interpretační dokument č. 2 k této směrnici) a přebírání evropských norem. Prvním krokem je změna 1 ČSN 73 0810, která reaguje na nově přijatou klasifikační normu ČSN EN 13 501–2 a následně revize této normy v průběhu příštího roku. Úpravy provedené v ČSN 73 0810 budou mít vliv i na změny projekčních norem řady ČSN 73 08… Na nový přístup k řešení požární bezpečnosti bude rovněž reagováno v nově navrhované vyhlášce MV, kterou se stanoví technické podmínky požární ochrany staveb. pplk. Ing. Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele HZS ČR
Sdílet