Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak postupovat při hlášení pojistné události

Jednotlivé kroky

* Pojištěný je povinen neprodleně ohlásit úraz organizační jednotce SH ČMS, která činnost zajišťovala. Jsou-li okolnosti úrazu vyšetřovány policií, vyžádá si její potvrzení.

* Organizační jednotka (KSH/OSH/MSH/SDH, školy a Centrum hasičského hnutí) vyplní ve spolupráci s pojištěným tiskopis pojišťovny „Hlášení pojistné události“, který potvrdí razítkem a podpisem odpovědné osoby nebo v případě vzniklé škody z odpovědnosti pořadatele na formuláři „Oznámení o škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu“, T.č. ÚNP/56/99. Tímto postupem potvrdí i zaplacení členských příspěvků pojištěného, jež musí být zaplaceny nejpozději do 31. 3. každého roku, a potvrdí členství ve SH ČMS a jeho název. Při nedodržení této povinnosti není pojistitel povinen pojištěnému nebo oprávněné osobě plnit.

* Organizační jednotka v souvislosti s hlášením pojistné události obstará písemný souhlas pojištěného ke zpracování citlivých údajů o jeho zdravotním stavu ve smyslu § 9 zákona č. 101/2000 Sb. A poučí jej ve smyslu §11 citovaného zákona o jeho právech na „Hlášení pojistné události“.

* Pokud revizním šetřením bude dodatečně zjištěno, že k výplatě pojistného plnění došlo na základě nepravdivých údajů, je pojištěný povinen vyplacenou částku vrátit.

* Postup pro vyplňování tohoto tiskopisu je dán „Pravidly pro vyplňování Hlášení pojistné události“ přiložených k této pojistné smlouvě.

* Tiskopis musí obsahovat vyjádření ošetřujícího lékaře. Poté jej bez zbytečného odkladu doručí Kanceláři SH ČMS.

* Kancelář SH ČMS prověří hlášení o pojistné události včetně uvedení pojištěného v seznamu pro případné plnění dle čl. 5 odst. 3b) a dle čl. 5 odst. 5d), potvrdí nárok pojištěného na pojistné plnění a podklady odevzdá HVP, a. s.

* Pokud má pojištěný nárok na procentuální část z dvojnásobku pojistné částky za dobu nezbytného léčení úrazu, doloží Hlášení pojistné události také číslem pojistné smlouvy, kterou má sjednanou u HVP, a. s.

* Došlo-li ke smrti pojištěného, předloží oprávněná osoba prostřednictvím Kanceláře SH ČMS pojistiteli též úmrtní list a list o prohlídce mrtvého.

* Dojde-li k úrazu pojištěného při zásahu, je povinností pojistníka zajistit, aby součástí oznámení pojistné události byla potvrzená kopie HZS „Dílčí zpráva o zásahu“. Tuto dílčí zprávu odešle příslušné Okresní sdružení hasičů ČMS nejpozději do 21 dnů od pojistné události, nezávisle od vyplnění tiskopisu Hlášení pojistné události, na adresu Kanceláře SH ČMS. Při nedodržení této povinnosti není pojistitel povinen pojištěnému nebo oprávněné osobě plnit.

Tiskopisy hlášení pojistné události mají k dispozici všechna OSH, kanceláře HVP a je možné je získat i na internetové adrese www.dh.cz
Sdílet