Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Maturita pro příslušníky bezpečnostních sborů není povinná, u hasičů však v systemizaci místa pro vyučené nejsou

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů stanovuje požadované vzdělání ve vztahu k zařazení do služební hodnosti, respektive do odpovídající platové třídy.

Pro příslušníky se stanovují tyto služební hodnosti, minimální stupně vzdělání, minimální doby trvání služebního poměru pro služební hodnost a tarifní třídy:

Technicky tedy není maturita striktně povinná; mají-li bezpečnostní sbory systemizované služební místo ve služební hodnosti referent, mohou na něj ustanovit žadatele se středoškolským vzděláním s výučním listem.

Příloha č. 2 zákona však pro jednotlivé tarifní třídy charakterizují činnosti, které může daný příslušník vykonávat. Pro první platovou třídu – tedy místo „bez maturity“ je činnost popsána následovně:

Stejnorodé, přesně vymezené činnosti s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby různých postupů a rámcovými návaznostmi na další procesy, kde jsou předmětem činnosti ucelené systémy s vnitřním řádem mnoha vzájemně provázaných prvků s případnými dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou převážně zastoupeny konkrétní jevy a procesy různorodějšího charakteru s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Přesné smyslové rozlišování drobných detailů.

Přečtěte siZákon 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

U hasičského záchranného sboru je tato náplň pro výkon zásahové činnosti nedostatečná; ani noví příslušníci, kteří jsou zařazování do druhých platových tříd, nemohou vykonávat odborné činnosti, kterých je na místě události potřeba. Na hasiče je navíc kladená vysoká míra psychické námahy.

Charakteristika nejnižší třídy výjezdového hasiče po absolvování nástupního odborného výcviku – tedy třetí platové třídy ve služební hodnosti asistent s povinnou maturitou – je popsána následovně:

Odborné činnosti, kde jsou předmětem komplexní systémy s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s dalším vnitřním členěním. Vedení jednoduchých agend s jednotlivými prvky systému, malým rozsahem působnosti a omezenými vazbami na další agendy, vedení soustavy podkladové dokumentace spojené s vyhledáváním (bez analýzy), dokumentováním, šetřením, prošetřováním.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost (dále jen „mírně zvýšená psychická námaha“). Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát (dále jen „vysoká smyslová a neuropsychická zátěž“).

Ředitel bezpečnostního sboru je oprávněn stanovit služebním předpisem pro služební místo výjimečně vyšší stupeň vzdělání, než je stanoven pro služební hodnost, jestliže to vyžadují služební činnosti vykonávané na služebním místě.

U hasičského záchranného sboru České republiky slouží ve výjezdových jednotkách 7 602 příslušníků. Vyšší odborné vzdělání jich z nich má 284, vysokoškolské pak 1208, z toho 640 v bakalářském studijním programu. Požadované maturitní vzdělání tak překračuje téměř 20 % výjezdových hasičů.

Sdílet