Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO Z CVIČENÍ: Amoniak na „zimáku“ ohrozil 5000 lidí

Dne 9. 4. 2010 při hokejovém utkání HC Orlová – HK Jestřábi Prostějov došlo k úniku chladícího média (amoniaku) do prostor strojovny, plně obsazených tribun (5000 návštěvníků) a následně i do okolí zimního stadionu. Ze sirén a místního rozhlasu bylo slyšet varování obyvatelstva před únikem nebezpečné látky.

Dne 9. 4. 2010 při hokejovém utkání HC Orlová – HK Jestřábi Prostějov došlo k úniku chladícího média (amoniaku) do prostor strojovny, plně obsazených tribun (5000 návštěvníků) a následně i do okolí zimního stadionu. Ze sirén a místního rozhlasu bylo slyšet varování obyvatelstva před únikem nebezpečné látky.

Složky IZS prováděly záchranné a likvidační práce na zimním stadionu. Připravovala se i evakuace hotelu Gól (kapacita 50 osob), který se nachází v těsné blízkosti zimního stadionu. Ani meteosituace nebyla nijak příznivá (izotermie, vánek ze severo-východu kolem 0,5m/s, oblačno bez srážek). Příčinou úniku amoniaku byla technická závada na vedení chladícího média ze strojovny pod ledovou plochu.

Naštěstí se nejednalo o reálnou událost, ale o cvičení krizového štábu ORP Prostějov a následné taktické cvičení složek IZS s názvem „Zimní stadion 2010“, jehož tématem bylo provádění záchranných a likvidačních prací na území obce postižené únikem nebezpečné látky.

Zimní stadion v Prostějově byl postaven v roce 1957 a v roce 2006 došlo k rekonstrukci chladícího zařízení. Objekt je řešen jako jednopodlažní s vestavbou sloužící pro provoz haly, sportovců a obecenstva. Pod tribunami jsou umístěny na jedné straně šatny sportovců a bufet. Zimní stadion má typ chlazení B (tzn. s přímým chlazením o množství amoniaku v rozmezí 1–5t).1) CVIČENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP

Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při úniku nebezpečné látky byl svolán Krizový štáb ORP Prostějov. Jeho úkolem bylo zejména zajištění evakuace ohroženého obyvatelstva., likvidace následků provozní havárie, zajištění přečerpání zbývajícího amoniaku, předání informací občanům a zajištění varování obyvatelstva, monitoring situace, příprava evakuace a zajištění nouzového ubytování pro návštěvníky hotelu, zřízení informační linky pro občany, řešení právních následků havárie atd.

Podstatnou úlohu ve cvičení krizového štábu hrála forma rozehry. Před příchodem členů krizového štábu již bylo aktivováno pracoviště operačního řízení HZS, které se následně stalo součástí krizového štábu a řešilo problematiku spojení s OPISem, velitelem zásahu a krizovým štábem.

První, s čím se musel krizový štáb potýkat, bylo seznámení se s novými prostory, které byly poskytnuty pro potřeby krizového řízení po přeložení OPIS na krajské ředitelství. Následovala rozehra formou telefonátů z řad vyděšených občanů a starosty obce Mostkovice, kteří reagovali na štiplavý zápach. Dále se krizový štáb musel potýkat s žádostmi a informacemi, které byly předávány z místa zásahu. Zajištění prostředků k řešení události neprobíhalo pouze na teoretické úrovni. Svou roli hrála spojovatelka a „skutečné“ firmy. Celou rozehru měli na starosti příslušníci HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov. Ti se úkolu zhostili tak dokonale, že se někteří členové krizového štábu domnívali, že k úniku amoniaku doopravdy došlo.

V rámci cvičení bylo využito všech dostupných prostředků – PC, notebooky členů krizového štábu zapojené do krizové sítě, krizová telefonní síť pro spojení mezi krizovým štábem, městským úřadem, MěP a PČR, multifunkční tabule, karty obcí, havarijní plán, GIS, papírové mapové podklady, systém VISO pro varování obyvatelstva atd.

Přestože cvičení představovalo velké experimentování nejen v oblasti využití nových prostor, ale zejména v oblasti využitelnosti pracoviště operačního řízení HZS, musím vyzdvihnout, že členové krizového štábu jsou rok od roku zkušenější a sehranější, což se projevuje nejen při cvičeních, ale i při řešení reálných událostí.

mjr. Ing. Alice Hrubá
ved.odd. OOB a KaHP
ÚO Prostějov

2) TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS

V návaznosti na cvičení krizového štábu Města Prostějov připravil Územní odbor Prostějov taktické cvičení IZS. V rámci přípravy cvičení bylo rozhodnuto ověřit dobu evakuace objektu a možnost zásahu složek IZS při soustředění velkého počtu osob na místě zásahu. Pracoviště IZS a služeb územního odboru Prostějov zajistilo přibližně 2600 figurantů z řad žáků základních a středních škol sídlících na území města Prostějov. Oddělení prevence a OOB a KaHP provedli během cvičení měření časů potřebných k evakuaci a rozbor postupů provozovatele objektu. S provozovatelem objektu byla dohodnuta další spolupráce při zlepšování podmínek požární bezpečnosti.

Vlastní taktické cvičení začalo v pátek 9. dubna v 9:00 vyhlášením III. stupně požárního poplachu a poplachu IZS. Na místo zásahu byla vyslána Stanice Prostějov, Stanice Olomouc a dalších devět jednotek SDH obcí. Cvičení se dále účastnila Policie ČR, Městská policie Prostějov, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje a Celní správa Prostějov. Celkem se cvičení účastnilo přes 100 zasahujících. Během cvičení byla ověřena i spolupráce s oddělením životního prostředí a chemiky oddělení OOB a KaHP HZS. Do cvičení bylo rovněž zapojeno OPIS, které krom běžných úkolů provádělo ověření nasazení systému AMDS pro vyrozumění členů krizového štábu.


Na místě zásahu provedly jednotky požární ochrany průzkum objektu. Podařilo se jim zachránit 7 osob. Jedna osoba byla poleptána stykem s čpavkovou mlhou, zbylé měly podrážděné sliznice a byly vyvedeny s použitím masek CM 6 s filtry MOF 6. Hasiči zjistili, že uniklý čpavek zůstal v budově strojovny a postupně se šíří do stadionu a okolí. Pro omezení šíření čpavku bylo použito skrápění z automobilového žebříku Camiva, deflektory a pokrytí uniklého čpavku střední pěnou. Skrápění bylo prováděno prakticky, jelikož jedním s cílů cvičení bylo ověření hydrantové sítě města Prostějov. Dále bylo provedeno utěsnění praskliny ve strojovně chlazení pomocí pneumatické ucpávky.

Policie ČR a Městská policie Prostějov provedli uzavírku ulice U stadionu. V rámci výcviku hlídky obsadily dalších sedm křižovatek v okolí. Ve spolupráci s Celní správou prováděli příslušníci policie zajištění veřejného pořádku mezi evakuovanými. Služba kriminální policie prováděla během cvičení sběr informací pro vyšetřování příčin úniku.

Součástí cvičení byl i nácvik činnosti štábu velitele zásahu. Štáb byl zřízen ve dvou automobilech. Hlavní část štábu pracovala ve VEA – Mitsubishi L 200, skupina analýzy situace a velitel úseku uzavření prostoru pracovali v mobilním komunikačním centru Policie ČR.

Cvičení naplnilo cíle pořadatelů v plné míře. Nezbývá než poděkovat všem, kdo se účastnili přípravy, pořadatelského zajištění a především vlastního provedení cvičení. Všichni prokázali výbornou připravenost a vysokou profesionalitu. Zvláštní poděkování patří členům jednotek SDH obcí, kteří zdatně podpořili své kolegy z Hasičského záchranného sboru.

mjr. Ing. Marek Sobek
vedoucí prac. IZS a služeb
ÚO Prostějov

-miw-

Sdílet