Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z chemických laboratoří cvičili spolu s policisty v prostorech Chemické laboratoře HZS ve Frenštátu pod Radhoštěm

Ve dnech 12. až 15. 9. 2022 se konal pravidelný podzimní kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů (CHL) – radiační část, který se tentokrát netradičně uskutečnil v prostorách Chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Již tradičně se tohoto podzimního zaměstnání, které je zaměřeno převážně na nácvik činností prováděných v terénu, vedle pracovníků z CHL hasičů zúčastnili i zástupci Policie ČR z Národní centrály proti organizovanému zločinu, příslušníci Armády ČR z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany a také dva zástupci z Celní správy z Letiště Václava Havla, kteří mají na starosti kontrolu radioaktivních zásilek.

První den kurzu byl ve znamení předávání zkušeností, kdy zástupci CHL a ostatních složek prezentovali vybrané zajímavé zásahy s tématikou CBRN, kterých se v poslední době účastnili.

Následující dny byly zasvěceny hlavně praktickým nácvikům činností, které mají mobilní skupiny CHL HZS ČR, ale i armády a policie provádět při radiačním monitorování v rámci Radiační monitorovací sítě (bližší informace mohou zájemci nalézt na suro.cz/cz/rms).

Mezi činnosti, které byly letos procvičeny, patří měření dávkového příkonu na určených trasách, kontrola kontaminace osob, terénní měření aktivit vybraných radionuklidů, odběry vzorků životního prostředí a hodnocení radiační situace v dané lokalitě.

V další části praktických nácviků si všichni účastníci vyzkoušeli vyhledávání zdrojů ionizujícího záření ve volném terénu a jejich identifikaci, včetně odhadu aktivity („síly“ zdroje záření), vytyčení bezpečnostních zón a vyplnění patřičných dokumentů pro SÚJB.

Další zajímavou úlohou bylo naplánovat radiační průzkum a vytipovat možná místa radioaktivní kontaminace v rodinném domě u člověka, který našel a neodborně manipuloval s radioaktivním práškem.

Následně byla vytipovaná místa proměřena a z míst, kde nešla případná místa kontaminace zjistit měřením, byly odebrány stěry, které byly následně vyhodnoceny v laboratoři.

Vyvrcholením kurzu pak bylo společné součinnostní cvičení příslušníků CHL HZS a Policie u zásahu s přítomností radioaktivních látek. Námětem cvičení bylo odhalení teroristické buňky, která shromažďovala radioaktivní látky za účelem páchání trestné činnosti.

Buňka byla nalezena v rozlehlém bývalém krytu CO na stanici HZS MSK v Bílovci. Byly vytvořeny týmy složené s příslušníků CHL HZS a PČR, které se postupně za použití ochranných prostředků nořily do tmy podzemního krytu plnit své úkoly.

Zatímco příslušníci CHL prováděli detekci a identifikaci nalezených zdrojů ionizujícího záření a míst kontaminace, příslušníci Policie prováděli dokumentaci místa činu a hlavně zajišťování kriminalistických stop a důkazních materiálů prováděné trestné činnosti. Po skončení cvičení následoval rozbor veškerých prováděných činností.

Vzhledem k tomu, že bylo nalezeno několik nedostatků a problémů, se cvičící složky domluvily, že bude účelné podobné součinnostní cvičení s touto tématikou provádět častěji a vyzkoušet i trochu jinou taktiku za účelem zefektivnit činnosti prováděné v nebezpečném prostředí.

kpt. Ing. Michal Setnička, Ph.D.
MV – GŘ HZS ČR / Ministry of the Interior – Fire Rescue Service of the Czech Republic
Institut ochrany obyvatelstva / Population Protection Institute
Sdílet