Středa 27. května 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Probo

Společně s polskými kolegy cvičili hasiči v Pardubickém kraji zásah při nehodě vlaku a autobusu

Ve středu 18. září 2019 jednotky požární ochrany spolu s polskou jednotkou likvidovaly následky nehody vlaku s autobusem na nechráněném železničním přejezdu tratě 025 v prostoru vlakové zastávky Červený Potok.

Při střetu vlaku s autobusem bylo uvnitř autobusu zraněno osm osob. Z nákladního vlaku – cisterny došlo k úniku nebezpečné látky. Důležitá byla identifikace uniklé látky, záchrana osob z vozidel a dekontaminace.

Zásah byl velmi náročný, protože se v místě nehody nacházelo více osob s různě vážným zraněním. Hasiči museli zajistit podmínky pro poskytnutí první pomoci, zjistit počet zraněných osob a rozsah jejich zranění.

Nehoda představovala zvýšené nebezpečí vzniku požáru a více míst na možný únik provozních náplní. Důležité bylo zajistit nouzové přežití raněných s ohledem na povětrnostní podmínky a psychosociální po­moc.

Při cvičení byla využívána metoda třídění obětí START (S – snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T – třídění), která se používá pro třídění osob postižených mimořádnou událostí v případě většího počtu obětí, kdy je nedostatek zdravotnického personálu vzhledem k počtu obětí.

Cílem je stanovit prioritu transportu obětí na stanoviště třídění raněných v prostoru pro poskytnutí zdravotní péče, kde je jim poskytována odborná zdravotnická péče zpravidla záchranáři zdravotnické záchranné služby.

Do cvičení se zapojilo devět jednotek požární ochrany, z toho jedna jednotka byla z Polska. Dále se cvičení účastnila Policie ČR, hasiči Správy železniční dopraví cesty, CS Cargo a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje zapojila do cvičení “Bezpečné pohraničí” pořádaného HZS. Oddělení krizové připravenosti ZZS Pardubického kraje naplánovalo procvičení činností, a to ve dvou oblastech – nácvik komunikace a práce Zdravotnického operačního střediska ZZS PAK spolu s nácvikem komunikace a činností záchranářských posádek na místě vzniku mimořádné události.

Jsme rádi, že se přeshraniční spolupráce při vzniku mimořádných situací nadále upevňuje a můžeme tak lépe pomáhat našim pacientům,

uvedl ke cvičení mluvčí ZZS Pardubického kraje Bc. Aleš Malý, DiS.

Hasiči v místě cvičení zachraňovali zraněné osoby, ale také museli likvidovat nebezpečnou látku, která unikala z cisterny na železnici. Nebezpečné jsou každé látky, jejichž vlastnosti mohou tvořit významné riziko pro člověka, životní prostředí nebo majetek.

Každá z nebezpečných látek představuje určité nebezpečí – výbušnost, hořlavost, samovznětlivost, schopnost reakce s vodou, chemickou nebo fyzikální nestálost, jedovatost, radioaktivitu, žíravost, přičemž jedna látka může mít i několik nebezpečných vlastností.

Havárie nebezpečné látky představuje takový stav, kdy se látka dostává mimo kontrolu – u požáru, únikem při výrobě, dalším zpracování, skladování a zejména pak při její přepravě, jako v tomto případě.

Nebezpečnou látkou byla kyselina chlorovodíková – je to velmi silná kyselina, těkavá a bezbarvá kapalina. Patří mezi velmi silné žíraviny. Kyselina chlorovodíková leptá, při zasažení je třeba poraněné místo důkladně několik minut oplachovat tekoucí vodou (případně ještě poté zneutralizovat hydrogenuhličitan sodným – tedy jedlou sodou), při zasažení očí je nutné provést velmi důkladný výplach. Následně je nezbytně nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. Poleptání očí koncentrovanou kyselinou většinou končí slepotou.

Při likvidaci nebezpečné látky, v tomto případě kyseliny chlorovodíkové, museli hasiči dodržovat následující taktický postup:

 • příjezd z návětrné strany
 • vytyčení nebezpečné zóny,
 • zjistit druh nebezpečné látky –- řidič, svědci, dalekohled, průzkum (nákladový list, značeni dle ADR, RID) – zhodnotit možnosti likvidace havárie v souvislosti s přítomnými silami a prostředky
 • povolání speciálních sil a prostředků
 • uzavření místa havárie – vnější zóny
 • vytyčení týlového prostoru – vystrojovací stanoviště, odpočinkové stanoviště vytyčení nástupního prostoru
 • nástupní stanoviště, kontrolní bod
 • vytyčení dekontaminovaného stanoviště
 • vyproštění raněných z nebezpečné zóny
 • sledování doby nasazení zasahujících v nebezpečné zóně
 • vybudovat trojnásobnou protipožární ochranu (voda, pěna, prášek) – mimo neb. zónu
 • průzkum maximální ochrana, co nejmenší počet zasahujících, jištění zasahujících
 • zabránění šíření havárie – záplaty, uzavření ventilů, ohrazení
 • použití improvizovaných prostředků (zátky, klíny, zemina), přečerpání
 • omezení rizika havárie – vyloučení zápalných zdrojů, evakuace

Cvičení bylo provedeno jako taktické v souladu s odbornou přípravou jednotek PO a složek IZS s účastí hasičské jednotky z Polské republiky v rámci společného projektu „Bezpečné pohraničí“, a také v souladu s Pokynem KŘ HZS Pak 13/2019.

Na místě zásahu bylo i mobilní operační a informační středisko hasičů Pardubického kraje. V rámci cvičení byl testován nový systém informování Search and rescue now – systém vyrozumění v dané lokalitě, která je postižena mimořádnou událostí.

Operační a informační středisko hasičů tak má možnost vyrozumět všechny obyvatele, kteří mají mobilní telefon a mimořádná událost by je mohla nějakým způsobem zasáhnout.

Jednotka HZS SŽCD Česká Třebová na místě prováděla likvidaci úniku nebezpečné látky z prasklé železniční cisterny za pomoci ochranných protichemických obleků, dýchacích přístrojů, pneumatické ucpávky s tmelem a vápna.

Kolegové z JPO HZS SŽDC Nymburk se speciálním dvoucestným vozidlem PRAGA a nakolejovací sadou HOESCH provedli ukázku nakolejení železniční cisterny.

Cíle cvičení

 • hlavním cílem všech zúčastněných je vzájemné seznámení mezi složkami IZS se svými taktickými možnostmi, procvičení součinnosti v oblasti operační i taktické;
 • seznámení polských partnerů projektu s možnostmi složek IZS z příhraniční oblasti Králicka;
 • procvičit součinnost složek IZS při společném zásahu, zejména v oblasti spojení a komunikace;
 • součinnost složek IZS a JPO HZSP SŽDC;
 • součinnost s krizovým štábem města Králíky.

Přeshraniční spolupráce je velmi důležitá. Evidujeme již řadu společných zásahů, a je dobré zdokonalovat se po jazykové stránce, po stránce odborné při různých zásazích, znát vybavení zasahujících jednotek z Polska a Česka.

Připomeňme zásah, při kterém jednotka z Pardubického kraje vyjížděla do polského Niemojowa v Orlických horách, kde došlo k požáru penzionu. Z Pardubického kraje na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje k požáru penzionu spěchala jednotka profesionálních hasičů ze Žamberku.

U zásahu v rámci přeshraniční spolupráce zasahovalo zejména osm jednotek z Polska, čtyři jednotky z Královéhradeckého kraje a jedna z Pardubického kraje. Plameny spolykaly zejména přístavek u penzionu a poškozen byl i samotný penzion. V objektu se naštěstí nikdo nenacházel.


Jednou z velkých událostí byl také společný zásah na požár lesa v Dolní Moravě. Druhý stupeň požárního poplachu byl 25. července 2019 vyhlášen v Dolní Moravě, kde hořel lesní porost. Stoupající kouř byl vidět z velké dálky. Hořelo pod rozhlednou Klepáč.

Hasičům komplikoval likvidaci požáru členitý terén a velmi strmé stráně. Na místo byl povolán vrtulník, který hasičům pomáhal s likvidací požáru. Plameny se šířily směrem na město Králíky. Pomoc hledali hasiči i na polské straně. Přijeli tak i hasiči z Miedzylesie.

Požár dostali hasiči pod kontrolu po pěti hodinách od nahlášení události na operační a informační středisko hasičů. Příčinou vzniku požáru bylo kouření v přírodním prostředí. Škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun a uchránit se hasičům podařilo les v hodnotě 10 milionů korun.


Projekt Bezpečné pohraničí spolufinancovaný z programu Interreg V A Česká republika – Polsko je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi hasičskými sbory v České republice a Polsku. Koncepce a náplň projektu byla připravena společně partnery na základě analýz a závěrů z přeshraničních zásahů a cvičení.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.

Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu. Partnery projektu jsou Vojvodská velitelství státní požární ochrany v Opoli (vedoucí partner), Wroclawi a Katovicích a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezské­ho kraje.

Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,

.

uvedl plk. Mgr. Aleš Černohorský, ředitel HZS Pardubického kra­je.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet
Banner MEVA OK