Pátek 5. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení NÁKLAD 2010: Kyselina dusičná unikala na silnici

Dne 13. srpna 2010 se uskutečnilo ve Strakonicích v ulici Ellerova plánované taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) pod názvem „NÁKLAD 2010“.

Cvičení předcházela již od počátku roku celá řada příprav, počínaje zpracováním dokumentace, přes společné porady se zúčastněnými složkami a nácviky až do pátečního rána, kdy přípravy vyvrcholily vlastním provedení celé akce. Místo provedení cvičení bylo voleno záměrně a cíleně do centra města, neboť Ellerova ulice představuje vysoce frekventovanou a důležitou komunikaci a bylo potřeba vyzkoušet zásah právě na takovém místě.

Nelehké bylo i vytvoření objízdných tras pro ostatní dopravu, neboť v současné době probíhá rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce strakonického náměstí a přilehlého okolí a dopravní situace ve městě je již tímto značně náročná. Ale o to větší význam má provedení obdobné akce se všemi náležitostmi a komplikacemi, proto známé rčení „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ platí v tomto případě dvojnásob.

Před vlastním zahájením cvičení se od 7:30 hodin sešli na stanici HZS Strakonice v Podsrpenské ulici členové Bezpečnostní rady města Strakonice a zástupci zúčastněných složek IZS. Zde byl znovu zopakován plán provedení a upřesněny některé úkoly. Mezitím již na místě zásahu probíhaly praktické přípravy k zahájení cvičení. V 9:00 hodin bylo již vše na svém místě a nic nebránilo tomu, aby jeden ze zúčastněných voláním na tísňovou linku 112 oznámil vznik mimořádné situace po dopravní nehodě cisterny a nákladního vozidla.

Tímto bylo zahájeno vlastní cvičení, jehož tématem byla likvidace následků dopravní nehody, při níž došlo k poškození cisterny přepravující nebezpečný „NÁKLAD“ v podobě kyseliny dusičné, která rovněž v omezeném množství unikla do okolí.

Jako první se na místo zásahu dostavila se svými vozidly jednotka HZS Strakonice. Velitel zásahu provedl prvotní průzkum místa střetu vozidel a po jeho vyhodnocení a rozdělení úkolů se rozběhla celá škála činností, vedoucích jednak k záchraně zraněné osoby z nákladního vozidla Avia, k zastavení úniku kyseliny dusičné z poškozeného pláště cisterny a rovněž byly varovány osoby vyskytující se v blízkosti mimořádné události.

Po vytýčení hranice nebezpečné zóny pracovali v bezprostřední blízkosti cisterny profesionální hasiči v dýchací technice a ve speciálních protichemických oblecích OPCH 90. Součástí zásahu bylo i provedení dekontaminace zraněné osoby a zasahujících hasičů. Aby nebylo všemu zlému konec, situace se dále zkomplikovala v průběhu zásahu, takže bylo potřeba ještě řešit i náhlý požár nákladního automobilu Avia, ke kterému došlo vlivem technické závady po nárazu.

O vzniklé mimořádné situaci byli prostřednictvím operačního střediska HZS rovněž informováni vedoucí funkcionáři HZS Jihočeského kraje a starosta města Strakonice.

Vzhledem k rozsahu cvičení se na řešení události spolu s HZS Strakonice podílela i obě družstva strakonických dobrovolných hasičů, kteří plnili úkoly po dohodě s velitelem zásahu. Na místě zásahu pak prováděla svoji činnost i policie při dokumentaci dopravní nehody a zdravotnická záchranná služba se nám vzorně postarala o našeho „zraněného“ řidiče. Do akce byl rovněž zapojen i odbor životního prostředí MěÚ Strakonice a na místo zásahu přijel i vůz Zdravotního ústavu z Českých Budějovic, který v okolí nehody prováděl měření kvality ovzduší.

Důležitou součástí cvičení bylo i provedení varování a tísňového informování obyvatel v dotčené části města, které prakticky prováděly hlídky městské policie a dále bylo realizováno pomocí místního informačního systému VISO 2002, do kterého jsme aktuálně vysílali informace pro občany přímo z terénu od místa události.

Námět, cíl a stanovené úkoly taktického cvičení byly dodrženy a splněny, včetně činnosti na místě zásahu, praktického použití ochranných protichemických obleků, provedení dekontaminace zasahujících, odzkoušení součinnosti mezi jednotlivými složkami IZS a praktického provedení kroků vedoucích k uzavření ohrožené oblasti a k varování a tísňovému informování obyvatel před hrozícím nebezpečím. Poznatky získané při cvičení budou použity pro další zkvalitnění výcviku, odborné přípravy a součinnosti mezi složkami IZS v rámci města Strakonice.

Věříme, že i přítomným divákům se akce líbila. Strakoničtí tak měli opět jednou možnost detailně nahlédnout pod pokličku náročné činnosti HZS i dalších zúčastněných složek IZS.

plk. Ing. Ota Šmejkal
ředitel HZS Strakonice 

-miw-

Sdílet