Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sdružení dobrovolných hasičů Zlínského kraje si volilo své nové vedení

Shromáždění představitelů okresních sdružení hasičů Zlínského kraje se sešlo v sobotu dne 17. dubna 2010 ve Výcvikovém středisku dobrovolných hasičů v Horní Lidči, okres Vsetín za účasti 23 delegátů z okresních sdružení hasičů Zlínského kraje, hejtmana Zlínského kraje MVDr. Mišáka, ředitelky HZS Zlínského kraje plk. Ing. Čičmancové Ph.D., pracovníků oddělení pro zvláštní úkoly Zlínského kraje Ing. Malinovského a paní Rekové, starosty obce Horní Lideč Josefa Tkadlece, předsedy ÚKRR SH ČMS PhDr. Juráně, člena VV SH ČMS br. A.Zatloukala a ředitele ÚO Vsetín HZS Zlínského kraje plk. Ing. Huba.

Jako další se shromáždění zúčastnili vedoucí odborných rad z okresních SH Zlínského kraje, starosta místního SDH br. Mišun spolu s velitelem br. Pinkou, delegace ZH vedená krajským vedoucím br. Juřenou a za VPO obchodní manager pro Zlínský a Olomoucký kraj Ing.Daněk.

V úvodu shromáždění zazněla státní hymna. Celé jednání zahájil a řídil br.Václav Holásek.
Po přivítání delegátů a významných hostů byla uctěna památka všech zesnulých členů SDH.

Dále následovaly zprávy o činnosti jednotlivých krajských odborných rad za uplynulé období. Za velitelskou radu přednesl zprávu br. Kovář, za radu mládeže br. Raclavský a za radu prevence br. Jakuba. Také br. Juřena podal podrobnou zprávu o činnosti krajského AZH.

Krajský starosta br. Krajča podal velmi podrobnou zprávu o činnosti a hospodaření KSH a VV za funkční období 2005 – 2009.

Náměstek krajského starosty Ing. Bernátík seznámil všechny přítomné s hlavním zaměřením činnosti KSH do roku 2015, plánem činnosti orgánů kraje a návrhem rozpočtu na rok 2010.

Zprávu o činnosti krajské KRR za uplynulé volební období přednesla předsedkyně této rady ses. Dýčková.

Dále následovala volba starosty KSH, jeho náměstků a předsedy KKRR. Veškeré hlasování proběhlo aklamací. Pro následující volební období byli zvoleni:

starosta KSH ZK – br. Josef Krajča
náměstek starosty KSH ZK – br. Pumprla, Holásek a Ing. Bernátík
předsedkyně KKRR – ses. Jurášková
člen KKRR – br. PhDr. Juráň, Lukeš a ses. Tomáštíková

Za členy výkonného výboru byli potvrzeni: br. Peška – vedoucí KOR velitelů, br. Jakuba -vedoucí KOR prevence a br. Raclavský – vedoucí KOR mládeže.

Dále doporučilo delegátům IV. sjezdu SH ČMS za Zlínský kraj volit do funkce starosty SH ČMS br.Ing.Karla Richtera, člena VV SH ČMS a vedoucího ÚORV br. Pumprlu a předsedy ÚKRR br. PhDr. Juráně.

Dále byli navrženi do ústředních orgánů SH ČMS do funkcí: – předsedy AZH br. Juřena, členy odborných rad: vnitroorganizační br. Ing.Hanák, prevence br.Jakuba a mládeže
br. Raclavský.

V diskuzi vystoupil jako první krajský hejtman MVDr. Mišák. Poděkoval všem členům KSH a jeho vedení za výbornou spolupráci v uplynulém volebním období. Poblahopřál všem nově zvoleným funkcionářům a členům hodně úspěchů v této záslužné a obětavé práci pro celou naši společnost.

Jako projev poděkování a úcty za tuto významnou činnost předal Stuhu k praporu KSH Zlínského kraje. Prapor a stuha bude slavnostně žehnána na 17. hasičské pouti na Svatém Hostýně dne 24. dubna 2010.

Dále v diskuzi vystoupila krajská ředitelka HZS ZK plk. Ing. Čičmancová, PhD., která rovněž poděkovala za výbornou spolupráci s HZS ZK , vyjádřila velkou úctu k práci SDH
a jednotek SDHO, ocenila velmi záslužnou práci na úseku práce s mladými hasiči a staršími členy SDH.

Jako delegovaný zástupce SH ČMS vystoupil v diskuzi PhDr. Juráň. Poděkoval všem hasičům ve Zlínském kraji za trvale příkladně odváděnou práci. KSH ZK patří mezi nejlepší v rámci celé České republiky.

Starosta obce Horní Lideč, pan Josef Tkadlec, ve svém vystoupení představil nově vybudované výcvikové středisko dobrovolných hasičů ZK. Seznámil s účelem jeho využívání. Dále nabídl možnost zapůjčování nářadí pro PS, využívání celého sportovního areálu pro nácvik a konání soutěží v požárním sportu. Poděkoval za velkou pomoc a vynikající spolupráci při budování tohoto moderního střediska zejména krajskému starostovi br. Josefu Krajčovi.

Dalším diskutujícím byl br. A. Zatloukal, člen VV SH ČMS. Poděkoval celému KSH ZK za poctivou a obětavou práci ve prospěch společnosti, ocenil výbornou práci s mladými hasiči, se zasloužilými hasiči, příkladnou spolupráci s KÚ ZK a panem hejtmanem a také HZS ZK. Do nového období popřál všem hodně úspěchů a zdraví při náročné a vysoce záslužné práci.

Za VPO, a.s. poděkoval za spolupráci Ing. Daněk. Pozval všechny hasiče do Zlínského střediska VPO ve Zlíně. Středisko bylo nově upraveno a nabízí dostatečný sortiment hasičského zboží. Pro operativní objednávání a nákup byl nově zřízen na internetových stránkách „e – shop". Pokusíme se udělat vše, aby VPO byla důstojným partnerem všem hasičům. Závěrem popřál novému starostovi a všem funkcionářům hodně úspěchů do jejich činnosti.

Ve 12 hodin bylo jednání přerušeno a minutou ticha byla uctěna památka zesnulých obětí Polské delegace při letecké katastrofě při cestě do Katyně u Smolenska.

Předseda návrhové komise Ing. Josef Bernátík přednesl návrh na usnesení ze Shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje. Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými a stalo se tak závazným pro nové volební období.

Závěr shromáždění provedl nový starosta KSH Zlínského kraje br. Josef Krajča. Poděkoval všem odstupujícím funkcionářům za poctivě odvedenou práci v minulém období
a nově projevenou důvěru do funkce krajského starosty.

Vyjádřil přesvědčení, že i nadále budeme naplňovat naše hasičské heslo. Pozval všechny členy SDH na 17. hasičskou pouť, která se bude konat 24. dubna 2010 na Svatém Hostýně.

Starostovi obce Horní Lideč a všem hasičům místního SDH poděkoval za přípravu a zdárný průběh shromáždění představitelů OSH Zlínského kraje.


Ing.Vladimír Hanák
vedoucí odborné rady vnitroorganizační OSH Zlín-swo-

Sdílet