Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Železniční nehoda 2010

Ve středu 28. dubna se uskuteční největší taktické cvičení složek IZS v Plzeňském kraji. Cvičení si vyžádá omezení v dopravě.

Místo a čas provedení:

Dne 28. dubna 2010 od 13.00 do 19.00 hodin

v železničním depu Starý Plzenec.

Námět cvičení:

Na železniční trati došlo ke srážce mezinárodního rychlíku představovaného 4 taženými kolejovými vozidly osobní přepravy a nákladního vlaku představovaného 3 taženými kolejovými vozidly nákladní přepravy. Ve vlaku osobní přepravy cestovalo 265 osob. Při železniční dopravní nehodě došlo ke zranění 152 z nich. Do Komunikačního centra přicházejí příbuzní postižených, kteří požadují informace o události a o svých blízkých.

Orientační počty osob a figurín ve vztahu k závažnosti jejich postižení:

•· 12 usmrcených osob (imitace figuríny)

•· 28 těžkých zranění (25 osob + 3 imitace figuríny)

•· 32 středních zranění

•· 80 lehkých zranění

•· 113 osob bez zranění, ale s různým stupněm psychických traumat

Počty zasahujících:

  • HZS Plzeňského kraje 237
  • PČR 113
  • Pyrotechnický odbor PČR 6
  • Městská policie Rokycany 16
  • ZZS Pk 87
  • Armáda ČR 4
  • Zdravotnická zařízení 68 (FN Plzeň, Rokycanská nemocnice)
  • Krizové štáby 50
  • Další složky 20
  • Celkem 601

Celkové počty osob účastnících se cvičení:

Zasahujících 601

Figurantů 280

Celkem 881

Počty jednotek HZS Pk:

JPO HZS Plzeňského kraje 5
JPO SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) 1
JPO SHD obcí 12
ZÚ Hlučín 1
Skupina pro trhací práce a destrukce

Úkoly pro zúčastněné složky: 

SŽDC

•· Zabezpečení místa pro provedení TC IZS

•· stanovení režimu vlečky

•· stanovení podmínek provedení cvičení

•· zjištění vzniku mimořádné události, přenos informace o vzniku mimořádné události

•· činnost dispečinku

ČD, a.s.

•§ Zabezpečení a doprava kolejových vozidel

•§ zjištění vzniku mimořádné události, přenos informace o vzniku mimořádné události

•§ činnost dispečinku

•§ opatření prováděná v souvislosti se stanovením počtu postižených osob
a podání informací příbuzným obětí – přibližné stanovení obsazenosti vlakových souprav

ČD CARGO, a.s.

•§ Zabezpečení a doprava kolejových vozidel

•§ zjištění vzniku mimořádné události, přenos informace o vzniku mimořádné události

•§ činnost dispečinku

HZS SŽDC

•§ Zjištění vzniku mimořádné události, přenos informace o vzniku mimořádné události

•§ činnost dispečinku a OPIS HZS SŽDC

•§ nasazení sil a prostředků HZSP SŽDC v místě mimořádné události; provedení záchranných a likvidačních prací

•§ vyrozumění ústředního dispečera

•§ realizace opatření k odstavení ohrožených technologií – trakčního vedení v místě zásahu

•§ plnění ohlašovací povinnosti

•§ zásah složek IZS a jejich součinnost při likvidaci a odstraňování následků mimořádné události

•§ spolupráce při podávání informací sdělovacím prostředkům

•§ opatření prováděná v souvislosti se stanovením počtu postižených osob a podání informací příbuzným obětí – přibližné stanovení obsazenosti vlakových souprav

HZS Plzeňského kraje, Společná skupina HZS Jmk a HZS Olk pro termické řezání, Záchranný útvar HZS ČR Hlučín a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

•§ Příjem informace o vzniku mimořádné události

•§ činnost KOPIS HZS Pk a řídícího důstojníka ve službě

•§ vyrozumění složek IZS o vzniku mimořádné události. a vyhlášení odpovídajícího stupně poplachu

•§ aktivace SŠ VZ kraje, KŠK a KŠO

•§ realizace opatření podle stávající dokumentace IZS (poplachový plán IZS
a STČ IZS)

•§ nasazení sil a prostředků v místě mimořádné události; provedení záchranných a likvidačních prací

•§ řízení a koordinace zásahu složek IZS

•§ součinnost při nasazování sil a prostředků IZS (JPO, ZZS Pk, KŘP-P, MP, AČR a ostatních složek IZS) k provedení záchranných a likvidačních prací

•§ spolupráce s orgány činnými v trestním řízení

•§ informace sdělovacím prostředkům

•§ opatření prováděná v souvislosti se stanovením počtu postižených osob
a podání informací příbuzným obětí – přibližné stanovení obsazenosti vlakových souprav

•§ varování a vyrozumění – výzva a informace pro sdělovací prostředky,

•§ použití speciálních technických prostředků pro vytvoření prostupů v konstrukcích železničních kolejových vozidel

•§ doprava služebních funkcionářů do místa nasazení

•§ doprava postižených osob z místa MU

ZZS Pk

§ Prověření aktivace a funkčnosti Traumatologického plánu ZZS Pk a PK (aktivace sil a prostředků, aktivace KŠ ZZS Pk, zjištění kapacity ZZ, plnění dalších úkolů v souladu s TP)

•§ třídění (triage), ošetření a směřování postižených do cílových ZZ /koordinace zdravotnických pra­cí

•§ transport raněných pomocí pozemní i letecké cesty

•§ evidence zraněných a zemřelých ve spolupráci s KŘP Pk

KŘP-P (Policie ČR)

•§ postupovat v souladu s platnými právními předpisy

•§ postupovat podle pokynů velitele zásahu

•§ uzavřít prostor zásahu, realizovat režimové opatření na vstupech a výstupech z místa zásahu

•§ provádět prohledávání prostor zásahu za účelem vyhledávání raněných, obětí

•§ provádět úkony k záchraně lidských životů

•§ provádět regulaci dopravy v okolí místa zásahu

•§ zajišťovat na trasách převozu raněných do spádových nemocničních zařízení hladký průjezd vozidel ZZS Pk a DRNR (ve spolupráci s MěP),

•§ provádět identifikaci a evidenci osob postižených MU (na místě zásahu, ve spádových nemocničních zařízeních)

•§ zajišťovat bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v místě zásahu

•§ zajišťovat, aby nedocházelo k ničení kriminalistic­kých stop,

•§ provádět prvotní úkony v místě MU,

•§ provádět v místě MU činnost policejních orgánů činných v trestním řízení

•§ zajišťovat dokumentaci pro potřeby orgánů činných v trestním řízení,

•§ zúčastnit se provedení použití speciálních technických prostředků,

•§ komunikovat s občany v místech omezení dopravy

•§ provádět opatření v souvislosti s poskytováním informací příbuzným raněných, obětí MU v komunikačním a informačním centru (centrech) v souladu s přílohou 1 „Záměru cvičení"

•§ zajišťovat dohled nad místem ukládání zemřelých

•§ provádět činnost IOS a koordinace a řízení sil a prostředků v rámci KŘP-P

Fakultní nemocnice a nemocnice

•§ Spolupráce při formulování krizové informace pro obyvatelstvo – informace v souvislosti s omezením provozu nemocnice, informace v souvislosti s možným dárcovstvím krve,

•§ prověření otázek součinnosti

•- systém spojení (KÚ Pk, ZZS Pk, informační komunikační linky)

•- předávání a přebírání úkolů (KÚ PK, ZZS Pk),

•§ přijetí, ošetření, hospitalizace velkého počtu zraněných – aktivace traumaplánu FN Plzeň,

•§ evidence raněných

•- léčebná (v rámci příjmu a hospitalizace)

•- informační (v rámci styku s příbuznými).

MP Rokycany a Plzeň

•§ Udržení veřejného pořádku ve zdravotnických zařízeních

•§ informování obyvatelstva

•§ řízení dopravy ve spolupráci s DP KŘP Pk

AČR

•§ Zajištění LZS a vrtulníku SAR

•§ spolupodílí se na koordinaci zdravotnických prací – třídění (triage), ošetření a směřování postižených do cílových ZZ; transport raněných

Organizace poskytující PSP

•§ Posttraumatická intervenční a psychosociální péče v místě MU
a v informačním centru pro vyrozumění příbuzný postižených osob

Kynologové

•§ Vyhledávání osob v místě MU. Psy mají atestaci pro sutinové vyhledávání

•§ Kynolog KŘP-P s atestací pro plošné vyhledávání

Pracovní skupina Krizového štábu Plzeňského kraje

•§ Dosažení pohotovosti KŠK

•§ Sběr informací a příprava pokynů hejtmana kraje ke koordinaci záchranných a likvidačních prací

•§ Komunikace a přenos informací mezi KŠK, KŠO.

•§ Informace veřejnosti o přijatých opatřeních a prováděných záchranných a likvidačních prací

•§ Legislativní a technická podpora nasazených sil a prostředků na místě zásahu při odstraňování následků mimořádné události

•§ Koordinace činnosti KŠO

•§ Rozbor a evidence zdrojů pro zajištění základních potřeb postižených osob, např. potraviny, nápoje, ošacení, umístění, finanční prostředky, léky apod. na úrovni kraje

KŠO ORP Rokycany

•§ Dosažení pohotovosti KŠO

•§ Analýza situace, sběr a předávání informací KŠK

•§ Zabezpečení realizace pokynů hejtmana kraje ke koordinaci záchranných a likvidačních prací

•§ Informace veřejnosti o přijatých opatřeních a prováděných záchranných a likvidačních prací

•§ Zajištění základních potřeb postižených osob

•§ Doprava postižených osob z místa MU

•§ Rozbor a evidence zdrojů pro zajištění základních potřeb postižených osob, např. potraviny, nápoje, ošacení, umístění, finanční prostředky, léky apod. na úrovni správního obvodu ORP

KŠO ORP Plzeň

•§ Dosažení pohotovosti KŠO

•§ Analýza situace, sběr a předávání informací KŠK

•§ Zabezpečení realizace pokynů hejtmana kraje ke koordinaci záchranných a likvidačních prací

•§ Informace veřejnosti o přijatých opatřeních a prováděných záchranných a likvidačních prací

•§ Zajištění základních potřeb postižených osob

•§ Rozbor a evidence zdrojů pro zajištění základních potřeb postižených osob, např. potraviny, nápoje, ošacení, umístění, finanční prostředky, léky apod. na úrovni kraje

Funkce Komunikačního centra IZS zřízeného ve FN Plzeň:

Námět cvičení počítá s tím, že bezprostředně po havárii se začnou příbuzní (cca 30 osob) zajímat o zdravotní stav lidí zraněných nebo jinak postižených při nehodě a budou potřebovat psychologickou pomoc. Z tohoto důvodu bude ve FN Plzeň (pracoviště nukleární medicíny) zřízeno Komunikační centrum. Zde se budou soustřeďovat a podávat informace o obětech a zraněných a jejich umístění v nemocnicích, současně s tím bude také nutné ověřovat totožnost příbuzných. Přítomen bude psycholog HZS Pk a týmy posttraumatické péče (HZS, PČR, Diecézní charita).

Upozornění pro pacienty ve zdravotnických zařízeních

Pacienty zdravotnických zařízení (FN Plzeň, Rokycanská nemocnice) prosíme o trpělivost a pochopení případných omezení provozu, či nestandardních činností ve zdravotnických provozech. Prosíme, aby pacienti a návštěvníci nemocnice respektovali pokynů zdravotníků, bezpečnostních složek a umožnili zdárný a bezpečný průběh cvičení.

Uzavírka silnice mezi obcemi Starý Plzenec a Šťáhlavy:

Dne 28. dubna 2010 v době od 10.00 do 21.00 hodin bude úplně uzavřena komunikace č. III/18022 v úseku od křižovatky na Sedlec po odbočku k firmě Katalog – Servis. Místem budou po uvedenou dobu projíždět pouze autobusy ČSAD a vozidla IZS. Objízdná trasa bude značena dopravními značkami.

por. Mgr. Alena Marešová
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje


-swo-

Sdílet