Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Členové SH ČMS a SDH obcí jsou lépe pojištěni

Nová smlouva o pojištění členů SH ČMS.

Stávající pojistné smlouvy č. 751–083 z prosince 1996 a č. 760–083 z března 1998 tak byly nahrazeny zcela novou smlouvou s evidenčním číslem 792–083.
Novou smlouvou jsou pro případ přechodného nebo trvalého tělesného poškození nebo smrti úrazem pojištěni nejen všichni řádní členové SH ČMS, ale už i členové Přípravky SH ČMS, pořadatelé a zdravotníci akcí SH ČMS, rodinní příslušníci řádných členů SH ČMS, kteří se účastní rekreačních pobytů organizovaných pro členy SH ČMS, účastníci rekreačních pobytů v dětských táborech organizovaných SH ČMS a to včetně personálu těchto zařízení a účastníci školení a výcviku v hasičských školách a zařízeních SH ČMS. Pojištěni se vztahuje také na aktivní účastníky postupových hasičských soutěží v požárním sportu a soutěže O pohár starosty SH ČMS a na členy SDH, kteří jsou zařazeni v jednotce SDH obce, a členy SH ČMS, kteří jsou zapojeni do činnosti této jednotky.
Touto smlouvou jsou také pojištěny všechny organizační jednotky SH ČSM pro případ, že budou odpovědny za škodu, k níž došlo v souvislosti s pořádáním postupových hasičských soutěží v požárním sportu.
Nové pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při aktivní účasti na hasičských soutěžích v požárním sportu, tradičních mezinárodních hasičských soutěžích včetně pohárových, pokud probíhají podle Směrnic a pravidel schválených SH ČMS nebo hasičského záchranného sboru a jsou v celorepublikovém a okresním kalendáři soutěží. Pojištění se vztahuje i na případy úrazů, ke kterým dojde při tréninku a sportovní přípravě na soutěže v požárním sportu a při tradičních mezinárodních hasičských soutěžích. Na základě této pojistné smlouvy lze také poskytnout finanční náhradu úrazu, ke kterému dojde při akcích dorostu, při schůzkách mladých hasičů a Přípravky SH ČMS a to včetně přípravy a provádění celostátní hry mladých hasičů „Plamen“, mezinárodní soutěže CTIF a disciplín podle Směrnic pro činnost dorostu v oblasti požární ochrany. Pojištění se také vztahuje na úraz členů jednotek SDH obcí a členů SH ČMS, ke kterému dojde při zásazích u požárů a jiných nehodách, při školení a výcviku, organizovaném krajským sdružením hasičů, okresním sdružením hasičů respektive městským sdružením hasičů, hasičskými školami a CHH.
Pojistnou smlouvou jsou také kryty úrazy, ke kterým dojde při činnostech souvisejících s ostatními činnostmi plánovanými, organizovanými nebo povolenými orgány SH ČMS (s výjimkou činností, které SDH nebo člen provádí v rámci podnikatelské činnosti), přičemž těmito ostatními činnostmi se rozumí činnosti pořádané sborem dobrovolných hasičů, které jsou zahrnuté do plánu OSH. Pojišťovna je povinna plnit i v některých dalších případech, pokud pojištěný doloží, že akce, při které utrpěl úraz, byla předem plánovaná a organizovaná sborem dobrovolných hasičů.
Pokud bude pojistnou událostí způsobena smrt řádnému členu SH ČMS nebo členu Přípravky SH ČMS uvedenému v seznamu, který vede Kancelář SH ČMS, je pojišťovna povinna plnit v případě smrti následkem úrazu člena nad 18 let věku částku 100 000 Kč, případě smrti následkem úrazu mladého člena nebo člena Přípravky SH ČMS ve věku do 18 let částku 25 000 Kč. V případě smrti aktivního účastníka postupových hasičských soutěží v požárním sportu a soutěže O pohár starosty SH ČMS bude pojišťovna muset vyplatit 120 000 Kč. Pokud by byla pojistnou událostí způsobena smrt úrazem členu jednotky SDH obce, pak je pojišťovna povinna vyplatit v případě smrti následkem úrazu pojistnou částku 250 tisíc Kč.
Pokud zanechá úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojišťovna podle oceňovacích tabulek příslušné procento z 60 000 Kč. Zanechal-li úraz trvalé následky členu jednotky SDH obce nebo aktivnímu účastníku postupových hasičských soutěží, vyplatí pojišťovna podle oceňovacích tabulek příslušné procento z pojistné částky 300 000 Kč.
Dojde-li k úrazu pojištěného a doba, která je podle poznatků lékařské vědy obvykle potřebná ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem, je delší než 14 dní, je pojišťovna povinna vyplatit z pojistné částky 30 000 Kč tolik procent, kolika procentům podle oceňovacích tabulek odpovídá průměrná doba nezbytného léčení tohoto tělesného poškození.
V rámci pojištění odpovědnosti je horní hranice odškodnění při jedné pořádané akci limitována částkou 500.000 Kč za škody způsobené na zdraví a stejnou částkou při škodě na majetku.
Řádní členové SH ČMS, kteří mají u HVP, a. s., sjednané pojištění trvale obydlené domácnosti, stavby nebo pojištění životní či důchodové, mají v případě pojistné události nárok na dvojnásobek dohodnuté pojistné částky za dobu nezbytného léčení úrazu. Podmínkou pro vznik tohoto nároku je, aby pojistné za všechny smlouvy u HVP v součtu činilo minimálně 1000 Kč za jeden pojistný rok. (PO)
Sdílet