Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Již několik dní likvidují hasiči následky bleskových povodní v Olomouckém kraji

Od nedělní 20. hodiny hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli zachraňovat a evakuovat obyvatele postižených obcí, které ohrožovaly toky rozvodněné v důsledku intenzivních přívalových srážek. Během noci řada z nich překročila třetí stupeň povodňové aktivity.

07.06.2020

Následky silných bouří jsme řešili především na Uničovsku a Šumpersku. Celkově jsme během noci zaznamenali téměř 160 událostí, v ORP Uničov jsme jich evidovali 90 a v ORP Šumperk 50.

V postižené oblasti jednu osobu pohřešujeme, jedna osoba byla nalezena mrtvá. V zaplavené oblasti operoval také posttraumatický intervenční tým hasičských psychologů.

Mezi nejvíce postižené obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda na mnohých místech dosahovala přes metr vysoko. V těchto obcích hasiči evakuovali asi 30 lidí a zachránili dalších 30 obyvatel.

Některé z nich vyprostili ze zatopených automobilů, některé vytáhli z vody potom, co je strhnul proud, a nemohli se dostat z vody do bezpečí. Další pak vyvedli z ohrožených domů. V Uničově jednotky pomocí traktorbagru čistily jez zanesený naplaveninami.

Přívalové deště zatopily nejen desítky rodinných domů a dalších staveb, ale také poškodily místní energetickou a dopravní infrastrukturu. V Oskavě byl stržen most, ve většině postižených obcí bylo poškozeno plynové i elektrické vedení. Na některých místech čerpali hasiči vodu ze zatopených sklepů už během noci.

Hlavní likvidační práce a odstranění následků přívalových srážek však jednotky teprve čeká. Odčerpávání vody z domů a sklepů přijde na řadu během dneška po dohodě se zástupci samospráv.

08.06.2020 08:00

Dnes ráno se také po průzkumu v jednotlivých obcích a zjištění stavu zaplavených domů bude ve spolupráci se samosprávami řešit náhradní ubytování pro místní obyvatele. Hasičský záchranný sbor bude v případě potřeby poskytovat prostředky pro nouzové ubytování.

Už během noci jsme také nastavili režim řízení, kdy v každé z nejvíce postižených obcí máme příslušníka, který bude koordinovat likvidační práce a bude k dispozici zástupcům samosprávy.

Na záchranných a likvidačních pracích se podílejí hasiči ze stanic z celého území Olomouckého kraje a desítky jednotek SDH obcí. V jednu chvíli bylo v noci nasazeno v terénu až 60 profesionálních a dobrovolných jednotek.

Jejich práci koordinovali operační důstojníci z krajského informačního a operačního střediska, které během noci přijalo stovky tísňových volání a oznámení.

08.06.2020 11:00

Aktuálně likvidujeme následky přívalových dešťů v nejvíce postižených obcích na Uničovsku a Šumpersku. Téměř 30 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů nyní vyprošťuje automobily z koryt řek, čistí komunikace, propustky mostů a čerpají vodu ze stovek objektů.

Zasahujeme hlavně v Šumvaldu, kde je zřízen i štáb velitele zásahu. Na místě je těžká technika ze Záchranného útvaru Hlučín a ZÚ Jihlava s vyprošťovacím automobilem, hydraulickým nakládacím jeřábem, rypadlem i nakladačem.

V postižené oblasti máme také naše speciální kontejnery, jejichž vybavení je určené pro čerpání vody a pro zajištění staticky narušených objektů. Vyprošťujeme automobily z vodních toků, čistíme břehy a koryta od nánosů naplavenin, dřeva a dalšího materiálu, aby se řeka mohla vrátit zpět.

Práci nám komplikuje poškozená dopravní infrastruktura, utržené cesty i mosty. Na místo byl povolán také statik, který zhodnotí stav zatopených objektů. Začínáme také čerpat vodu ze sklepů.

V Dlouhé Loučce čerpáme převážně vodu ze zaplavených domů. Také je zde zatopená úpravna vody, kterou též odčerpáváme. Řešíme tak právě asi 80 objektů.

V okolí Oskavy a podél toku řeky probíhá pátrání po pohřešované ženě. Spolupracujeme s Policií ČR. Jinak zde čerpáme vodu ze zatopených objektů. Jejich počet se též šplhá k osmi desítkám. Situace se zde pomalu uklidňuje. Řešit se bude také utržený most přes řeku Oskavu.

Ve spolupráci s krajským úřadem a vodohospodářskou společností zabezpečujeme dodávku pitné vody do postižené oblasti. Nyní také zajišťujeme vysoušeče pro obyvatele, kteří mají zaplavené domy.

09.06.2020

Třetí den zasahujeme v obcích zasažených lokální povodní. Na šesti různých místech hasiči odstraňovali nánosy naplavenin, čistili koryta řek, odčerpávali vodu ze zatopených domů a lagun.

V terénu působilo téměř 40 jednotek, v nichž bylo zařazeno přes 200 hasičů. Zasahovali jsme v Oskavě, Šumvaldu, Dlouhé Loučce, Pňovicích a v Uničově a jeho místních částech Nová Dědina a Brníčko.

V Šumvaldu dnes pracovalo 19 týmů, které tvořilo 40 pracovníků humanitárních organizací (. Prováděli šetření mezi obyvateli zaplavených domů a zjišťovali, co aktuálně potřebují.

Spolupracovali také s naším posttraumatickým týmem, který v případě potřeby poskytoval psychologickou pomoc. Na základě výsledků šetření budeme dále při likvidačních pracích postupovat.

Hasiči pokračovali v čištění koryta vodního toku v Šumvaldu, odstraňovali z něj nánosy naplavenin, hlavně dřeva. Využívali jsme těžkou techniku našich záchranných útvarů Hlučín a Jihlava. Čistili jsme komunikace od bahna a dalšího materiálu. Zde zasahovalo nejvíce našich jednotek, a to 17.

V Oskavě byl nasazen sací bagr a čerpací kontejner a odčerpávali jsme vodu ze zaplavených domů.

V Dlouhé Loučce jsme odčerpávali zatopené domy, sklepy a laguny.

Nově jsme vysílali hasiče do Pňovic a na okrajové části Uničova. V Pňovicích hasiči odčerpávali vodu z laguny v zástavbě o velikosti 500×200 metrů tak, aby přitékající voda dále nezaplavovala rodinné domy.

Pro obyvatele zasažených obcí jsme zajistili 113 vysoušečů a 150 kusů nářadí na úklid.

Pokračovala pátrací akce pod velením PČR po pohřešované ženě. Zatím bezúspěšně. Ve středu bude pokračovat.

Na místě byli také statici, kteří hodnotili stav zaplavených domů.

Od neděle 19 hodin do pondělí 19 hodin naše Krajské operační a informační středisko přijalo na tísňové lince 112 přesně 424 hovorů.

10.06.2020

Zasahujeme už čtvrtý den v oblasti postižené lokálními povodněmi.

Naší prioritou bylo dnes vyčištění toku v Šumvaldu. Ve spolupráci se správcem toku se pomocí kráčejícího bagru rozšířilo koryto toku, aby pojmulo více vody pro případ dalších srážek.

Podle předpovědi by se postižené oblasti měly intenzivní srážky vyhnout, ale preventivně jsme nachystali 500 kusů pytlů s pískem. Úzce spolupracujeme s příslušníky PČR, kterých dnes bylo v Šumvaldu 60. V Oskavě pokračovalo pod velením PČR pátrání po pohřešované ženě. Zatím bezúspěšně. Zapojeni byli i policejní potápěči.

Kvůli velkému pohybu těžké techniky, která odváží nánosy naplavenin a znehodnocený materiál, byl Šumvald po dobu zásahu uzavřen pro veřejnou dopravu. Ve večerních hodinách PČR provoz obnoví.

V celé oblasti pokračovaly intenzivní likvidační práce, které rychle postupují. Čerpáme sklepy a studny. Využíváme i čerpacích kontejnerů.

V Oskavě pracoval sací bagr. Čistili jsme zde koryto toku kráčejícím bagrem a další těžkou technikou. Káceli a řezali jsme stromy, které hrozily pádem. Během zítřka budeme s pomocí kamenů zpevňovat část břehů Oskavy.

V Dlouhé Loučce jsme čerpali i velmi hluboké studny a rozdávali jsme pytle s pískem. Zítra budeme v plnění pytlů pokračovat. V Pňovicích jsme odčerpali lagunu v zástavbě.

Jelikož jsou některé objekty staticky poškozené, procházeli je i statici. Prozkoumali 22 objektů. Dva rodinné domy odborník doporučil k demolici, jeden objekt budeme stabilizovat pomocí pažení. Využijeme speciální kontejner s výdřevou. Zítra se budou kontrolovat mosty.

Humanitární pomoc nyní shromažďujeme v Uničově na požární stanici, odkud ji budeme postupně navážet lidem, kteří ji potřebují.

Pokračovalo také šetření humanitárních organizací, které zjišťovaly v terénu aktuální potřeby místních obyvatel. Shromažďujeme data, na jejichž základě pak budeme lidem pomáhat.

11.06.2020

Dnes se odvážel naplavený materiál a bahno těžkou technikou na skládky. Pokračovali jsme s čerpáním studní, sklepů, garáží a dalších objektů. V oblasti bylo dnes nasazeno 30 jednotek a 250 profesionálních i dobrovolných hasičů.

V Šumvaldu jsme provizorně opravovali desítky metrů poškozených komunikací. Statik procházel obecní i krajské mosty. Pouze jeden obecní most není vhodný pro osobní dopravu, pěší jej využívat mohou. Využili jsme také sací bagr, čerpací kontejnery a další těžkou techniku, která odvážela tuny zaplaveného a poškozeného materiálu a bahna. Postupně se odklízí a čistí komunikace i koryto řeky.

Statik v Šumvaldu prošel další objekty, celkově jich prozkoumal 30. K demolici jsou stále určené 2 objekty, jeden jsme stabilizovali pažením. Šetření bude pokračovat i zítra.

Humanitární pomoc shromažďujeme na stanici v Uničově. Na základě požadavků obcí jsme rozvezli 280 kusů vysoušečů a další materiál. Nejvíce lidé potřebují dezinfekční a úklidové prostředky, hygienické potřeby, nářadí všeho druhu, které jim postupně do obcí navážíme. Pokračuje také šetření humanitárních organizací v oblasti.

V nasazení byli rovněž policisté, kteří pokračovali v pátrání po pohřešované ženě v okolí toku Oskavy. Více než 60 příslušníků pomáhalo místním lidem s vyklízením poškozených věcí z rodinných domů. Zapojeno bylo také 15 příslušníků Armády ČR.

V Oskavě jsme čerpali studny a zároveň kráčející bagr čistil a rozšiřoval koryto řeky. Navážely se kameny, kterými se zpevnil břeh řeky u podemletého objektu.

V Dlouhé Loučce jsme čerpali studny a garáže, odvážely se tuny poškozeného a zaplaveného materiálu.

12.06.2020

V postižené oblasti zasahujeme už šestý den. Pokračujeme v likvidačních pracích, v čerpání studní a čištění koryta řeky.

Odvážíme tuny poškozeného materiálu a bahna. V Šumvaldu podle předběžných odhadů postihla povodeň téměř 300 objektů. Statici zkontrolovali ty nejhůře poničené, čísla zůstávají prozatím stejná: jeden jsme provizorně zajistili pažením, dva domy jsou určené k demolici.

V okolí toků, které se při přívalových srážkách rozvodnily, provádíme rizikové kácení stromů, jež podemlela voda. Nasazeno bylo dnes 25 jednotek, místním lidem pomáhali policisté, příslušníci Armády ČR a dobrovolníci.

Naváželi jsme z uničovské požární stanice humanitární pomoc. Lidé nejvíce využívají nářadí a prostředky na úklid. Nesbíráme oblečení, nádobí, ložní prádlo ani elektrospotřebiče. Přes víkend budeme v likvidačních pracích pokračovat.

Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet